Quyết định số 1834/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 1834/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1834/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1834/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1834/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1833/TTr-BTĐKT ngày 01 tháng 12 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 124 gia đình và cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Tiền Giang; - Ban Thi đua – Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (10b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) STT QUÊ QUÁN TRÚ QUÁN 1 Bà Trần Thị Tỉa Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, Xã Mỹ Trung, huyện Cái tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 2 Bà Nguyễn Thị Bé Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, Xã Mỹ Trung, huyện Cái Hai tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 3 Bà Huỳnh Thị Điệu Xã Thiện Trung, huyện Cái Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 4 Bà Lê Thị Út Xã Thiện Trung, huyện Cái Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 5 Bà Ngô Thị Cử Xã Thiện Trung, huyện Cái Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 6 Ông Lê Văn Hiền Xã Thiện Trung, huyện Cái Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 7 Ông Nguyễn Minh Xã Hậu Thành, huyện Cái Xã Hậu Thành, huyện Cái Tâm Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 8 Bà Nguyễn Thị Bời Xã Hậu Thành, huyện Cái Xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 9 Bà Dương Thị Mua Xã Mỹ Lương, huyện Cái Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 10 Bà Lê Thị Tâm Xã Mỹ Lương, huyện Cái Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 11 Bà Trần Thị Thành Xã Mỹ Lương, huyện Cái Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 12 Ông Nguyễn Văn Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Thuận tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 13 Bà Nguyễn Thị Bé Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, Xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Tư tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 14 Ông Huỳnh Văn Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Hai Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 15 Bà Võ Thị Kiểm Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 16 Bà Trần Thị Tòng Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện
  3. Bè, tỉnh Tiền Giang Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 17 Bà Nguyễn Thị Sáu Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Bè, tỉnh Tiền Giang Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 18 Ông Nguyễn Văn Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Mô Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 19 Bà Bùi Thị Nhung Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 20 Ông Phan Văn Chư Xã Hòa Khánh, huyện Cái Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 21 Ông Dương Văn Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Khâm Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 22 Ông Nguyễn Minh Xã Mỹ Đức Đông, huyện Xã Mỹ Đức Đông, huyện Hiệp Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 23 Bà Võ Thị Ánh Xã An Hữu, huyện Cái Bè, Xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tuyết tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 24 Ông Trần Văn Thôi Xã Hòa Khánh, huyện Cái Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 25 Bà Phạm Thị Trâm Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 26 Ông Huỳnh Văn Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Mừng tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 27 Ông Cao Văn Ba Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 28 Bà Huỳnh Thị Nữ Xã Bình Phan, huyện Chợ Xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 29 Ông Bùi Văn Mậu Xã Phú Kiết, huyện Chợ Xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 30 GĐ. Bà Nguyễn Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, Thị Tư và Ông huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Huỳnh Văn Hớn Giang Giang 31 Bà Dương Kim Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, Hoa huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Giang 32 Ông Huỳnh Văn Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, Kiên huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Giang 33 Bà Nguyễn Thị Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền
  4. Mười Giang Giang 34 Bà Huỳnh Thị Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, Tuyết Xuân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Giang 35 Ông Nguyễn Văn Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, Châu huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Giang 36 Bà Nguyễn Thị Bé Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Giang 37 Bà Nguyễn Thị Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, Nén huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Giang 38 Bà Nguyễn Thị Xã Bình Ninh, huyện Chợ Xã Bình Ninh, huyện Chợ Hồng Thắm Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 39 Ông Trần Văn Xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Chánh Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 40 Bà Võ Thị Canh Xã Đăng Hưng Phước, Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Giang 41 Bà Nguyễn Thị Xã Hòa Định, huyện Chợ Xã Hòa Định, huyện Chợ Diệu Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 42 Ông Nguyễn Văn Xã Quơn Long, huyện Chợ Xã Quơn Long, huyện Chợ Tiểng Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 43 Ông Võ Bá Tòng Xã Quơn Long, huyện Chợ Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 44 Bà Đoàn Thị Lý Xã Quơn Long, huyện Chợ Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 45 Bà Lê Thị Tám Xã Thanh Bình, huyện Chợ Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 46 Bà Nguyễn Thị Xã Thanh Bình, huyện Chợ Xã Thanh Bình, huyện Chợ Trung Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 47 Bà Nguyễn Thị Tư Xã Thanh Bình, huyện Chợ Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 48 Bà Đỗ Thị Cứ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 49 Ông Nguyễn Văn Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Quới Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang
