Quyết định Số: 1797/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 1797/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 1797/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1797/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1797/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông có vận động viên tham dự giải; các thành viên Ban Tổ chức, trọng tài và các vận động viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - PTT.BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo); - TTTT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo); - Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực Trần Quang Quý hiện); - Lưu VT, Vụ CTHSSV. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 1
  2. Dieu le 2
Đồng bộ tài khoản