Quyết định số 175/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 175/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/2003/QĐ-UB về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 175/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THƯ NG VƯ T D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2002 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t ngân sách Nhà nư c và Lu t S a i b sung m t s i u c a Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 145/2001/Q -BTC ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t nh s 1341/Q -BTC ngày 27 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v thư ng vư t thu ngân sách năm 2003; Căn c Quy t nh s 17/2002/Q -UB ngày 25 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2002 và Quy t nh s 19/2002/Q -UB ngày 01 tháng 3 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v phân chia t l ph n trăm (%) thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách qu n - huy n, phư ng - xã và th tr n; Theo ngh c a S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 2842/TCVG-QHPX ngày 13 tháng 8 năm 2003 và Công văn s 3161/TCVG-QHPX ngày 03 tháng 9 năm 2003 v thư ng vư t thu năm 2002 cho các qu n - huy n; QUY T NH i u 1. Nay thư ng vư t d toán thu ngân sách năm 2002 cho các qu n - huy n theo ph l c ính kèm, v i t ng s ti n thư ng vư t thu là 47.403 tri u (b n mươi b y t b n trăm l ba tri u) ng. M c thư ng cho m i qu n -huy n b ng 20% trên t ng s vư t d toán thu n p ngân sách thành ph n ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a các kho n thu l phí trư c b , ti n thuê t, ti n s d ng t. i u 2. Ngu n kinh phí thư ng vư t thu b sung cho ngân sách các qu n - huy n ch ư c s d ng cho m c ích chi u tư phát tri n theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph và các quy nh v u tư xây d ng hi n hành. i u 3. y ban nhân dân các qu n - huy n v i m c trích thư ng theo ph l c ính kèm, có trách nhi m qu n lý, s d ng ngu n kinh phí thư ng úng m c ích và báo cáo cho y ban nhân dân thành ph k t qu th c hi n.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, C c trư ng C c Thu thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Trư ng phòng Tài chánh - K ho ch và u tư các qu n -huy n, Giám c các Kho b c Nhà nư c qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH T CH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - Ban Kinh t Ngân sách/H ND.TP - VP H -UB: các PVP - T TM (2b), TH - Lưu (TM-P) Lê Thanh H i PH L C THƯ NG VƯ T D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2002 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính: Tri u ng S th Qu n - huy n T ng s vư t d toán thu ngân S thư ng t sách c a 3 kho n thu 01 Qu n 1 6.822 1.364 02 Qu n 2 59.832 11.966 03 Qu n 3 4.795 959 04 Qu n 6 2.771 554 05 Qu n 7 16.359 3.272 06 Qu n 8 1.259 252 07 Qu n 9 37.973 7.595 08 Qu n 10 4.304 861 09 Qu n 12 17.325 3.465 10 Qu n Phú Nhu n 1.789 358 11 Qu n Gò V p 2.146 429 12 Qu n Bình Th nh 1.727 345
  3. 13 Qu n Tân Bình 10.877 2.175 14 Qu n Th c 17.855 3.571 15 Huy n C Chi 6.560 1.312 16 Huy n Hóc Môn 24.280 4.856 17 Huy n Bình Chánh 8.356 1.671 18 Huy n Nhà Bè 10.862 2.172 19 Huy n C n Gi 1.124 225 T ng c ng 237.016 47.403 * i v i s vư t thu ti n s d ng t c a huy n Bình Chánh ư c gi i quy t theo ch oc a y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 3612/UB-TM ngày 30 tháng 7 năm 2003. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản