Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
45
lượt xem
6
download

Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I Đ c l p - T do - H nh phúc ----- -------- S : 1944/1999/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 1999 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B NH P KH U VÀO VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c m c 6 Đi u 2 Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph giao cho B Giao thông V n t i "quy đ nh tiêu chu n k thu t các phương ti n giao thông v n t i, thi t b và ph tùng v phương ti n giao thông v n t i đư c s n xu t, nh p kh u cho phù h p v i đ c tính k thu t, đi u ki n kinh t và an toàn v giao thông nư c ta''. Căn c m c 3 đi u 3 và m c 4 đi u 4 Ngh đ nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Thông tư s 1192/KCM-GTVT ngày 12 tháng 06 năm 1996 c a Liên b Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Giao thông V n t i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam và V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i đư ng b nh p kh u vào Vi t Nam". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Đi u 3. C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam căn c ch c năng nhi m v ph i h p v i V Khoa h c Công ngh hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4. Các Ông Chánh văn phòng B . V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch V n t i. C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông V n t i, Giao thông Công chính các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các đơn v có liên quan theo ch c năng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 4 - Văn phòng Chính ph ( đ b/c) - B Công an, C c CSGTĐBĐS - B KHCN & MT - TC H i quan - UBND các t nh, Tp tr c thu c TƯ Lã Ng c Khuê - Các S GTVT, GTCC - Công báo - Lưu HC, KHCN QUY Đ NH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B NH P KH U VÀO VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1944 /1999/QĐ-BGVT ngày 07 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Phương ti n cơ gi i đư ng b (dư i đây vi t t t là phương ti n CGĐB) bao g m các lo i phương ti n đư c đ nh nghĩa t i TCVN 6211: 1996 " Phương ti n giao thông đư ng b - Ki u - Thu t ng và đ nh nghĩa". 1.2. Đ i tư ng và ph m vi áp d ng : - T t c các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và d ch v , k c t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam (dư i đây g i t t là t ch c/cá nhân NK). khi nh p kh u các lo i phương ti n CGĐB đ tham gia giao thông trên h th ng đư ng b Vi t Nam đ u ph i th c hi n theo Quy đ nh này. - Quy đ nh này không áp d ng đ i v i phương ti n CGĐB nh p kh u s d ng vào m c đích quân s c a B Qu c phòng và phương ti n đ m b o an ninh, tr t t an toàn xã h i c a B Công an. 1.3. Phương ti n CGĐB đư c nh p kh u vào Vi t Nam ph i th a mãn các quy đ nh hi n hành c a B Giao thông V n t i (B GTVT) v ch ng lo i và tiêu chu n k thu t đ i v i phương ti n CGĐB. 1.4. C c Đăng ki m Vi t Nam là Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng phương ti n c a B GTVT (dư i đây g i t t là Cơ quan KTCL) t ch c và ti n hành vi c ki m tra ch t lư ng k thu t phương ti n CGĐB nh p kh u trong ph m vi c nư c . 2. QUY Đ NH V VI C KL M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T 2.1. Quy đ nh đ i v i h sơ ki m tra
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H sơ ki m tra g m có: - B n đăng ký ki m tra ch t lư ng phương ti n có ghi rõ s khung, s đ ng cơ và năm s n xu t c a phương ti n. - B n sao ch ng t nh p kh u. - Tài li u gi i thi u tính năng k thu t đ i v i lo i phương ti n nh p kh u, trong đó ph i có các n i dung cơ b n sau đây: + Nh ng thông s v kích thư c. + Nh ng thông s k thu t cơ b n c a đ ng cơ. + Tr ng lư ng (tr ng lư ng b n thân, tr ng t i, tr ng lư ng toàn b khi đ y t i và phân b t i tr ng lên các tr c xe). + S ch ng i k c ngư i lái. + T c đ l n nh t. + Gi i thi u v : H th ng truy n l c; h th ng phanh; h th ng lái; đèn chi u sáng và tín hi u. Gi i thi u v cơ c u chuyên dùng (n u có). - Đ i v i phương ti n CGĐB m i, chưa qua s d ng ph i có thêm b n sao Phi u ki m tra xu t xư ng có ghi s khung, s đ ng cơ (n u có) do nhà s n xu t c p cho t ng phương ti n. 2.2. Quy đ nh v vi c mi n ki m tra đ i v i phương ti n CGĐB m i, chưa qua s d ng Mi n ki m tra ch t lư ng đ i v i phương ti n CGĐB m i, chưa qua s d ng đư c nh p kh u n u có h sơ h p l theo quy đ nh t i m c 2.l và th a mãn m t trong nh ng đi u ki n sau : + Phương ti n có Gi y ch ng nh n phù h p tiêu chu n c a nư c xu t kh u đã đư c Cơ quan có th m quy n Vi t Nam th a nh n. + Phương ti n đã đư c ki m tra theo Hi p đ nh ho c th a thu n gi a Nhà nư c Vi t Nam v i nư c xu t kh u phương ti n. + Phương ti n đư c s n xu t trư c th i đi m nh p kh u không quá 03 năm và th a mãn các yêu c u nêu t i m c l.3 . Các phương ti n này đư c c p Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng theo m u quy đ nh t i Ph l c 1. 2.3. Quy đ nh v vi c ki m tra đ i v i phương ti n CGĐB m i, chưa qua s d ng
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phương ti n CGĐB m i, chưa qua s d ng có h sơ h p l nhưng không th a mãn đi u ki n nêu t i m c 2.2 thì ti n hành ki m tra t ng phương ti n ( trư ng h p nh p kh u đơn chi c ) ho c ki m tra ch n m u c a lô s n ph m nh p kh u, theo các h ng m c: ki m tra t ng quát; ki m tra đ ng cơ; ki m tra h th ng phanh và ki m tra h th ng lái như quy đ nh t i m c 2.4 dư i đây. 2.4. Quy đ nh v vi c ki m tra đ i v i phương ti n CGĐB đã qua s d ng Phương ti n CGĐB đã qua s d ng nh p kh u có h sơ h p l đư c ki m tra t ng phương ti n theo quy đ nh sau đây: - Ki m tra t ng quát - Phương ti n nh p kh u ph i th a mãn các yêu c u nêu t i m c l.3. - Có s khung, s đ ng cơ đúng v i b n đăng ký ki m tra ch t lư ng . - Hình dáng bên ngoài và k t c u không sai khác so v i b n gi i thi u tính năng k thu t c a nhà s n xu t đã đăng ký t i Cơ quan KTCL. - Phương ti n CGĐB ph i tr ng thái ho t đ ng bình thư ng, đ m b o đ y đ m i công d ng, ch c năng theo b n gi i thi u tính năng k thu t. - Ki m tra thân v , bu ng lái, thùng hàng + Các kích thư c bao ph i n m trong gi i h n cho phép theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B GTVT. + Không n t v , không bi n d ng, không th ng rách. + L p sơn không long l , bong tróc. + C a lên xu ng đóng, m nh nhàng, không t m khi xe ch y. + Kính ch n gió và kính c a s là lo i kính an toàn, đúng ch ng lo i c a phương ti n đó, phù h p v i các quy đ nh v an toàn cho ngư i ng i trong xe; không r n n t, xư c thành v t. + Gương chi u h u đ s lư ng, đúng ch ng lo i, đư c đ nh v ch c ch n. + Khung xe: không cong vênh, n t gãy. Không m t r . - Ki m tra đ ng cơ + Ki m tra t ng quát : Đúng ch ng lo i; Không có hi n tư ng rò r nhiên li u, d u bôi trơn và nư c làm mát. + Ki m tra kh i đ ng : Kh i đ ng b ng máy kh i đ ng đi n, cho phép kh i
