Quyết định số 1876/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
18
lượt xem
3
download

Quyết định số 1876/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1876/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1876/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1876/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Tờ trình số 5543/TT-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1576/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 13 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Nghệ An; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Phòng Thanh tra Nội chính-Văn xã, Thanh tra tỉnh Nghệ An; 02. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Nghệ An; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 03. Ông Phan Thế Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; 04. Ông Trần Ngọc Vang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; 05. Ông Nguyễn Huy Huyền, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế, Thanh tra tỉnh Nghệ An; 06. Ông Lương Đình Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; 07. Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; 08. Ông Trần Anh Tời, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Nghệ An; 09. Ông Nguyễn Trí Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; 10. Ông Võ Nhật Lệ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; 11. Ông Hoàng Văn Châu, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng 12/9 Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; 12. Ông Nguyễn Hồ Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Nghệ An; 13. Ông Phan Công Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; 14. Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; 15. Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản