Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1944/1998/QĐ-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TÀI CHÍNH S 1944/1998/QĐ/BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH THU SU T THU NH P KH U ƯU ĐÃI THEO T L N I Đ A HOÁ Đ I V I CÁC S N PH M, PH TÙNG THU C NGÀNH CƠ KHÍ - ĐI N - ĐI N T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X; Căn c Đi u 1 Ngh quy t s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 c a Qu c h i; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i các công văn s 4830/KTTH ngày 24/9/1998; s 1440/CP-KTTH ngày 07/11/1998 c a Chính ph v chính sách thu theo t l n i đ a hoá s n ph m; Sau khi tham kh o ý ki n c a các b , ngành có liên quan; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này các m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá đ i v i các s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí - đi n - đi n t . (Riêng đ i v i ô tô v n th c hi n theo các quy đ nh hi n hành, không thu c ph m vi áp d ng c a Quy t đ nh này). Đi u 2. Đ i v i nh ng s n ph m đã đư c quy đ nh tiêu chu n d ng r i SKD, CKD, IKD; các doanh nghi p đư c t l a ch n áp d ng m t trong hai quy đ nh: thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá ho c thu su t thu nh p kh i theo tiêu chu n d ng r i SKD, CKD, IKD, nhưng th i h n t i đa ch đ n h t ngày 31/12/2000. T ngày 01/01/2001, s th c hi n th ng nh t theo quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 3. Đ i v i nh ng s n ph m, ph tùng chưa có quy đ nh tiêu chu n d ng l p ráp SKD, CKD, IKD, đang th c hi n theo quy đ nh t m th i t i Thông tư 50A TC/TCT ngày 31/7/1997 c a B Tài chính thì các doanh nghi p đư c phép ti p t c th c hi n Thông tư 50A TC/TCT t i đa đ n h t ngày 30/6/1999 ho c chuy n sang th c hi n
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngay quy đ nh thu su t theo t l n i đ a hoá. T ngày 01/07/1999, Thông tư 50A TC/TCT h t hi u l c thi hành. Đi u 4. Đ i v i nh ng s n ph m, ph tùng có quy đ nh nh ng chi ti t, linh ki n b t bu c ph i s n xu t t i Vi t Nam, mà các doanh nghi p v n s d ng chi ti t, linh ki n nh p kh u đ s n xu t l p ráp s n ph m, ph tùng đó thì không đư c áp d ng thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho các t khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) THU SU T THU NH P KH U ƯU ĐÃI THEO T L N I Đ A HOÁ Đ I V I CÁC S N PH M, PH TÙNG THU C NGÀNH CƠ KHÍ - ĐI N - ĐI N T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1944/1998/QĐ/BTC ngày 25/12/1998 c a B trư ng B Tài chính) 1. Xe máy và ph tùng ô tô xe máy 1.1. Xe máy (thu su t thu nh p kh u ưu đãi c a s n ph m nguyên chi c; 60%) T l n i đ a hoá đ t đư c (%) Thu t su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá (%) 1. Trên 0 đ n 20 60 2. Trên 20 đ n 30 50 3. Trên 30 đ n 40 30 4. Trên 40 đ n 50 15 5. Trên 50 đ n 60 10 6. Trên 60 5 1.2. Ph tùng ô tô, xe máy T l n iđ a Thu su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá (%) hoá đ t đư c (%) Ph tùng có Ph tùng có Ph tùng có Ph tùng có thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi thu NK ưu 30% 40% 50% đãi 60% 1. Trên 0 đ n 20 20 30 40 15
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Trên 15 đ n 15 15 20 20 30 3. Trên 30 đ n 10 10 10 10 40 4. Trên 40 đ n 5 5 5 5 50 5. Trên 50 3 3 3 3 2. S n ph m, ph tùng ngành đi n t : 2.1. S n ph m đi n t : T l n iđa Thu su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá (%) hoá đ t đư c (%) S n ph m có S n ph m có S n ph m có S n ph m có thu NK ưu thu NK ưu thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi 30% đãi 40% 50% đãi 60% 1. Trên 0 đ n 20 30 40 40 20 2. Trên 20 đ n 15 20 30 30 35 3. Trên 35 đ n 10 10 15 15 50 4. Trên 50 đ n 5 5 10 10 60 5. Trên 60 3 3 3 3 2.2. Ph tùng T l n iđ a Thu su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá (%) hoá đ t đư c (%) Ph tùng có Ph tùng có Ph tùng có Ph tùng có thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi thu NK ưu 30% 40% 50% đãi 60% 1. Trên 0 đ n 20 20 30 40 15 2. Trên 15 đ n 15 15 20 20 30 3. Trên 30 đ n 10 10 10 10
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 40 4. Trên 40 đ n 5 5 5 5 50 5. Trên 50 3 3 3 3 3. S n ph m, ph tùng ngành cơ khí - đi n 3.1. S n ph m T l n iđa Thu su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá (%) hoá đ t đư c (%) S n ph m có S n ph m có S n ph m có S n ph m có thu NK ưu thu NK ưu thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi 30% đãi 40% 50% đãi 60% 1. Trên 0 đ n 20 30 40 50 20 2. Trên 20 đ n 15 20 30 40 35 3. Trên 35 đ n 10 10 20 20 50 4. Trên 50 đ n 5 5 10 10 60 5. Trên 60 3 3 3 3 3.2. Ph tùng T l n iđ a Thu su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá (%) hoá đ t đư c (%) Ph tùng có Ph tùng có Ph tùng có Ph tùng có thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi thu NK ưu đãi thu NK ưu 30% 40% 50% đãi 60% 1. Trên 0 đ n 20 20 30 40 15 2. Trên 15 đ n 15 15 20 20 30 3. Trên 30 đ n 10 10 10 10 40 4. Trên 40 đ n 5 5 5 5 50
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Trên 50 3 3 3 3
Đồng bộ tài khoản