Quyết định số 183/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 183/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 183/1998/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại II do thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 183/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 183/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C CÔNG NH N THÀNH PH NAM NNH LÀ Ô THN LO I II TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 132/H BT ngày 5 tháng 5 năm 1990 c a H i ng B trư ng v vi c phân lo i ô th và phân c p qu n lý ô th ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam nh, ý ki n c a B trư ng B Xây d ng và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Công nh n thành ph Nam nh thu c t nh Nam nh là ô th lo i II. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng các B và Th trư ng các cơ quan liên quan, Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam nh, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nam nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản