Quyết định Số: 19/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
123
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 19/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 19/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2009 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 19/2010/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẮC GIANG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/2010/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2009 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 400/TTr-TNMT ngày 22/3/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung một số điều của bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau: 1. Bổ sung khoản 5, Điều 5 như sau: “5. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn khi xây dựng lưới điện: Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang an toàn lưới điện điện áp đến 220 kV như quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1
  2. một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, thì khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau: a) Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, xây dựng trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồi thường phần diện tích trong hành lang an toàn lưới điện. Mức bồi thường bằng 50% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện, theo đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt quy định tại Điều 6 bản Quy định này. b) Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật thì khi xây dựng công trình lưới điện cao áp được hỗ trợ phần diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Mức hỗ trợ bằng 30% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện, theo đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt quy định tại Điều 6 bản Quy định này”; 2. Bổ sung khoản 3, Điều 18 như sau: “3. Hồ sơ phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: a) Tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; b) Quyết định thu hồi đất; c) Tờ khai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ; d) Biên bản kiểm kê đất và tài sản bị thiệt hại; e) Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư; g) Dự toán chi phí phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; h) Biên bản họp thẩm tra thống nhất về số liệu của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; i) Biểu tổng hợp kinh phí hỗ trợ gia đình đang hưởng trợ cấp thường xuyên của Nhà nước, đào tạo nghề (nếu có), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn và phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố; 2
  3. k) Phương án bố trí tái định cư (nếu có); l) Biên bản công khai và kết thúc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hồ sơ Phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập 05 bộ gửi cơ quan Tài nguyên Môi truờng để chuyển đến các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định”. 3. Bổ sung căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh như sau: “Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - TT. Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Linh - Văn phòng Tỉnh uỷ; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân tỉnh; - Như Điều 3; - Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; - Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh; - VP UBND tỉnh: + LĐVP, TKCT, các chuyên viên, TT công báo; + Lưu: VT, TNMT (5). 3
Đồng bộ tài khoản