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ ng liên ti p không quá 3 lân, m i l n không quá 5 giây, đ ng cơ ph i ho t đ ng đư c. + Đ ng cơ ph i ho t đ ng n đ nh ch đ vòng quay không t i; không có ti ng gõ l . + Áp su t d u bôi trơn, nhi t đ nư c làm mát khi đ ng cơ làm vi c n đ nh ph i n m trong gi i h n cho phép theo tài li u k thu t c a lo i đ ng cơ đó. + Áp su t cu i kỳ nén c a m i xi lanh ng v i s vòng quay c a máy kh i đ ng đi n không nh hơn giá tr áp su t cu i kỳ nén đư c quy đ nh trong tài li u k thu t c a lo i đ ng cơ đó. Đ chênh l ch áp su t cu i kỳ nén gi a các xi lanh không l n hơn: * 1kG/cm2 đ i v i đ ng cơ xăng. * 2kG/cm2 đ i v i đ ng cơ diesel. ho c không đư c vư t quá tr s quy đ nh trong tài li u k thu t c a đ ng cơ lo i đó. + N ng đ khí th i c a đ ng cơ không vư t quá m c quy đ nh hi n hành đ i v i các phương ti n đăng ký l n đ u. +Đ n không vư t quá m c quy đ nh hi n hành cho phương ti n CGĐB. - Ki m tra h th ng truy n l c + Đ dơ góc t ng h p c a bánh xe c u ch đ ng không vư t quá 1500. + Không đư c có b t kỳ ti ng gõ l nào h p s , h p s ph , cơ c u truy n l c chính ... khi v n hành. + Ly h p đi u khi n nh nhàng, đóng hoàn toàn, c t d t khoát. Hành trình t do, hành trình làm vi c c a bàn đ p ly h p n m trong gi i h n cho phép theo tài li u k thu t c a lo i phương ti n đó. Ly h p th y l c không có hi n tư ng rò r d u. + H p s , h p s ph : Ra vào s d dàng, không k t s , không t nh y s và không rò r d u. + C u ch đ ng : Ho t đ ng bình thư ng, không có v t n t, không ch y d u. + Các c u không bi n d ng, không có v t n t. + Các moay ơ không dơ, không bó k t. + L p xe : Đúng c , đ s lư ng, không ph ng r p, không n t v . - Ki m tra h th ng phanh + Có đ y đ các h th ng, các chi ti t theo đúng tài li u k thu t c a ki u lo i xe đó.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Các đư ng ng d n d u, d n khí không n t v , không mòn, b p, không rò r . + Đ i v i h th ng phanh d u : Sau không quá 2 l n đ p phanh thì h th ng phanh ph i có tác d ng. Th i gian t lúc đ p phanh có tác d ng đ n khi h t tác d ng không nh hơn 1,5 phút. + Đ i v i h th ng phanh khí nén : Sau 10 phút đ ng cơ làm vi c vòng quay không t i, áp su t trong bình khí nén ph i đ t m c quy đ nh theo tài li u k thu t c a lo i xe đó. Khi đ p h t hành trình phanh, áp su t trong bình khí nén không nh hơn 5 kG/cm2 . Khi t t đ ng cơ sau 30 phút, lư ng gi m áp su t trong bình khí nén không l n hơn 0,5 kG/cm2. - Ki m tra h th ng lái + Có đ y đ các c m , các chi ti t và t ng thành theo tài li u k thu t c a lo i xe đó và ho t đ ng bình thư ng, n đ nh. + Vô lăng lái : Đúng ki u lo i , không n t v . + Tr c lái : Đúng ki u lo i, đ nh v đúng, không có đ dơ d c tr c. + Cơ c u lái : Đúng ki u lo i, không ch y đ u, đ nh v đúng, đ chi ti t k p ch t và phòng l ng. + Thanh và đòn d n đ ng lái : Không bi n d ng , không có v t n t, đ các chi ti t k p ch t và phòng l ng. + Các kh p c u và kh p chuy n hư ng : Đ nh v ch c ch n, đ chi ti t phòng l ng, không dơ, không có ti ng kêu khi l c vô lăng lái. + Ngõng quay lái : Không có đ dơ gi a b c và tr c, ch t đ nh v ch c ch n. + Đ dơ góc c a vô lăng lái : * Ô tô con, ô tô khách đ n 12 ch , ô tô t i có tr ng t i đ n 1500 kG : không l n hơn 100. * Ô tô khách trên 12 ch : không l n hơn 200 * Ô tô t i có tr ng t i trên 1500 kG : không l n hơn 250 - Ki m tra h th ng treo + Các b ph n đàn h i: nhíp, lò so, thanh xo n, ... đúng ch ng lo i, đ s lư ng, không n t gãy, xô l ch. Không mòn thành g m t ti p giáp gi a các lá nhíp. Đ m b o kho ng sáng g m xe đúng v i tài li u k thu t c a lo i xe đó.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i b ph n đàn h i khí nén: không rò r khí nén, đ m b o cân b ng thân xe theo các hư ng . + Các gi m ch n th y l c ho t đ ng bình thư ng, không rò r d u. - Ki m tra trang thi t b đi n, đèn chi u sáng và tín hi u + Có đ y đ các trang thi t b đi n đúng v i tài li u k thu t c a ki u lo i phương ti n đó và ho t đ ng đ m b o ch c năng. + Còi đi n, đèn chi u sáng, đèn tín hi u, g t mưa đ m b o tiêu chu n an toàn k thu t theo quy đ nh hi n hành c a B GTVT. - Ki m tra cơ c u chuyên dùng Đ i v i phương ti n chuyên dùng, cơ c u chuyên dùng ph i đ y đ , đ m b o các ch c năng theo đúng v i tài li u k thu t c a lo i phương ti n đó. 2.5. X lý k t qu ki m tra 2.5.1. Đ i v i phương ti n CGĐB có k t qu ki m tra đ t yêu c u thì Cơ quan KTCL c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng nh p kh u (dư i đây vi t t t là Gi y CNCL) theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 . 2.5.2. Đ i v i phương ti n CGĐB qua ki m tra không đ t yêu c u thì Cơ quan KTCL ra "Thông báo không đ t ch t lư ng nh p kh u' theo m u quy đ nh t i Ph l c3 cho t ch c/ cá nhân NK bi t đ có bi n pháp x lý. 2.5.3. Trong th i h n 07 ngày k t khi nh n đư c "Thông báo không đ t ch t lư ng nh p kh u'', t ch c/cá nhân NK có th đ ngh Cơ quan KTCL xem xét l i k t qu ki m tra ho c yêu c u ki m tra l i. N u k t qu ki m tra l i trái v i k t qu ki m tra l n trư c đó thì t ch c/cá nhân NK không ph i tr chi phí cho vi c ki m tra l i . 3. CÁC QUY Đ NH KHÁC 3.1. Gi y CNCL ho c Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng đ i v i các phương ti n CGĐB nh p kh u đư c s d ng đ làm các th t c sau : - Đăng ký phương ti n. - Ki m đ nh an toàn k thu t l n đ u . - Khi có yêu c u c a cơ quan có th m quy n thì đư c s d ng đ gi i quy t các th t c nh p kh u. Đ i v i nh ng phương ti n đã đư c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng nhưng b hư h ng không đ m b o ch t lư ng trong quá trình b c x p, v n chuy n, b o qu n, ... thì Gi y CNCL ho c Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng đã c p cho phương ti n đó s không còn giá tr .
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.2. Cơ quan KTCL có trách nhi m th c hi n đúng các đi u kho n c a Quy đ nh này và ch u trách nhi m v k t qu ki m tra c a mình; đ ng th i có trách nhi m khuy n ngh , hư ng d n các t ch c/ cá nhân NK nh p kh u phương ti n CGĐB trong vi c đ m b o các yêu c u ch t lư ng và an toàn k thu t c a các phương ti n nh p kh u đ tránh nh ng t n th t v kinh t có th x y ra. 3.3. Các t ch c/ cá nhân NK phương ti n CGĐB ph i có trách nhi m thanh toán các kho n chi phí cho vi c ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng hàng hóa nh p kh u theo các quy đ nh hi n hành. 3.4. H sơ ki m tra ch t lư ng phương ti n đư c lưu tr t i cơ quan KTCL trong th i h n 05 năm. 3.5. Giao cho C c Đăng ki m Vi t Nam th ng nh t phát hành, qu n lý Gi y CNCL và Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng . 3.6. C c Đăng ki m Vi t Nam xây d ng và sau khi th a thu n v i C c Đư ng B Vi t Nam, V Khoa h c Công ngh ban hành Quy trình ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n CGĐB nh p kh u. 3.7. Đ nh kỳ 3 tháng m t l n, C c Đăng ki m Vi t Nam t ng h p k t qu ki m tra ch t lư ng phương ti n CGĐB nh p kh u đ thông báo cho C c Đư ng b Vi t Nam và báo cáo B GTVT (qua V Khoa h c Công ngh ). B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĐĂNG KI M VI T NAM NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- MINISTRY OF TRANSPORT VIETNAM REGISTER SOCIALLIST REPUBLIC OF VI TNAM Independence - freedom – happines S (N0): ............... THÔNG BÁO MI N KI M TRA CH T LƯ NG NH P KH U (Notice of exemption from quality inspection for imported motor vehicle ) Tình tr ng phương ti n ( Vehicle's status ): M i, chưa qua s d ng ( Brand new ) T ch c/ cá nhân nh p kh u (Importer). . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ a ch (Address): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Nhãn hi u phương ti n ( Vehicle's mark ) : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . S lo i (Model N0 ): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Nư c s n xu t (Country of origin ): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Năm s n xu t (Model year): . . .. .. .. Lo i phương ti n (Vehicle's type) : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Mã hàng hóa (Code): . .. .. .. .. .. .. .. S khung (Chassis N0): . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . S đ ng cơ (Engine N0) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . S t khai hàng nh p kh u (Declaration N0) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S Gi y ch ng nh n (Certificate N0 ) :.. .. .. .. c p ngày (Date) . . .. .. .tháng . . .. .. năm . .. .. . B i (Issued by) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Đ C TÍNH K THU T CƠ B N (TechnicaI specifications) Tr ng lư ng b n thân (Kerb weight) : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kG Tr ng t i thi t k (Pay load): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kG Tr ng lư ng toàn b (Gross weight ): .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kG Tr ng lư ng kéo theo cho phép (Towed weihgt) . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kG S ngư i cho phép ch , k c ngư i lái (Seating capacity including driver) : .. .. .. .. . ngư i Kích thư c bao - Dài x R ng x Cao (Overall dimensions): . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . mm
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chi u dài cơ s (Wheel base) : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. mm V t bánh xe trư c ( Front track ): . . . . . . .mm / V t bánh xe sau ( Rear track ) . . . . . . mm Ki u đ ng cơ (Engine model): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Lo i nhiên li u ( Kind of Fuel) : . . . . . . . . . . . . Th tích làm vi c (Displacement): .. . . . cm3 Công su t l n nh t c a đ ng cơ/ s vòng quay (Max. output / rpm ): .. .. .. .. .. .. kW (hp) / vòng/ phút Công th c bánh xe ( Wheel formula ): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L p xe ( Tyres ): Tr c 1(Axle N01) .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tr c 2 (Axle N02) . . . . . . . . . . ... Tr c 3(Axle N03). . . . . . . . . . . . . . . . .Tr c 4 (Axle N04 ). . .. . . . . . . . .... Cơ c u chuyên d ng khác (Special purpose equipment): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Phương ti n cơ gi i đư ng b đư c mi n ki m tra ch t lư ng nh p kh u theo "Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i đư ng b nh p kh u vào Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t đ nh s :..../1999/QĐ-BGTVT ngày .....tháng....năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The motor vehicles are exempted from quality inspection in compliance with " The Regulation on safety and technical quality inspection for motor vehicles imported to Vietnam annexed to The Dicision N0 ...../1999/QĐ-BGTVT stipulated by Ministry of Transport Gi y này có giá tr đ n ngày ........tháng .........năm ............. This exemption is valid until ......, ngày........tháng.......năm...... Cơ quan ki m tra (Inspection Body) Lưu ý: Thông báo này s không còn giá tr n u ch t lư ng c a phương ti n đã ki m tra b nh hư ng do v n chuy n, b o qu n, b c x p vv...
