Quyết định số 1810/1999/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 1810/1999/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1810/1999/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1810/1999/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1810/1999/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1810 /1999/Q -BKHCNMT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V THI NÂNG NG CH CÔNG CH C NGÀNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/5/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c; Căn c Quy t nh s 416/TCCP-VC ngày 29/5/1993 c a B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph vê vi c Ban hành tiêu chu n nghi p v ng ch công ch c ngành nghiên c u khoa h c và công ngh ; Sau khi có ý ki n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph t i Công văn s 547/ BTCCBCP-CCVC ngày 28/9/1999 v vi c tho thu n B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành quy nh thi nâng ng ch ngành khoa h c và công ngh ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v thi nâng ng ch k thu t viên lên k sư; nghiên c u viên lên nghiên c u viên chính; k sư lên k sư chính. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này.\ B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T N TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ******** *******
  2. QUY NNH V THI NÂNG NG CH NHÂN VIÊN K THU T LÊN K SƯ; NGHIÊN C U VIÊN LÊN NGHIÊN C U VIÊN CHÍNH; K SƯ LÊN K SƯ CHÍNH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1810/1999/Q -BKHCNMT ngày 20 /10/1999 c a B trư ng B Khoa hoc, Công ngh và Môi trư ng). I. Nâng ng ch nhân viên k thu t lên k sư A. Quy nh chung: 1. V i u ki n d thi: 1.1 - Cơ quan, ơn v có nhu c u, v trí làm vi c c a ng ch K sư. 1.2 - Nh ng ngư i d thi nâng ng ch k thu t viên (13 096) lên k sư (13 095) ph ?i có các i u ki n sau: 1.2.1 - Có các văn b ng ch ng ch theo tiêu chuNn nghi p v c a ng ?ch K sư: - B ng t t nghi p i h c úng chuyên ngành ang m nhi m, - T i thi u 01 ch ng ch ngo i ng thông d ng trình A (Anh, Nga, Pháp, c, Trung qu c). 1.2.2 - ã có th i gian ng ch k thu t viên t i thi u là 6 năm (không k th i gian t p s ), 1.2.3 - Có phNm ch t o c t t, nghiêm ch nh ch p hành ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, ý th c t ch c k lu t t t không trong th i gian b k lu t t khi n trách tr ? lên ho c ang xem xét k lu t. 2. H sơ ăng ký d thi: 2.1 - ơn xin d thi nâng ng ch k thu t viên lên k sư (theo m u s 2 ban hành kèm theo Q s 27/1999/Q -BTCCBCP ngày 16/7/1999). 2.2 - B n ánh giá, nh n xét c a ơn v tr c ti p s d ng, qu ?n lý công ch c v : phNm ch t o c, ý th c ch p hành ch trương c a ng, pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c; k lu t lao ng, năng l c và hi u qu công vi c; quan h h p tác v i ng nghi p. 2.3 - Lý l ch khoa h c (theo m u s 3 ban hành kèm theo Q s 27/1999/Q - BTCCBCP). 2.4 - Các văn b ng, ch ng ch , có xác nh n c a cơ quan s d ng, qu n lý tr c ti p công ch c. 2.5 - Hai nh c 4x6 cm, 2 phong bì dán tem và ghi a ch thông báo. H sơ ngư i d thi ư c ng trong túi h sơ c 21x32 cm và g i v H i ng sơ tuy n. 3. V hình th c thi; g m hai ph n thi b t bu c: 3.1 - Thi vi t, 3.2 - Thi v n áp. B. N i dung thi 1. Thi vi t: T p trung vào nh ng n i dung chính: 1.1 - Nghi quy t Trung ương 2 Khoá VIII v Khoa h c và công ngh ; 1.2 - Ch trương, ư ng l i, phương hư ng phát tri n c a ng và Nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c. 1.3 - Pháp lu t liên quan n Khoa h c - công ngh , b o v môi trư ng và các quy nh i v i ngành, lĩnh v c. 1.4 - Pháp l nh Cán b , công ch c, pháp l nh Ch ng tham nhũng, pháp l nh Th c
