Quyết định số 1790/2005/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1790/2005/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1790/2005/QĐ-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1790/2005/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1790/205/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO AN NINH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/123/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28/1/2003, số 3559/VPCP-KTTH ngày 21/7/2003 của Văn phòng CHính phủ về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ đảm bảo an toàn giao thông; Căn cứ công văn số 5125/TC-CST ngày 14/5/2004 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương; Căn cứ công văn số 0529/TM-XNK ngày 24/5/2005 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu xe môtô phân khối lớn của Công an tỉnh Thừa thiên Huế; Căn cứ công văn số 797/BCA(V22) ngày 16/5/2005 của Bộ Công an về việc xác nhận nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn của Công an tỉnh Thừa thiên Huế; Xét đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 2979/UBND-NC ngày 27/9/2005 về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT xe phân khối lớn phục vụ an ninh; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế igá trị gia tăng lô hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh gồm 06 xe môtô HONDA CB 250, tổng trị giá 45.678 USD, của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH thương mại đầu tư kỹ thuật thông tin, thuộc Tờ khai hàng nhập khẩu số 7522/NK/KD/KV2 ngày 30/9/2005 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổng số thuế nhập khẩu được miễn theo Giấy thông báo thuế số 8145/TBT ngày 30/9/2005 của Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV2 là 723.265.452 đ (Bảy trăm hai mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, bốn trăm năm mươi hai đồng). Điều 2. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm quản lý việc sử dụng số hàng trên đúng mục đích quy định được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ
  2. bị truy thu toàn bộ số thuế nhập khẩu đã được miễn và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật. Điều 3. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV2 kiểm tra, đối chiếu với bộ hồ sơ gốc lưu tại đơn vị, xác định tất cả các nội dung, tài liệu liên quan đều phù hợp, đầy đủ và chính xác thì tiền hành làm thủ tục thanh khoản thuế cho doanh nghiệp, ghi rõ trong tờ khaigốc lưu tại đơn vị và tờ khai gốc của người khai hải quan “hàng được miễn thuế theo Quyết định số..... ngày..... tháng..... năm..... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan”. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công ty TNHH thương mại đầu tư kỹ thuật thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như Điều 4 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ I, Vụ TCĐN (BTC) - Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV2 - Lưu: VT (2), KTTT(3). Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản