Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 190/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 190/2003/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 V CHÍNH SÁCH DI DÂN TH C HI N QUY HO CH, B TRÍ DÂN CƯ GIAI O N 2003 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t trình s 223/BNN- C C ngày 30 tháng 01 năm 2003) và ý ki n c a các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Qu c phòng, Công an, Tư pháp và y ban Dân t c, QUY T NH: i u 1. Phê duy t chính sách di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư giai o n 2003 - 2010, bao g m nh ng n i dung sau: 1. M c tiêu: T nay n năm 2010 b trí, s p x p, n nh dân cư nh ng nơi c n thi t nh m khai thác ti m năng lao ng, t ai phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p, th c hi n xóa ói, gi m nghèo, n nh và nâng cao i s ng c a ngư i dân; h n ch t i m c th p nh t tình tr ng dân di cư t do; ng th i hình thành các i m dân cư m i, có cơ s h t ng thi t y u, ph c v phát tri n kinh t - văn hóa - xã h i m t cách b n v ng cho ngư i dân, góp ph n gi v ng an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i. 2. Ph m vi áp d ng: Chính sách này áp d ng cho vi c di dân nh m th c hi n quy ho ch, b trí dân cư theo k ho ch c a Nhà nư c thu c khu v c nông thôn. Riêng trư ng h p di dân và n nh dân cư t i các xã biên gi i Vi t - Trung th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 3. i tư ng áp d ng:
  2. a) H ph i di dân vì i u ki n s n xu t và i s ng quá khó khăn, bao g m: h du canh du cư; h m t t , t s n xu t do thiên tai; h s ng nơi c bi t khó khăn thi u t s n xu t, thi u nư c sinh ho t; h di dân n khu kinh t - qu c phòng và h dân c n ph i ưa ra kh i các khu r ng c d ng. b) H di dân n các xã biên gi i, h i o. c) Cán b , chi n sĩ thu c l c lư ng vũ trang, thanh niên xung phong, trí th c tr ang làm nhi m v các vùng d án di dân, có nhu c u ưa gia ình (b , m , v ho c ch ng, con) n nh cư lâu dài ho c l p gia ình m i và t nguy n nh cư lâu dài t i vùng d án. d) H t nguy n di dân n các vùng kinh t m i phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i và phát tri n ngành ngh khác. d) H di dân t do ang trong các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n ra kh i các khu r ng ó. 4. Nguyên t c chung th c hi n chính sách: a) Nhà nư c t o i u ki n xây d ng k t c u h t ng thi t y u, phát tri n các d ch v s n xu t khuy n khích các h tham gia khai hoang, phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i và phát tri n ngành ngh khác. b) T p trung u tư và ưu tiên h tr cho c ng ng dân cư vùng d án và các h chuy n n nh cư xã biên gi i, h i o, các h vùng b thiên tai, vùng c bi t khó khăn và các h c n ph i b trí l i nh m n nh s n xu t và i s ng t i ch cho ng bào, h n ch dân di cư t do. i u 2. Nh ng chính sách c th 1. Nguyên t c và n i dung h tr : a) t và t s n xu t: Ban Qu n lý d án t ch c khai hoang ho c giao cho h t khai hoang b trí t , t s n xu t cho h di dân t i nơi nh cư m i. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân t nh) quy nh c th v m c di n tích t b trí cho các h . Vi c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h th c hi n theo quy nh hi n hành. b) Chi phí di chuy n ngư i, hành lý, thu c phòng b nh, ăn u ng trên ư ng di chuy n tính theo c ly di chuy n. c) H tr làm m i ho c chuy n nhà t nơi cũ n nơi nh cư m i. d) C p ti n mua lương th c trong th i gian 12 tháng u tính t khi n vùng d án. ) Xây d ng gi ng nư c ho c ng d n nư c, b ch a nư c.