  3. hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các văn b n hư ng d n th c hi n pháp l nh. 1.5 - Quy trình, quy ch v ho t ng k thu t c a ngành, c a ơn v ?. 2. Thi v n áp: V n áp nh m ánh giá năng l c, phương pháp x lý các v n thư ng n y sinh trong công vi c chuyên môn, nh ng hi u bi t chung v kinh t xã h i và công vi c ang m nhi m: 2.1 - Nêu tình hu ng và yêu c u thí sinh xu t cách gi i quy t v 1 trong các ch : phương pháp, quy trình, quy nh xây d ng, nghi m thu ..., phát sinh trong khi th c hi n 1 án, phương án, gi i pháp k thu t c p cơ s , 2.2 - Nh ng hi u bi t v kinh t - k thu t, t ch c b máy c a ơn v , các quy nh, ch i v i công ch c và i v i k sư. C. Tài li u tham kh o: 1 - Các pháp l nh Cán b , công ch c; Ch ng tham nhũng; Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Quy ch dân ch cơ quan; Quy ch dân ch các cơ quan nghiên c u khoa h c. 2 - Ch th s 36-CTTW ngày 25/6/1998 c a Ban ch p hành Trung ương ng (khoá 8) vê tăng cư ng công tác B o v môi trư ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 3 - Tiêu chuNn nghi p v công ch c chuyên môn ngành khoa h c k thu t ban hành kèm theo Quy t nh s 416/TCCP-VC. Ii. Nâng ng ch nghiên c u viên lên nghiên c u viên chính A. Quy nh chung: 1.V i u ki n d thi: 1.1 - Cơ quan, ơn v có nhu c u, v trí làm vi c c a ng ch Nghiên c u viên chính. 1.2 - Nh ng ngư i d thi nâng ng ch nghiên c u viên (13 092) lên nghiên c u viên chính (13 091) ph i các i u ki n sau: 1.2.1 - Có th i gian t i thi u ng ch Nghiên c u viên là 9 năm (không k th i gian t p s ), 1.2.2 - Có các văn b ng ch ng ch theo tiêu chuNn nghi p v c a ng ?ch nghiên c u viên chính: - B ng t t nghi p th c s , cao h c tr lên, úng chuyên ngành m nhi ?m, - Ch ng ch trung c p v lý lu n kinh t chính tr ( i v i nghiên c u viên thu c lĩnh v c văn hoá - xã h i) ho c b i dư ng kinh t - k thu t i v i nh ng nghiên c u viên thu c các ngành khác. - Ch ng ch ngo i ng trình C. 1.2.3 - Có t i thi u 3 án sáng t o ho c công trình nghiên c u ư c H i ng khoa h c th a nh n (trong ó có công trình ưua vào áp d ng có hi u qu ). 1.2.4 - Có phNm ch t o c t t, nghiêm ch nh ch p hành ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, ý th c t ch c k lu t nghiêm không trong th i gian b k lu t t khi n trách tr ? lên ho c ang xem xét k lu t. 2. H sơ ăng ký d thi: 2.1 - ơn xin d thi nâng ng ch nghiên c u viên lên nghiên c u viên chính (theo m u s 2 ban hành kèm theo Q s 27/1999/Q -BTCCBCP), 2.2 - B n ánh giá, nh n xét c a ơn v tr c ti p s d ng, qu ?n lý công ch c v : phNm ch t o c, ý th c ch p hành ch trương c a ng, pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c; k lu t lao ng, năng l c và hi u qu công vi c; quan h h p tác v i ng nghi p. 2.3 - Lý l ch khoa h c (theo m u s 3 ban hành kèm theo Q s 27/1999/Q - BTCCBCP). 2.4 - Các văn b ng, ch ng ch , có xác nh n c a cơ quan s d ng, qu n lý tr c ti p công ch c.
