Quyết định số 177/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 177/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 177/QĐ-UB về thành lập Ban Vận động “Quỹ bảo trợ trẻ em" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 177/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 177/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 1988 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN V N NG “QU B O TR TR EM” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ; Căn c vào ch trương c a Thư ng v Thành y và y ban nhân dân thành ph v vi c v n ng các t ch c kinh t - xã h i, các cá nhân có khã năng, tư nguy n óng góp t o thêm ngu n kinh phí ph c v s nghi p giáo d c, chăm sóc và b o v tr em ; Theo ngh c a ng chí Ch t ch y ban Thi u niên Nhi ng và Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph , QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban V n ng “Qu b o tr tr em thành ph ”. Thành Viên Ban V n ng “Qu b o tr tr em” theo danh sách kèm quy t nh này. Ban V n ng “Qu b o tr tr em” không có biên ch riêng. ng chí Phó ban Thư ng tr c Ban V n ng s d ng b máy cơ quan c a mình ph c v cho các ho t ng c a Ban V n ng. Các thành viên khác c a Ban s d ng b máy c a cơ quan, ơn v mình th c hi n nhi m v ư c Ban phân công. giúp cho vi c qu n lý và vi c s d ng qu úng chính sách, m c ích ra, Ban V n ng l p ra m t Ban Qu n tr qu , có m t s biên ch chuyên trách, Trư ng Ban Qu n tr qu do ng chí Phó Ban Thư ng tr c Ban V n ng ph trách. Kinh phí ho t ng c a Ban v n ng và Ban Qu n tr qu do Qu b o tr tr em ài th . ng chí Trư ng Ban V n ng có trách nhi m phân công nhi m v c th cho các thành viên c a Ban và xây d ng quy ch làm vi c, sinh ho t, ph i h p, b o m hoàn thành t t nhi m v c a Ban. i u 2. Ban V n ng “ Qu b o tr tr em “ có nhi m v : 1. L p chương trình, k ho ch, bi n pháp v n ng. 2. Tuyên truy n, gi i thích, v n ng các ngành, các c p, các t ch c kinh t - xã h i, các t ng l p nhân dân trong thành ph , các t ch c t thi n qu c t , Vi t Ki u nư c ngoài óng góp xây d ng qu nói trên.
  2. 3. Xây d ng và và ban hành quy ch qu n lý thu - chi qu và ch o Ban Qu n tr qu trong vi c qu n lý và s d ng qu úng m c ích, chính sách, h p lý và có hi u qu ; ng th i t ch c ki m tra, giám sát vi c thu – chi qu theo nh kỳ ho c t xu t khi th y c n thi t. 4. Hàng tháng, qu t ng h p tình hình, ánh giá k t qu và báo cáo Thành y, y ban nhân dân thành ph có hình th c khen thư ng k p th i nh ng óng góp c a cá nhân và t p th ng viên và c vũ phong trào ; ng th i ki n ngh x lý nh ng vi ph m c a cá nhân và t p th làm h i cho vi c v n ng xây d ng qu . i u 3. Các ngu n v n ng xây d ng qu . 1. Tuyên truy n v n ng các t p th và cá nhân trong thành ph , các H i t thi n, các t ch c nhân o các nư c, các t ch c qu c t , các Vi t ki u nư c ngoài có lòng h o tâm vì tr em Vi t Nam, ng h ti n và hi n v t vào “Qu b o tr ”. 2. Hàng năm t ch c m t s bu i thi u bóng á, bóng chuy n, bóng bàn, bi u di n văn ngh , chi u phim v.v… góp vào qu , ph thu vé xem phim video các i m chi u video. 3. V n ng trích m t ph n qu khen thư ng và qu phúc l i c a công ty, xí nghi p, h p tác xã óng góp vào “Qu b o tr tr em” 4. T ch c ngày lao ng : “Vì tương lai con em chúng ta” hàng năm nhân d p k ni m ngày sinh c a Bác H 19-5, ngày sinh Bác Tôn và ngày Qu c t Thi u nhi 1-6… i u 4. Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, các thành viên và cơ quan ơn v c a thành viên nêu i u 1 có trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Phan Văn Kh i DANH SÁCH BAN THƯ NG TR C (H I NG QU N TRN) C A BAN V N NG QU B O TR TR EM (Kèm theo Quy t nh s : 177/Q -UB ngày 16-9-1988 c a UBND thành ph ) 1. Bác sĩ DƯƠNG QUANG TRUNG Trư ng Ban