  5. 50 Bà Trần Thị Tròn Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 51 Bà Bùi Thị Tuyết Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Mai Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 52 Bà Nguyễn Thị Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Hoa Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 53 Ông Lê Văn Điển Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 54 Bà Đỗ Thị Tố Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 55 Bà Trần Thị Dung Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 56 Bà Nguyễn Thị Xã Trung Hòa, huyện Chợ Xã Trung Hòa, huyện Chợ Đẹp Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 57 Bà Phạm Thị Chỉ Xã Mỹ Phước, huyện Tân Xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Phước, tỉnh Tiền Giang 58 Ông Lê Văn Hoàng Xã Hưng Thạnh, huyện Tân Xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Phước, tỉnh Tiền Giang 59 Bà Mai Thị Cảnh Xã Phú Mỹ, huyện Tân Xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Phước, tỉnh Tiền Giang 60 Bà Lê Thị Đệ Xã Phú Mỹ, huyện Tân Xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Phước, tỉnh Tiền Giang 61 Bà Lê Thị Thoa Xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Phước, tỉnh Tiền Giang 62 Bà Phạm Thị Rớt Xã Long Khánh, TX Gò Xã Long Khánh, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang Công, tỉnh Tiền Giang 63 Bà Nguyễn Thị Xã Song Bình, huyện Chợ Xã Song Bình, huyện Chợ Ánh Gạo, tỉnh Tiền Giang Gạo, tỉnh Tiền Giang 64 Ông Huỳnh Văn Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Sinh Bè, tỉnh Tiền Giang Bè, tỉnh Tiền Giang 65 Bà Nguyễn Thị Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Văn Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 66 Bà Lê Thị Anh Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 67 Bà Huỳnh Thị Mau Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 68 Bà Lê Thị Sết Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai
  6. Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 69 Bà Trần Thị Chính Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 70 Bà Nguyễn Thị Xê Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 71 Bà Nguyễn Thị Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Đẹp Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 72 Bà Dương Thị Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Vước Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 73 Bà Nguyễn Thị Xã Thanh Hòa, huyện Cai Xã Thanh Hòa, huyện Cai Đảnh Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 74 Bà Nguyễn Thị Ba Xã Thanh Hòa, huyện Cai Xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 75 Bà Trần Thị Mười Xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 76 Bà Nguyễn Thị Tắc Xã Mỹ Phước Tây, huyện Xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 77 Bà Phạm Thị Giác Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, Xã Mỹ Long, huyện Cai tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 78 Ông Đinh Văn Xã Hiệp Đức, huyện Cai Xã Hiệp Đức, huyện Cai Tranh Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 79 Ông Đặng Văn Lồ Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 80 Bà Đặng Thị Lựu Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 81 Bà Nguyễn Thị Bé Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Năm Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 82 Bà Trần Thị Bé Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Danh Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 83 Bà Trần Thị Khiêm Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 84 Bà Ung Thị Tư Xã Long Khánh, huyện Cai Xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 85 Bà Lê Thị Hường Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 86 Bà Nguyễn Thị Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Xuân Hồng Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang
  7. 87 Bà Lê Thị Thanh Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 88 Bà Phan Thị Xinh Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 89 Bà Nguyễn Thị Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Tám Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 90 Bà Nguyễn Thị Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Chời Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 91 Bà Nguyễn Thị Yết Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 92 Bà Nguyễn Thị Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Đáng Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 93 Bà Lê Thị Thanh Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Hiền Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 94 Bà Trương Thị Tôi Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 95 Bà Trần Thị Cương Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 96 Bà Phạm Thị Tám Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 97 Bà Lê Thị Anh Xã Long Tiên, huyện Cai Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 98 Bà Nguyễn Thị Hết Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 99 Bà Lê Thị Ngọc Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 100 Ông Nguyễn Văn Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Ngân tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 101 Bà Phạm Thị Lệ Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 102 Bà Đinh Thị Ba Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 103 Bà Phan Thị Ba Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 104 Ông Võ Văn Các Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 105 Bà Đinh Thị Ca Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy,
  8. tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 106 Bà Phạm Thị Út Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 107 Bà Nguyễn Thị Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Chúc tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 108 Bà Trần Thị Nhung Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 109 Bà Đặng Thị Bảy Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 110 Ông Lê Văn Kỳ Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 111 Bà Nguyễn Thị Mỹ Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 112 Ông Nguyễn Văn Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Đồng tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 113 Ông Biện Văn Đạt Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tỉnh Tiền Giang 114 Bà Đặng Thị Ly Xã Tân Thành, huyện Gò Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Công Đông, tỉnh Tiền Giang 115 Bà Huỳnh Thị Phát Xã Phú Nhuận, huyện Cai Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 116 Bà Võ Thị Nâu Xã Phú Nhuận, huyện Cai Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 117 Bà Phan Thị Ảnh Xã Phú Nhuận, huyện Cai Xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 118 Bà Nguyễn Thị Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Chậm tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 119 Bà Nguyễn Thị Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Dung tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 120 Bà Đoàn Thị Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Hương tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 121 Ông Hồ Văn Liên Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Xã Cẩm Sơn, huyện Cai tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 122 Bà Hà Thị Thoa Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Xã Cẩm Sơn, huyện Cai tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang 123 Ông Nguyễn Văn Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Tây tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang
  9. 124 Bà Lê Thị Dung Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Xã Bình Phú, huyện Cai tỉnh Tiền Giang Lậy, tỉnh Tiền Giang
Đồng bộ tài khoản