  4. 2.5 - Hai nh c 4x6 cm, 2 phong bì dán tem và ghi a ch thông báo. H sơ ngư i d thi ư c ng trong túi h sơ c 21x32 cm và g i v H i ng sơ tuy n. 3. V hình th c thi; g m 3 ph n thi b t bu c: 3.1 - Thi vi t; 3.2 - Thi v n áp; 3.3 - Thi ngo i ng (m t trong 5 th ti ng: Anh, Nga, Pháp, c, Trung qu c). B. N i dung thi . 1.Thi vi t: T p trung vào nh ng n i dung chính: 1.1 - Nghi quy t Trung ương 2 Khoá VIII v Khoa h c và công ngh . 1.2 - Ch trương, ư ng l i, chi n lư c phát tri n c a ng và Nhà nư c i v i ngành. 1.3 - Pháp lu t liên quan n khoa h c - công ngh , b o v môi trư ng và các quy nh i v i ngành, lĩnh v c. 1.4 - Pháp l nh Cán b , công ch c; pháp l nh Ch ng tham nhũng; pháp l nh Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các văn b n hư ng d n th c hi n pháp l nh; Quy ch dân ch cơ quan; Quy ch dân ch các cơ quan nghiên c u khoa h c. 1.5 - Các quy nh, quy ch v qu n lý khoa h c, k thu t và nghiên c u khoa h c. 1.6 - Nh ng v n phát tri n khoa h c, công ngh thu c lĩnh v c c a ngành, ngh nghiên c ?u trong khu v c và th gi i. 2.Thi v n áp: V n áp nh m ánh giá năng l c, phương pháp x lý các v n thư ng n y sinh trong công vi c chuyên môn, nh ng hi u bi t chung v kinh t xã h i và công vi c ang m nhi m: 2.1 - Nêu tình hu ng và yêu c u thí sinh xu t cách gi i quy t v 1 trong các ch : phương pháp, quy trình, quy nh xây d ng, nghi m thu ..., phát sinh trong khi th c hi n 1 chương trình, tài c p b ngành; 2.2 - ánh giá, nh n xét, phương hư ng ... t ng quan v lĩnh v c, ngành ang m nh n; 2.3 - Nh ng hi u bi t v kinh t - k thu t, t ch c b máy cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoa h c, công ngh , các quy nh, ch i v i công ch c và i v i nghiên c u viên chính. C. Tài li u tham kh o: 1 - Ch th s 36-CTTW ngày 25/6/1998 c a Ban ch p hành Trung ương ng (khoá 8) v ? tăng cư ng công tác B o v môi trư ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 2 - Các ngh quy t s : 49/CP ngày 04/8/1993 v phát tri n công ngh thông tin, 18/CP ngày 11/3/1994 v phát tri n công ngh sinh h c, 88/CP ngày 31/12/ 1996 v phát tri n công ngh v t li u, 27/CP ngày 28/3/1997 v ng d ng và phát tri n công ngh t ng hoá c a Chính ph ; Quy t nh s 54/1998/Q -TTg ngày 03/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v ban hành quy ch , i u hành các chương trình k thu t - kinh t : công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh v t li u và công ngh t ng hoá; 3 - Văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n khoa h c và công ngh ; Qu n lý khoa h c và công ngh , NXB KH&KT, 1997; Tài li u gi ng d y ph c v cho công tác b i dư ng nghi p v qu n lý KH,CN&MT (trư ng nghi p v qu n lý KH,CN&MT - 38 Ngô Quy n HN). Iii. Nâng ng ch k sư lên k sư chính a. Quy nh chung: 1.V i u ki n d thi: 1.1 - Cơ quan, ơn v có nhu c u, v trí làm vi c c a ng ch K sư chính.
  5. 1.2 - Nh ng ngư i d thi nâng ng ch k sư (13 095) lên k sư chính (13 094) ph i các i u ki n sau: 1.2.1 - Có th i gian t i thi u ng ch k sư là 9 năm (không k th i gian t p s ); 1.2.2 - Có các văn b ng ch ng ch theo tiêu chuNn nghi p v c a ng ?ch k sư chính: - B ng t t nghi p i h c tr lên, úng chuyên ngành m nhi m, - Ch ng ch l p b i dư ng v qu n lý kinh t - k thu t, - Ch ng ch s d ng máy vi tính, - Ch ng ch ngo i ng trình B. 1.2.3 - Có án ho c công trình nghiên c u ư c H i ng khoa h c th a nh n và ưa vào áp d ng có hi u qu . 1.2.4 - Có phNm ch t o c t t, nghiêm ch nh ch p hành ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, ý th c t ch c k lu t nghiêm không trong th i gian b k lu t t khi n trách tr ? lên ho c ang xem xét k lu t. 2. H sơ ăng ký d thi: 2.1 - ơn xin d thi nâng ng ch k sư lên k sư chính (theo m u s 2 ban hành kèm theo Q s 27/1999/Q -BTCCBCP). 