  3. e) H tr mua s m công c s n xu t; gi ng cây lương th c, phân bón cho v u; t p hu n v khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và khuy n công. Ngoài n i dung h tr nêu trên h di dân khi n nơi d nh cư m i ư c hư ng các quy n l i khác như ngư i dân t i ch . 2. M c h tr c th : a) i v i h di dân thu c các i tư ng quy nh t i m c a, b, c kho n 3 i u 1 c a Quy t nh này ư c h tr . - H tr khai hoang xây d ng ng ru ng ho c nương c nh: t 2 tri u ng/ha n 5 tri u ng/ha. - H di dân n xã biên gi i: 15 tri u ng/h . - H di dân ra h i o: t 50 tri u ng/h n 100 tri u ng/h . - H di dân do i u ki n s ng và s n xu t quá khó khăn n các d án trong t nh và ngoài t nh: t 2 tri u ng/h n 8 tri u ng/h . - Ngoài m c h tr nêu trên h di dân n vùng trũng thu c các t nh vùng ng b ng sông C u Long ư c h tr thêm 700.000 ng/h mua 01 chi c xu ng làm phương ti n i l i; h di dân t vùng ng b ng, trung du, mi n núi lên vùng cao ư c h tr thêm ti n di chuy n 500.000 ng/h (tên xã, huy n thu c vùng cao theo quy nh c a U ban Dân t c). b) i v i h thu c i tư ng t nguy n di dân n các vùng kinh t m i phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i và phát tri n ngành ngh khác: - T lo chi phí di chuy n, làm nhà , u tư cho s n xu t và i s ng. -V t , t s n xu t: n u là h thu c di n nghèo thì ư c Ban Qu n lý d án khai hoang ho c giao cho h t khai hoang b trí t , t s n xu t và ư c c p có th m quy n giao t không thu ti n s d ng t. Các h khác ư c Ban Qu n lý d án khai hoang b trí t , t s n xu t và ư c c p có th m quy n giao t có thu ti n s d ng t ho c thuê t theo quy nh hi n hành. M c di n tích t b trí cho các h do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy nh. c) i v i h di dân t do ang trong các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n ra kh i các khu r ng: - N u h t nguy n ch p hành theo b trí c a chính quy n các c p a phương nơi n thì ư c xem xét giao t , t s n xu t theo m c và i u ki n giao t do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy nh. Trư ng h p là h dân t c thi u s , i s ng quá khó khăn thì ư c xem xét h tr thêm kinh phí di chuy n, mua lương th c trong th i gian u, mua gi ng cây lương th c, phân bón và gi i
  4. quy t nư c sinh ho t. M c h tr c th do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy nh nhưng không quá 3 tri u ng/h ; ư c xem xét h tr làm nhà áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 155/2002/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách cho các h ng bào dân t c thi u s t i ch và h dân t c thu c di n chính sách các t nh vùng Tây Nguyên mua tr ch m nhà . - i v i h không ch p hành nh cư theo b trí c a chính quy n các c p a phương thì y ban nhân dân t nh nơi có dân n ti n hành cư ng ch ra kh i các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h và thông báo cho chính quy n a phương nơi có dân i t b trí kinh phí, t ch c ón h tr l i nơi cũ (nơi có ăng, ký h kh u thư ng trú) và t o i u ki n cho ngư i dân s m n nh l i i s ng và s n xu t. 3. Chính sách h tr c ng ng vùng d án: a) Nhà nư c h tr u tư xây d ng k t c u h t ng bao g m: ư ng giao thông n i vùng, th y l i nh , phòng h c, tr m y t , công trình c p nư c sinh ho t, xây d ng tr m h th và ư ng dây i n t tr m h th n trung tâm khu dân cư ho c tr m th y i n nh nh ng nơi có i u ki n, khai hoang t , t s n xu t t i nh ng vùng d án di dân t p trung. b) nh ng xã ti p nh n các h thu c i tư ng quy nh t i m c a, kho n 3 i u 1 c a Quy t nh này, n nh cư xen ghép thì xã nh n dân ư c h tr m t kho n kinh phí là 20 tri u ng/h làm các vi c: - i u ch nh t và t s n xu t giao cho các h m i n, bao g m: khai hoang, n bù theo quy nh khi thu h i t c a t ch c, cá nhân ang s d ng t giao cho h . - Xây d ng m i ho c nâng c p m t s công trình h t ng thi t y u như: l p h c, tr m xá, th y l i n i ng, ư ng dân sinh, công trình c p nư c công c ng. Vi c l a ch n xây d ng thêm ho c nâng c p công trình ph i có s bàn b c dân ch , th ng nh t v i nhân dân trong xã ho c thôn b n. i u 3. Trách nhi m c a h di dân: a) Ch p hành nghiêm ch nh ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c và nh ng quy nh c a chính quy n a phương nơi i, nơi n. b) Th c hi n y các quy nh v di dân, ch ăng ký h t ch, h kh u t i nơi nh cư m i; s d ng t ai và các tài nguyên theo úng pháp lu t; oàn k t, tôn tr ng phong t c, t p quán và tín ngư ng c a c ng ng các dân t c t i nơi nh cư m i. c) S d ng kinh phí h tr c a nhà nư c úng quy nh và có hi u qu . i u 4. V ngu n v n u tư: - Ngân sách Trung ương u tư cho các d án: di dân ra biên gi i, h i o; di dân vì i u ki n s n xu t quá khó khăn; di dân xây d ng vùng kinh t m i nơi di n tích t hoang hóa còn l n, t p trung, có kh năng ti p nh n nhi u dân cư ngoài vùng.
