Quyết định số 177/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 177/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 177/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 177/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 177/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM 2004. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ; Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ; Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ; Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3873/LS/TC-GDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2004 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 2004 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các quận - huyện với tổng số tiền là 33.290 triệu đồng (ba mươi ba tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng), chi tiết cho các đơn vị theo phụ lục đính kèm, để chi cho các nội dung sau : 1. Bổ sung chi cho 1.449 giáo viên dôi dư so với tiêu chuẩn định mức ; bổ sung kinh phí cho số lượng học sinh tăng cao hơn so với số học sinh được giao dự toán của huyện Bình Chánh ; bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục mới thành lập ở các quận Tân Phú và Bình Tân ; hỗ trợ mua sắm thêm trang thiết bị cho các trường mới thành lập trong năm 2004 chưa được bố trí trong dự toán đầu năm ; bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp cho một số quận - huyện : 29.420 triệu đồng. 2. Kinh phí thực hiện chương trình thí điểm phân ban của khối Trường Trung học phổ thông : 1.900 triệu đồng. 3. Kinh phí chi cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004 : 1.970 triệu đồng. Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho các đơn vị cơ sở giáo dục trực thuộc để thực hiện nhiệm
  2. vụ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. - Như điều 3 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực HĐND. TP - Thường trực UBND. TP - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP - VPHĐ-UB : PVP/KT, VX - Tổ TM, VX - Lưu (TM/P) Nguyễn Hữu Tín SỐ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2004 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố) Đvt : triệu đồng STT ĐƠN VỊ SỐ TIỀN Tổng số 33.290 1 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.870 Trong đó : - THPT (Thí điểm phân ban) 1.900 - Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004 1.970 2 Quận 1 2.500 3 Quận 2 640 4 Quận 3 1.580 5 Quận 4 700 6 Quận 5 1.610 7 Quận 6 1.020 8 Quận 7 600 9 Quận 8 500
  3. 10 Quận 10 5.260 11 Quận 11 150 12 Quận Phú Nhuận 3.840 13 Quận Bình Thạnh 590 14 Quận Tân Phú 1.200 15 Quận Bình Tân 800 16 Huyện Củ Chi 5.000 17 Huyện Hóc Môn 500 18 Huyện Bình Chánh 2.130 19 Huyện Cần Giờ 800 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
Đồng bộ tài khoản