Quyết định số 189/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 189/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 189/2003/QĐ-UB về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 189/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 189/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TH C HI N M T S CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN B CÔNG CH C VÀ NGƯ I LAO NG LÀM VI C T I NH NG VÙNG KHÓ KHĂN VÀ T I CÁC CƠ S XÃ H I, CƠ S CH A B NH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Th c hi n Ngh quy t s 43/2003/NQ-H ngày 25 tháng 7 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI v nhi m v kinh t - xã h i và thu-chi ngân sách 06 tháng cu i năm 2003; Xét ngh c a Liên S Tài chánh - V t giá, S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 644/TT-LS ngày 28 tháng 8 năm 2003; QUY T NH i u 1. i u ch nh, m r ng và tăng m c chi i v i m t s ch , chính sách xã h i t i các cơ s xã h i, cơ s ch a b nh c a thành ph theo quy nh t i Quy t nh s 99/2001/Q -UB ngày 31 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v cho phép t m th i th c hi n m t s ch , chính sách xã h i t i các cơ s xã h i, cơ s ch a b nh c a thành ph ; th c hi n m t s chính sách h tr khác i v i cán b công ch c và ngư i lao ng làm vi c t i nh ng vùng khó khăn và t i các cơ s xã h i, cơ s ch a b nh, như sau: 1- Ph c p thư ng tr c y t : 1.1- Tăng m c ph c p thư ng tr c y t t 5.000 ng/ca tr c lên 7.000 ng/ca tr c i v i cán b , nhân viên chuyên ngành Y t như: Bác sĩ, y sĩ, k thu t viên, y tá, h lý ph i tr c ngoài gi tiêu chu n 24/24 gi (sau khi hoàn thành gi tiêu chu n m t ngày làm vi c, ph i tr c 16 gi ti p theo ngoài gi tiêu chu n) t i các cơ s xã h i như: Trung tâm nuôi dư ng ngư i b nh tâm th n, ngư i già tàn t t, tr em b i não và Trung tâm dư ng lão Th nghè thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 1.2- V n d ng gi i quy t ph c p thư ng tr c y t , m c ph c p 5.000 ng/ca tr c i v i cán b , nhân viên chuyên ngành Y t như: Bác sĩ, y sĩ, k thu t viên, y tá, h lý làm vi c t i B nh
  2. vi n Chí Hòa - PC35, B nh xá B Lá - PC35B, nhà t m gi PA24 thu c Công an Thành ph và nhà t m gi c a Công an 22 qu n-huy n. 2- Ph c p c thù ngh nghi p: 2.1- Gi i quy t thêm m c ph c p c thù ngh nghi p (theo Quy t nh s 25/2002/Q -TTg) i v i cán b , công ch c có h kh u t i thành ph làm vi c các ơn v thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, L c lư ng thanh niên xung phong, S Y t óng trên a bàn t nh b n, g m 3 m c ph c p: M c M c ph c p a bàn áp d ng ( ng/ngư i/tháng) 1 300.000 T nh Lâm ng, T nh ăk Lăk và T nh Bình Phư c. 2 200.000 Trư ng Giáo d c ào t o và gi i quy t vi c làm s 3 và s 4 thu c L c lư ng thanh niên xung phong, Tr i phong B n S n thu c S Y t óng t i T nh Bình Dương. 3 100.000 Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá, Trung tâm nuôi dư ng ngư i gìa tàn t t Chánh Phú Hòa thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i óng t i T nh Bình Dương. + i v i các cơ s B o tr xã h i thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Tr i phong B n s n thu c S Y t : ang hư ng ch Tr c p làm vi c xa thành ph : 300.000 /ngư i/tháng (theo Quy t nh s 99/2001/Q -UB), nay gi i quy t thêm 3 m c ph c p nêu trên theo a bàn công tác. + i v i các cơ s ch a b nh thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong ã hư ng ph c p c thù ngh nghi p (theo Quy t nh s 25/2002/Q -TTg thay cho ch tr c p làm vi c xa thành ph theo Quy t nh s 99/2001/Q -UB), nay gi i quy t thêm 3 m c ph c p nêu trên theo a bàn công tác. 2.2- Gi i quy t ch ph c p c thù ngh nghi p, m c ph c p 200.000 ng/ngư i/tháng i v i cán b , công ch c c a Chi C c Phòng ch ng t n n xã h i thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3- Tr c p i v i cán b công ch c, ngư i lao ng làm vi c t i các cơ s nuôi dư ng, chăm sóc, ch a tr b nh nhân HIV/AIDS: 3.1- Các cơ s ư c áp d ng: Cơ s 2 Trung tâm nuôi dư ng b o tr tr em Tam Bình, B nh vi n Bình Tri u, Trung tâm i u dư ng ngư i b nh tâm th n, Trung tâm tr ng i m cai nghi n ma tuý thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i (riêng Trung tâm tr ng i m cai nghi n ma túy tính theo s ngư i th c t nhi m HIV/AIDS trên cơ s ch tiêu giư ng i u tr ) và 2 khoa thư ng xuyên, tr c ti p i u tr b nh nhân HIV/AIDS c a B nh vi n Nhi t i, B nh vi n lao Ph m Ng c Th ch thu c S Y t .
  3. 3.2- M c tr c p: 3.2.1- Tăng m c tr c p c h i lây nhi m cao t 220.000 ng/ngư i/tháng lên 300.000 ng/ngư i/tháng i v i cán b , công nhân viên (b ph n gián ti p) c a 04 ơn v nêu trên thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3.2.2- Tăng m c b i dư ng tr c ti p i u tr , chăm sóc b nh nhân HIV/AIDS t 15.000 ng/ngư i/ngày lên 20.000 ng/ngư i/ngày i v i bác sĩ, y sĩ, y tá, h lý, ngư i tr c ti p i u tr , chăm sóc b nh nhân HIV/AIDS c a 04 ơn v nêu trên thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i và 2 khoa c a B nh vi n Nhi t i, B nh vi n lao Ph m Ng c Th ch thu c S Y t . 4- Tăng m c b i dư ng cho cán b tr c ti p tham gia i u tra ng c th c ph m t 15.000 ng/ ngư i/ ngày lên 50.000 ng/ ngư i/ ngày. 5- V n d ng gi i quy t cho cán b chuyên trách phòng ch ng AIDS các s -ngành, oàn th , qu n - huy n ư c hư ng ch phòng ch ng AIDS, m c ph c p 80.000 ng/ nh su t/tháng. 6- V n d ng gi i quy t cho cán b làm công tác tham v n t i các cơ s khám ch a b nh thành ph và qu n, huy n ư c hư ng ch phòng ch ng AIDS, m c ph c p 50.000 ng/ nh su t/tháng . 7- V n d ng gi i quy t cho cán b công ch c công tác t i Trung tâm Y t D phòng thành ph , cán b công ch c công tác xét nghi m HIV (test 3) các khoa xét nghi m t i các b nh vi n, trung tâm chuyên khoa thu c S Y t ; cán b công ch c công tác t i phòng y t thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên Xung phong ư c hư ng ch tr c p c h i lây nhi m cao, m c ph c p 220.000 ng/ngư i/tháng. 8- B i dư ng làm thêm gi : Gi i quy t cho cán b chi n sĩ l c lư ng c nh sát phòng cháy ch a cháy và c u h , i c nh khuy n thu c Trung oàn c nh sát cơ ng ư c hư ng m c b i dư ng làm thêm gi 100.000 ng/ngư i/tháng. 9- B i dư ng tr c ti p ch a cháy và c u h : V n d ng gi i quy t cho cán b , chi n s tr c ti p ch a cháy, c u h khi có v vi c phát sinh, v i m c b i dư ng thêm t ngu n ngân sách thành ph như quy nh t i i m 1 m c II, Quy t nh s 3134/1998/Q -BCA(X13) ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a B Trư ng B Công an; như sau: + 15.000 ng/ngư i/ngày: N u th i gian ch a cháy dư i 02 (hai) gi ; + 20.000 ng/ngư i/ngày: N u th i gian ch a cháy t 02 (hai) gi n dư i 04 (b n) gi ; + 30.000 ng/ngư i/ngày: N u th i gian ch a cháy t 04 (b n) gi tr lên ho c ph i ch a cháy nhi u ngày. i u 2. Th i gian th c hi n các ch , chính sách nêu trên ư c áp d ng t ngày 01 tháng 08 năm 2003.
  4. i u 3. Các ch , chính sách quy nh t i Quy t nh s 99/2001/Q -UB ngày 31 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph không i u ch nh theo Quy t nh này v n ư c ti p t c th c hi n. i u 4. S Lao ng - Thương binh và Xã h i và S Tài chánh – V t giá hư ng d n thi hành và t ch c th c hi n Quy t nh này, sau 15 ngày ban hành Quy t nh này. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chánh – V t giá, Giám c S Y t , Giám c Công an thành ph , Ch huy trư ng L c lư ng thanh niên xung phong, Th trư ng các s -ngành thành ph và ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH T CH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Các Ban c a Thành y - Kho b c Nhà nư c thành ph Lê Thanh H i - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Ban T ch c Chính quy n thành ph ( 2b) - VPH -UB: CPVP, các T NCTH - Lưu (VX-Hg)
Đồng bộ tài khoản