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Note: The notice will be expired if quality of the inspected motor vehicle is influenced by carrying, landing, storing,.... B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĐĂNG KI M VI T NAM NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- MINISTRY OF TRANSPORT VIETNAM REGISTER SOCIALLIST REPUBLIC OF VI TNAM Independence - freedom - happines S (N0): ............... GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG NH P KH U (Certificate of quality conformity for imported motor vehicle ) Tình tr ng phương ti n ( Vehicle's status ) ........................... T ch c/ cá nhân nh p kh u (Importer). . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Đ a ch (Address): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nhãn hi u phương ti n ( Vehicle's mark ) : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S lo i (Model N0 ): .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nư c s n xu t (Country of origin ): .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Năm s n xu t (Model year): . . .. .. .. . Lo i phương ti n (Vehicle's type) : .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Mã hàng hóa (Code): . .. .. .. .. .. .. .. . S khung (Chassis N0): . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S đ ng cơ (Engine N0) . .. .. .. .. .. .. S t khai hàng nh p kh u (Declaration N0) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Đ a đi m ki m tra (Place of inspection): .. .. .. .Th i gian ki m tra (Date of
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. inspection) . .. .. . S phi u ki m tra (Inpection sheet N0 ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Đ C TÍNH K THU T CƠ B N (TechnicaI specifications) Tr ng lư ng b n thân (Kerb weight) : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . kG Tr ng t i thi t k (Pay load): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . kG Tr ng lư ng toàn b (Gross weight ): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kG Tr ng lư ng kéo theo cho phép (Towed weihgt) . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kG S ngư i cho phép ch , k c ngư i lái (Seating capacity including driver) : .. .. .. .. .. . ngư i Kích thư c bao - Dài x R ng x Cao (Overall dimensions): . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . mm Chi u dài cơ s (Wheel base) : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . mm V t bánh xe trư c ( Front track ): . . . . . . .mm / V t bánh xe sau ( Rear track ) . . . . . . . . mm Ki u đ ng cơ (Engine model): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Lo i nhiên li u ( Kind of Fuel) : . . . . . . . . . . . . Th tích làm vi c (Displacement): . . . . . . cm3 Công su t l n nh t c a đ ng cơ/ s vòng quay (Max. output / rpm ): .. .. .. .. .. .. kW (hp) / vòng/ phút Công th c bánh xe ( Wheel formula ): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . L p xe ( Tyres ): Tr c 1(Axle N01) .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tr c 2 (Axle N02 ). . . . . . . . . . ...... Tr c 3(Axle N03). . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Tr c 4 (Axle N04 ). . . . . . . .
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ...... Cơ c u chuyên d ng khác ( Special purpose equipment ): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Phương ti n cơ gi i đư ng b đã đư c ki m tra và đ t ch t lư ng nh p kh u theo "Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i đư ng b nh p kh u vào Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t đ nh s :...../1999/QĐ-BGTVT ngày .....tháng....năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The motor vehicles are inspected and satisfied with requirements of " The Regulation on safety and technical quality inspection for motor vehicles imported to Vietnam annexed to The Dicision N0 ...../1999/QĐ-BGTVT stipulated by Ministry of Transport Gi y này có giá tr đ n ngày ........tháng .........năm ............. This certificate is valid until ......, ngày........tháng.......năm...... Cơ quan ki m tra ( Inspection Body ) Lưu ý: Gi y ch ng nh n này s không còn giá tr n u ch t lư ng c a phương ti n đã ki m tra b nh hư ng do v n chuy n, b o qu n, b c x p vv... Note: The certìicate will be expired if quality of the inspected motor vehicle is influenced by carrying, landing, storing,.... B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T Đ c l p - T do - H nh phúc NAM ------- SOCIALLIST REPUBLIC OF VI TNAM MINISTRY OF TRANSPORT Independence - freedom - happines VIETNAM REGISTER S (N0): ............... THÔNG BÁO
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KHÔNG Đ T CH T LƯ NG NH P KH U (Notice of non - conformity of quality for imported motor vehicle ) Tình tr ng phương ti n ( Vehicle's status ): ........................... T ch c/ cá nhân nh p kh u (Importer). . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Đ a ch (Address): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Nhãn hi u phương ti n ( Vehicle's mark ) : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S lo i (Model N0 ): ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Nư c s n xu t (Country of origin ): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Năm s n xu t (Model year): .. .. .. .. Lo i phương ti n (Vehicle's type) : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Mã hàng hóa (Code): .. .. .. .. .. .. .. . S khung (Chassis N0): . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . S đ ng cơ (Engine N0) .. .. .. .. .. .. S t khai hàng nh p kh u (Declaration N0) . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Đ a đi m ki m tra (Place of inspection): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Th i gian ki m tra (Date of inspection) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S phi u ki m tra (Inpection sheet N0 ) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Phương ti n cơ gi i đư ng b đã đư c ki m tra và khôngđ t ch t lư ng nh p kh u theo "Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i đư ng b nh p kh u vào Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t đ nh s :...../1999/QĐ- BGTVT ngày .....tháng....năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. These motor vehicles are inspected and not satisfied with requirements of " The Regulation on safety and technical quality inspection for motor vehicles imported to Vietnam annexed to The Dicision N0 ...../1999/QD-BGTVT stipulated by Ministry of Transport. Lý do không đ t (Reasons of non-conformity ): ....................................................................... …………………………………………………………….…………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………….... ......, ngày........tháng.......năm......
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ quan ki m tra ( Inspection Body )
Đồng bộ tài khoản