  5. i v i d án n nh dân di cư t do, tùy t ng trư ng h p c th xem xét vi c u tư. - Ngân sách a phương u tư th c hi n các d án di dân n i vùng nh m th c hi n vi c b trí l i dân cư, khai thác t hoang hóa phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, phát tri n ngành ngh . i u 5. T ch c th c hi n: 1. Trách nhi m c a các b , ngành: a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh: + Xây d ng quy ho ch, k ho ch v lĩnh v c di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư toàn qu c. + Ki m tra, giám sát, ánh giá k t qu th c hi n k ho ch v di dân t i các a phương; xu t các gi i pháp t ch c qu n lý và th c hi n có hi u qu chính sách di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư. - Hư ng d n U ban nhân dân các t nh v quy ho ch và t ch c qu n lý, th c hi n d án di dân theo quy nh hi n hành. - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n vi c th c hi n chính sách di dân quy nh t i Quy t nh này. - Xây d ng, c ng c h th ng t ch c chuyên ngành t trung ương n a phương áp ng nhi m v qu n lý nhà nư c v di dân. b) Các B : K ho ch và u tư, Tài chính t ng h p k ho ch dài h n và hàng năm v di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư trình Th tư ng Chính ph phê duy t; hư ng d n nh ng v n thu c trách nhi m qu n lý c a t ng ngành và b trí v n u tư cho các d án di dân ã ư c c p có th m quy n phê duy t. c) Các b , ngành căn c ch c năng, nhi m v c a mình có k ho ch c th tri n khai th c hi n Quy t nh này. d) ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i tham gia t ch c v n ng nhân dân, tham gia giám sát các c p, các ngành th c hi n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư. 2. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh: a) Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm v di dân, b trí dân cư, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph phê duy t.
  6. b) Ch o vi c l p, trình c p có th m quy n phê duy t, t ch c th c hi n d án di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư, công b các d án, chính sách di dân và hư ng d n nhân dân tham gia th c hi n; hàng năm t ng h p tình hình th c hi n di dân báo cáo các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính. c) Ki m tra, giám sát vi c qu n lý, t ch c th c hi n d án trên a bàn t nh, m b o hi u qu v h tr và u tư nh m t o i u ki n ngư i dân s m n nh s n xu t và i s ng t i nơi nh cư m i. d) Huy ng và l ng ghép các ngu n v n bao g m v n u tư phát tri n, v n s nghi p u tư cho d án t Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói, gi m nghèo và vi c làm, Chương trình 135...; b trí ngu n v n ư c ngân sách trung ương u tư và ngân sách a phương, ngu n v n vay tín d ng, v n vi n tr (n u có) trên cùng m t a bàn th c hi n d án và m b o hi u qu u tư. ) Phát hi n, ngăn ng a và x lý nghiêm theo pháp lu t nh ng hành vi l a o, d d ng bào r i b quê hương di cư t do gây h u qu x u ho c vi ph m pháp lu t. e) Xây d ng, c ng c cơ quan chuyên ngành th c hi n nhi m v di dân, quy ho ch, b trí dân cư c a a phương. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các ngành có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản