Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 176/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 176/1999/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C MI N THU NH P KH U Đ I V I NGUYÊN V T LI U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Quy t đ nh s 29/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính t i công s 3529/TC-TCT ngày 19 tháng 7 năm 1999, QUY T Đ NH: Đi u 1. Các d án đ u tư thu c danh m c d án khuy n khích đ u tư và d án đ u tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa đư c mi n thu nh p kh u nguyên v t li u, bán thành ph m trong nư c chưa s n xu t đư c ho c s n xu t không đ t tiêu chu n ch t lư ng. Th i h n mi n thu là 5 năm k t khi b t đ u s n xu t và đư c áp d ng cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và doanh nghi p Vi t Nam. Đi u 2. Nguyên v t li u đư c mi n thu quy đ nh t i Đi u 1 ph i s d ng vào s n xu t; n u s d ng vào m c đích khác ph i truy thu s thu đư c mi n. Đi u 3. B K ho ch và Đ u tư ch trì ph i h p v i các B liên quan ban hành và công b danh m c nguyên v t li u trong nư c đã s n xu t đư c. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đồng bộ tài khoản