Quyết định Số: 1771/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 1771/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DUNG QUẤT – GIAI ĐOẠN 1 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1771/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THƯƠNG BINH VÀ XÃ NAM HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1771/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DUNG QUẤT – GIAI ĐOẠN 1 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, Nghị định số 83/2009/NĐ- CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-LĐTBXH ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất; Xét Tờ trình số 33/TTr-CĐN ngày 16/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất về việc xin phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập kế hoạch chi tiết 1/500 và lập dự án đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – phần mở rộng giai đoạn 1; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – Giai đoạn 1 với những nội dung sau: 1. Tên dự án: Trường Cao đẳng Nghề Kỹ Thuật Công nghệ Dung Quất – Giai đoạn 1. 2. Địa điểm đầu tư: Khu đô thị mới Vạn Tường – Xã Bình Hải – Huyện Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi. 3. Nhiệm vụ của Chủ đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: - Trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư theo quy định. - Căn cứ quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất đã được Bộ phê duyệt, lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cơ sở để cung cấp cho đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư. - Hoàn chỉnh thủ tục theo quy định để trình Bộ quyết định đầu tư dự án. 4. Chi phí chuẩn bị đầu tư: Ngân sách Nhà nước cấp. Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Công nghệ Dung Quất làm Chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chủ đầu tư dự án, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  3. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Tổng cục Dạy nghề; - Lưu: Vụ, KHTC, VT. Đàm Hữu Đắc
Đồng bộ tài khoản