Quyết định số 1857/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 1857/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1857/2005/QĐ-BXD về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1857/2005/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1857/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo loại công trình xây dựng. Điều 2. Các cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận có trách nhiệm biên soạn giáo trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo chương trình khung này. Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận có trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Lưu VP, GĐ. Nguyễn Văn Liên FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN C huongtrinh
Đồng bộ tài khoản