  3. Phó Ch t ch T ng h i y dư c Vi t Nam. Ch t ch H i y dư c thành ph H Chí Minh. 2. Ông UNG NG C KY Phó ban Phó Ch t ch M t tr n TQ.TP 3. Ti n sĩ NGÔ BÁ THÀNH Phó ban Ti n sĩ Lu t – Trư ng ban H p tác trong và ngoài nư c – Liên hi p các h i khoa h c và k thu t Thành Ph H Chí Minh. 4. Ti n sĩ NGUY N XUÂN OÁNH Phó ban Ti n sĩ kinh t - Ch t ch H i Khoa h c kinh t và qu n lý. 5. Giáo sư T ÁNH HOA Phó ban Giáo sư Ti n sĩ y khoa – Ch nhi m b môn nhi khoa Trư ng i h c y dư c. 6. Giáo sư VÕ TH QUANG Phó ban Ch t ch H i Ch th p . 7. THN ANH Phó ban Phó Ban Vi t ki u thành ph 8. Bà NGUY N THN CHÂU Phó ban Thư ng tr c Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban TNN thành ph . 9. Bà TRƯƠNG TUY T ANH y Viên Phó Ch t ch M t tr n T qu c Q.5 10. Bà PHAN NG C DUNG y Viên H i trư ng H i LHPN thành ph . 11. N tu TRƯƠNG NG C H NH y Viên B trên dòng N tu Bác ái Vinh Sơn. 12. Bà NGUY N THN KHÁNH y Viên Phó Thư ký LHC thành ph 13. Ông LÊ TRUNG NGHĨA y Viên Ch t ch H i Nông dân TP. 14. Ông LÊ VĂN NUÔI y Viên
  4. Bí thư oàn TNCSHCM. 15. Bà NGUY N THN N y Viên Giám c XN g ch bông c Tân. DANH SÁCH BAN V N NG QU B O TR TR EM (Kèm theo Quy t nh s 177/Q -UB ngày 16-9-1988 c a UBND thành ph ) 1. Bác sĩ DƯƠNG QUANG TRUNG Trư ng Ban Phó Ch t ch T ng H i Y dư c Vi t Nam, Ch t ch H i Y dư c thành ph H Chí Minh. 2. Ông DUNG NG C KY Phó ban Phó Ch t ch M t tr n T qu c TP. 3. Ti n sĩ NGÔ BÁ THÀNH Phó ban Ti n sĩ Lu t – Trư ng Ban H p tác trong và ngoài nư c – Liên hi p các H i khoa h c và k thu t thành ph H Chí Minh. 4. Ti n sĩ NGUY N XUÂN OÁNH Phó ban Ti n sĩ kinh t , Ch t ch H i khoa h c kinh t qu n lý. 5. Giáo sư T ÁNH HOA Phó ban Giáo sư Ti n sĩ y khoa, Ch nhi m b môn nhi khoa trư ng i h c y dư c TP. H Chí Minh. 6. Giáo sư VÕ TH QUANG Phó ban Ch t ch H i Ch th p thành ph H Chí Minh. 7. THN ANH Phó ban Phó Ban Vi t ki u thành ph . 8. Bà NGUY N THN CHÂU Phó ban Thư ng tr c Phó Ch t ch Thư ng tr c UB Thi u niên Nhi ng thành ph . 9. N tu TRƯƠNG NG C H NH y viên Thư ng tr c B trên dòng n tu Bác ái Vinh Sơn.
  5. 10. Bà PHAN NG C DUNG y viên Thư ng tr c Hôi trư ng H i Liên hi p ph n thành ph . 11. Ông LÊ TRUNG NGHĨA y viên Thư ng tr c Ch t ch H i Nông Dân . 12. Bà NGUY N THN KHÁNH y viên Thư ng tr c Phó Thư ký Liên hi p Công oàn TP. 13. Ông LÊ VĂN NUÔI y viên Thư ng tr c Bí thư oàn TNCS TPHCM. 14. Bà TRƯƠNG TUY T ANH y viên Thư ng tr c Phó Ch t ch M t tr n T qu c Q.5. 15. Bà NGUY N THN N y viên Thư ng tr c Giám c XN g ch bông c Tân . 16. Linh m c VƯƠNG ÌNH BÍCH y Viên y viên y ban oàn k t Công giáo yêu nư c thành ph 17. Ông NGUY N H U B O y Viên Th Trư ng B N i thương. 18. Hòa Thư ng THÍCH MINH CHÂU y Viên T ng Thư ký Ban Tr s Trung ương Ph t giáo 19. Ngh sĩ KIM CƯƠNG y Viên Giám c oàn K ch nói Kim Cương 20. Ông HUỲNH CÔNG ÁNG y Viên i di n B kinh t i ngo i. 21. Ông NGUY N THÀNH HƯNG y Viên Giám c XN ông l nh I. 22. Ông PH M QUANG HƯNG y Viên T ng Giám c Liên hi p KH. In 23. Ông NGUY N VĂN HOÀNG y Viên T ng giám c Công ty XNK T.P.
  6. 24. Hòa Thư ng THÍCH THANH K NH y Viên Phó Ban Tr s Thành H i Ph t giáo thành ph . 25. Ông BÙI VĂN LONG y Viên T ng Giám c Liên hi p XN D t. 26. Ti n sĩ PHÙ NG C y Viên Ti n sĩ a ch t. 27. Ông LÊ QUANG NHƯ NG y Viên Giám c công ty Th c PhNm I . 28. Ông NGUY N VĂN PHƯ C y Viên Giám c Công ty Nông s n th c phNm . 29. Ông TĂNG QUANG y Viên Phó Ch t ch H i oàn Ban liên l c công thương. 30. Ông NGUY N XUÂN QUANG y Viên Giám c Công ty xu t nh p khNu t ng h p II thu c B Kinh t i ngo i. 31. Ông LÂM TƯ QUANG y Viên Giám c XN Hàng XK C u Tre. 32. Bà NGUY N THN RÁO y Viên Giám c Công ty kinh doanh lương th c thành ph . 33. K sư NGÔ L C T I y Viên Giám c Công ty Saigon Ship. 34. N tu MAI THÀNH y Viên Ti n sĩ Tâm lý giáo d c, y viên y ban oàn k t Công giáo yêu nư c. 35. Bà NG C THANH y Viên Chuyên gia công tác xã h i. 36. Ông THÁI X NG y Viên Giám c Xí nghi p V n t i bi n (SEAPRODEX).
Đồng bộ tài khoản