2.2 - B n ánh giá, nh n xét c a ơn v tr c ti p s d ng, qu ?n lý công ch c v : phNm ch t o c, ý th c ch p hành ch trương c a ng, pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c; k lu t lao ng, năng l c và hi u qu công vi c; quan h h p tác v i ng nghi p. 2.3 - Lý l ch khoa h c (theo m u s 3 ban hành kèm theo Q s 27/1999/Q - BTCCBCP). 2.4 - Các văn b ng, ch ng ch , có xác nh n c a cơ quan s d ng, qu n lý tr c ti p công ch c. 2.5 - Hai nh c 4x6 cm, 2 phong bì dán tem và ghi a ch thông báo. H sơ ngư i d thi ư c ng trong túi h sơ c 21x32 cm và g i v H i ng sơ tuy n. 3. V hình th c thi; g m 3 ph n b t bu c: 3.1 - Thi vi t; 3.2 - Thi v n áp. 3.3 - Thi ngo i ng (m t trong 5 th ti ng: Anh, Nga, Pháp, c, Trung qu c). B. N i dung thi. 1.Thi vi t: T p trung vào n i dung chính: 1.1 - Nghi quy t Trung ương 2 Khoá VIII v Khoa h c và công ngh ; 1.2 - Ch trương, ư ng l i, chi n lư c phát tri n c a ng và Nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c. 1.3 - Pháp lu t liên quan n Khoa h c - công ngh , b o v môi trư ng và các quy nh i v i ngành, lĩnh v c. 1.4 - Pháp l nh Cán b , công ch c; pháp l nh Ch ng tham nhũng; pháp l nh Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các văn b n hư ng d n th c hi n pháp l nh; Quy ch dân ch cơ quan. 1.5 - Quy trình, quy ph m k thu t theo yeu c u c a ngành ngh . 1.6 - Nh ng v n phát tri n c a khoa h c, k thu t c a ngành ngh thu c khu v c và th gi i. 2.Thi v n áp: V n áp nh m ánh giá năng l c, phương pháp x lý các v n thư ng n y sinh trong công vi c chuyên môn, nh ng hi u bi t chung v kinh t xã h i và công vi c ang m nhi m: 2.1 - Nêu tình hu ng và yêu c u thí sinh xu t cách gi i quy t v 1 trong các ch : phương pháp, quy trình, quy nh xây d ng, nghi m thu ..., phát sinh trong khi th c
  6. hi n 1 án k thu t, 1 công trình; 2.2 - ánh giá, nh n xét, phương hư ng ... t ng quan v lĩnh v c, chuyên ngành ang m nh n; 2.3 - Nh ng hi u bi t v kinh t - k thu t, các quy nh, ch i v i công ch c và i v i k sư chính. C. Tài li u tham kh o: 1 - Ch th s 36-CTTW ngày 25/6/1998 c a Ban ch p hành Trung ương ng (khoá 8) vê tăng cư ng công tác B o v môi trư ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 2 - Quy t nh s 54/1998/Q -TTg ngày 03/3/1998 c a Th tư ?ng Chính ph v ban hành quy ch , i u hành các chương trình k thu t - kinh t : công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh v t li u và công ngh t ng hoá; 3 - Văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n khoa h c và công ngh ; Tiêu chuNn nghi p v công ch c chuyên môn ngành khoa h c k thu t ban hành kèm theo Quy t nh s 416/TCCP-VC. IV. T ch c th c hi n 1 - Hàng năm các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , các t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng án thi nâng ng ch công ch c ngành Khoa h c - công ngh theo quy nh t i i u 3 m c 5 c a Thông tư s 04/1999/TT- BTCCBCP ngày 20/3/1999 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph và g i v Ban T ch c - Cán b Chính ph th ng nh t ý ki n và ch tiêu d thi. Trên cơ s ch tiêu ư c phân b và ý ki n tho thu n các B , ngành t ch c thi nâng ng ?ch ngành Khoa h c - công ngh theo quy nh này và quy ch chung v thi nâng ng ch công ch c ban hành kèm theo Quy t nh s 150/1999/Q -TCCP. 2 - Vi c t ch c thi nâng ng ch nghiên c u viên lên nghiên c u viên chính, k sư lên k sư chính cho cho công ch c c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n. Căn c ch tiêu nâng ng ch nghiên c u viên lên nghiên c u viên chính, k sư lên k sư chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi ?c sơ tuy n theo quy ch chung và có công văn kèm theo danh sách và h sơo thí sinh d thi g i v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3 - Vi c t ch c thi nâng ng ch k thu t viên lên k sư do các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo các quy nh c a Nhà nư c. 4 - Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n nh v ? B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u gi i quy t. Chu Tu n Nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản