Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
181
lượt xem
27
download

Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 178/1999/qđ-ttg về việc ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 178/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH GHI NHÃN HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG NƯ C VÀ HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Xét đ ngh c a B trư ng B Thương m i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u, nh p kh u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 6 (sáu) tháng k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. B trư ng B Thương m i ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t đ nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc QUY CH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. GHI NHÃN HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG NƯ C VÀ HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh. 1. Quy ch này quy đ nh vi c ghi nhãn đ i v i hàng hóa s n xu t t i Vi t Nam đ lưu thông trong nư c và đ xu t kh u; hàng hóa s n xu t t i nư c ngoài đư c nh p kh u đ tiêu th t i th trư ng Vi t Nam. 2. Hàng hóa là th c ph m ch bi n, th c ph m tươi s ng, nhu y u ph m không có bao gói s n đư c bán tr c ti p cho ngư i tiêu dùng; đ ăn, đ u ng có bao gói s n và có giá tr tiêu dùng trong 24 gi , không thu c ph m vi đi u ch nh c a Quy ch này. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng. Đ i tư ng áp d ng c a Quy ch này là các t ch c, cá nhân, thương nhân s n xu t, kinh doanh hàng hóa đư c s n xu t t i Vi t Nam đ lưu thông trong nư c, đ xu t kh u; t ch c, cá nhân, thương nhân nh p kh u hàng hóa đ bán t i Vi t Nam. Đi u 3. Gi i thích t ng . Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Nhãn hàng hóa là b n vi t, b n in, hình v , hình nh, d u hi u đư c in chìm, in n i tr c ti p ho c đư c dán, đính, cài, ch c ch n trên hàng hóa ho c bao bì đ th hi n các thông tin c n thi t, ch y u v hàng hóa đó. 2. Bao bì thương ph m là bao bì g n tr c ti p vào hàng hóa và đư c bán cùng v i hàng hóa cho ngư i tiêu dùng, g m bao bì ch a đ ng, bao bì ngoài: a) Bao bì ch a đ ng là bao bì tr c ti p ch a đ ng hàng hóa, t o ra hình, kh i cho hàng hóa, ho c b c kín theo hình, kh i c a hàng hóa. b) Bao bì ngoài là bao bì dùng ch a đ ng m t, ho c m t s bao bì ch a đ ng hàng hóa. 3. Bao bì không có tính ch t thương ph m là bao bì không bán l cùng v i hàng hóa, g m nhi u lo i đư c dùng trong v n chuy n, b o qu n hàng hóa trên các phương ti n v n t i ho c trong các kho tàng. 4. Ghi nhãn hàng hóa là vi c ghi các thông tin c n thi t, ch y u v hàng hóa lên nhãn hàng hóa nh m cung c p cho ngư i tiêu dùng nh ng thông tin cơ b n đ nh n bi t hàng hóa, làm căn c đ ngư i mua quy t đ nh vi c l a ch n, tiêu th và s d ng hàng hóa, các cơ quan ch c năng th c hi n vi c ki m tra giám sát.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. N i dung b t bu c c a nhãn hàng hóa là ph n bao g m nh ng thông tin quan tr ng nh t v hàng hóa ph i ghi trên nhãn hàng hóa. 6. N i dung không b t bu c c a nhãn hàng hóa là ph n bao g m nh ng thông tin khác, ngoài n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn hàng hóa. 7. Ph n chính c a nhãn (Principal Display Panel: PDP) là m t ph n ghi các n i dung b t bu c c a nhãn hàng hóa đ ngư i tiêu dùng nhìn th y d dàng và rõ nh t trong đi u ki n b y hàng bình thư ng đư c thi t k tùy thu c vào kích thư c th c t c a bao bì tr c ti p ch a đ ng hàng hóa, không đư c n m ph n đáy bao bì. 8. Ph n thông tin là ph n ti p n i phía bên ph i ph n chính c a nhãn, ghi các n i dung không b t bu c c a nhãn hàng hóa, ho c m t s n i dung b t bu c trong trư ng h p ph n chính c a nhãn không đ ch đ ghi các n i dung b t bu c đó. Đi u 4. Yêu c u cơ b n c a nhãn hàng hóa. T t c các ch vi t, ch s , hình v , hình nh, d u hi u, ký hi u, ghi trên nhãn hàng hóa ph i rõ ràng, đúng v i th c ch t c a hàng hóa, không đư c ghi m p m , gây ra s nh m l n v i nhãn hàng hóa khác. Đi u 5. Ngôn ng trình bày nhãn hàng hóa. 1. Nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c ph i đư c vi t b ng ti ng Vi t Nam, tùy theo yêu c u c a t ng lo i hàng hóa có th vi t thêm b ng ti ng nư c ngoài nhưng kích thư c ph i nh hơn. 2. Nhãn hàng hóa xu t kh u, có th vi t b ng ngôn ng c a nư c, vùng nh p kh u hàng hóa đó n u có th a thu n trong h p đ ng mua, bán hàng hóa. 3. Đ i v i hàng hóa nh p kh u đ lưu thông, tiêu th th trư ng Vi t Nam thì ngôn ng trình b y trên nhãn hàng hóa đư c áp d ng m t trong các cách th c sau đây: a) Khi ký k t h p đ ng nh p kh u, thương nhân c n yêu c u đ phía cung c p hàng ch p thu n ghi trên ph n nhãn nguyên g c các thông tin thu c n i dung b t bu c b ng ti ng Vi t Nam. b) Trư ng h p không th a thu n đư c như n i dung đi m a kho n 3 Đi u này thì thương nhân nh p kh u hàng hóa ph i làm nhãn ph ghi nh ng thông tin thu c n i dung b t bu c b ng ti ng Vi t Nam đính kèm theo nhãn nguyên g c b ng ti ng nư c ngoài c a hàng hóa đó trư c khi đưa ra bán ho c lưu thông th trư ng. Chương 2 GHI N I DUNG C A NHÃN HÀNG HÓA M C 1. N I DUNG B T BU C Đi u 6. Tên hàng hóa.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Tên hàng hóa là tên g i c th c a hàng hóa, là tên đã đư c s d ng trong tiêu chu n Vi t Nam c a hàng hóa đó. Ch vi t tên hàng hóa có chi u cao không nh hơn m t n a (1/2) ch cao nh t có m t trên nhãn hàng hóa. 2. Trư ng h p hàng hóa chưa có tên trong tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) thì tên c a hàng hóa đư c l y t tên ghi trong tiêu chu n Qu c t mà Vi t Nam đã công b áp d ng. 3. Trư ng h p hàng hóa không có tên quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u này thì dùng tên hàng hóa kèm theo danh mã trong b ng phân lo i hàng hóa H.S (Harmonized commodity description and Coding System) Qu c t mà Vi t Nam đã công b áp d ng. 4. Trư ng h p hàng hóa không có tên quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 Đi u này thì đư c dùng tên mô t c th ho c nói rõ công d ng c a hàng hóa. Đi u 7. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa. 1. N u hàng hóa đư c s n xu t hoàn ch nh t i m t cơ s s n xu t, tên thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa là tên cơ s s n xu t, v i dòng ch ghi trên nhãn hàng hóa là: S n xu t t i ...................... ho c s n ph m c a ................. 2. N u hàng hóa đư c l p ráp t các chi ti t, ph tùng do t nhi u cơ s s n xu t khác nhau, tên thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa là tên cơ s l p ráp thành ph m, v i dòng ch ghi trên nhãn hàng hóa là: cơ s l p ráp...................... ho c l p ráp t i............. 3. N u hàng hóa là hàng nh p kh u ho c hàng thu c đ i lý bán hàng cho thương nhân nư c ngoài, thì tên thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa là tên thương nhân nh p kh u ho c tên thương nhân đ i lý bán hàng, v i dòng ch : thương nhân nh p kh u.......... ho c thương nhân đ i lý................ 4. Đ a ch g m có: s nhà, đư ng ph (thôn, xóm), phư ng (xã), qu n (huy n, th xã), thành ph (t nh). Đi u 8. Đ nh lư ng c a hàng hóa. 1. Đ nh lư ng c a hàng hóa là s lư ng (s đ m) ho c kh i lư ng t nh; th tích, kích thư c th c c a hàng hóa có trong bao bì thương ph m. 2. Đơn v đo lư ng dùng đ th hi n đ nh lư ng hàng hóa là đơn v đo lư ng h p pháp c a Vi t Nam, theo h đơn v đo lư ng Qu c t (S.I). N u dùng h đơn v đo lư ng khác thì ph i ghi c s quy đ i sang h đơn v đo lư ng (S.I), tr hàng hóa đ c bi t như màn hình máy thu hình (TV), d u khoáng nguyên khai v.v...
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Kích thư c và ch s đ ghi đ nh lư ng trên nhãn hàng hóa đư c thi t k theo di n tích ph n chính c a nhãn (PDP). 4. V trí đ ghi đ nh lư ng n m phía dư i c a ph n chính c a nhãn (PDP) v i di n tích chi m 30% di n tích c a nhãn (PDP) và chi u cao kho ng 1/3 chi u cao c a nhãn (PDP). 5. Ch và s ghi đ nh lư ng theo dòng song song v i đáy bao bì. Đi u 9. Thành ph n c u t o. 1. Hàng hóa là th c ph m đóng gói s n, đ u ng, m ph m có c u t o t hai thành ph n tr lên thì ph i ghi thành ph n c u t o trên nhãn hàng hóa. 2. Hàng hóa khác có c u t o t hai thành ph n tr lên thì ph i ghi thành ph n c u t o quy t đ nh giá tr s d ng c a hàng hóa trên nhãn hàng hóa. 3. Thành ph n c u t o đư c ghi theo th t t cao xu ng th p v kh i lư ng ho c t kh i (% kh i lư ng) c a m i thành ph n c u t o hàng hóa, v i dòng ch vi t là: thành ph n......................... ho c thành ph n c u t o:........ 4. Đ i v i hàng hóa có quy đ nh v yêu c u b o đ m an toàn đ i v i ngư i, v i môi trư ng khi s d ng, n u thành ph n c u t o là thành ph n ph c h p g m t hai ch t tr lên, thì ghi tên thành ph n ph c h p đó cùng v i tên các ch t t o nên thành ph n ph c h p đó, theo th t t cao xu ng th p v kh i lư ng ho c t kh i (% kh i lư ng) c a các ch t đó. 5. Nh ng thành ph n ho c ch t trong thành ph n ph c h p thu c lo i đ c bi t: đã chi u x , đã áp d ng k thu t bi n gen ho c ch t b o qu n,... đã quy đ nh li u lư ng s d ng ho c đư c x p trong danh sách gây kích ng, đ c h i... ph i đư c ghi trên nhãn hàng hóa theo các quy đ nh Qu c t mà Vi t Nam công b áp d ng. Đi u 10. Ch tiêu ch t lư ng ch y u. Nh ng ch tiêu ch t lư ng ch y u quy t đ nh giá tr s d ng và ch tiêu an toàn đ i v i ngư i, v i môi trư ng khi s d ng ph i đư c ghi trên nhãn hàng hóa. Đi u 11. Ngày s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n. 1. Đ i v i nh ng hàng hóa mà trong hư ng d n chi ti t c a các B qu n lý ngành nói t i kho n 2 Đi u 19 Quy ch này có quy đ nh ph i ghi ngày s n xu t thì trên nhãn hàng hóa ph i ghi ngày s n xu t. Ngày s n xu t là s ch ngày, tháng, năm hoàn thành s n xu t hàng hóa đó. 2. Tùy theo tính ch t, yêu c u hư ng d n s d ng và qu n lý c a t ng nhóm, lo i hàng hóa c th , ph i ghi m t trong các th i h n sau đây trên nhãn hàng hóa: a) V i các nhóm, lo i hàng hóa là th c ph m, m ph m, dư c ph m ph i ghi th i h n s d ng. Th i h n s d ng là s ch ngày, tháng, năm mà quá m c th i gian đó, hàng hóa không đư c phép lưu thông và không đư c s d ng.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) V i các nhóm, lo i hàng hóa c n đ m b o an toàn ch t lư ng trong b o qu n d tr ph i ghi th i h n b o qu n trên nhãn hàng hóa. Th i h n b o qu n là s ch ngày, tháng, năm có th lưu gi hàng hóa trong kho b o qu n mà quá m c th i gian đó hàng hóa có th b bi n đ i x u v ch t lư ng trư c khi hàng hóa đó đư c đưa ra tiêu th . 3. Cách ghi ngày s n xu t, th i h n s d ng, th i h n b o qu n: a) Ghi theo ngày, tháng, năm dương l ch. b) S ch ngày: g m hai con s ; S ch tháng: g m hai con s ho c tên tháng b ng ch ; S ch năm: g m hai con s cu i c a năm. Đi u 12. Hư ng d n b o qu n, hư ng d n s d ng. 1. Trên nhãn hàng hóa ph i ghi hư ng d n b o qu n, hư ng d n s d ng, c nh báo nguy h i có th x y ra n u s d ng hàng hóa không đúng cách th c và cách x lý s c nguy h i x y ra. 2. Trư ng h p nhãn hàng hóa không đ di n tích đ ghi các hư ng d n nói trên thì ph i ghi các n i dung đó vào m t tài li u kèm theo hàng hóa đ cung c p cho ngư i mua hàng. Đi u 13. Xu t x c a hàng hóa. Đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u, trên nhãn hàng hóa ph i ghi tên nư c xu t x . M C 2: N I DUNG KHÔNG B T BU C Đi u 14. Ngoài nh ng n i dung b t bu c ph i th hi n trên nhãn hàng hóa, tùy theo yêu c u và đ c thù riêng c a t ng hàng hóa, có th ghi thêm các thông tin c n thi t khác nhưng không đư c trái v i các quy đ nh c a pháp lu t và c a Quy ch này, đ ng th i không đư c che khu t ho c làm hi u sai l ch nh ng n i dung b t bu c ghi trên nhãn hàng hóa. Chương 3 QU N LÝ NHÀ NƯ C V GHI NHÃN HÀNG HÓA Đi u 15. N i dung qu n lý Nhà nư c v ghi nhãn hàng hóa. 1. Xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v ghi nhãn hàng hóa; 2. Giám sát, ki m tra vi c ch p hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ghi nhãn hàng hóa;
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Phát hi n, ngăn ch n và x lý theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan có th m quy n x lý các vi ph m quy ph m pháp lu t v ghi nhãn hàng hóa. Đi u 16. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v ghi nhãn hàng hóa. 1. B Thương m i ch u trách nhi m th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c v ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u, nh p kh u. 2. Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v Thương m i trong vi c th c hi n qu n lý Nhà nư c v ghi nhãn hàng hóa theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 4 HÀNH VI VI PH M Đi u 17. Các hành vi vi ph m pháp lu t v ghi nhãn hàng hóa. 1. Lưu thông hàng hóa không có nhãn hàng hóa theo quy đ nh. 2. Nhãn hàng hóa có nh ng n i dung thông tin b ng hình nh, hình v ho c ch vi t không đúng v i b n ch t th c c a hàng hóa đó. 3. Nhãn hàng hóa không rõ ràng, m nh t đ n m c m t thư ng không đ c đư c n i dung ghi trên nhãn. 4. Nhãn hàng hóa không có đ các n i dung b t bu c theo quy đ nh. 5. N i dung trình bày trên nhãn hàng hóa không đúng kích thư c v trí, cách ghi và ngôn ng . 6. N i dung ghi trên nhãn hàng hóa b t y xóa, s a đ i. 7. Thay nhãn hàng hóa nh m m c đích l a d i ngư i tiêu dùng. 8. S d ng nhãn hàng hóa đã đư c pháp lu t b o h mà không đư c s ch p thu n c a ch s h u. 9. Nhãn hàng hóa trùng v i nhãn hàng hóa cùng lo i c a thương nhân khác đã đư c pháp lu t b o h . M i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m b t kỳ n i dung nào nói trên đ u ph i b x lý theo đúng quy đ nh c a Pháp lu t. Đi u 18. Hình th c và th m quy n x lý vi ph m. Hình th c x lý vi ph m và th m quy n x lý vi ph m v ghi nhãn hàng hóa đư c th c hi n theo quy đ nh v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i. Chương 5
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 19. Hi u l c thi hành. 1. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 6 (sáu) tháng k t ngày ban hành. 2. Các B qu n lý ngành căn c ch c năng qu n lý các yêu c u c th v s d ng, b o qu n đ i v i các hàng hóa riêng bi t thu c ph m vi ngành ph trách, có trách nhi m hư ng d n chi ti t cách ghi nhãn các hàng hóa riêng bi t nhưng không đư c trái v i các quy đ nh c a Quy ch này và g i cho B Thương m i đ B Thương m i t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
Đồng bộ tài khoản