Quyết định số 1966/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 1966/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức các hoạt động của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện miền núi trong tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1966/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1966/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH NIÊN THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI 6 HUYỆN MIỀN NÚI TRONG TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị trong năm 2006; Xét đề nghị của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tại Công văn số 831/CV-TĐTN ngày 20/7/2006 và Phương án số 01/PA-TĐTN ngày 19/7/2006 về việc xin thẩm định phương án hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo 6 huyện miền núi theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1176/TC-HCSN ngày 04/8/2006 về việc thẩm định Phương án thực hiện chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 37-NQ/TW và số 39-NQ/TW trong năm 2006 đối với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức các hoạt động của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện miền núi trong tỉnh theo cơ chế của Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chủ yếu sau: 1- Mục tiêu thực hiện: - Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hướng dẫn cho nhân sân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; canh tác lúa nước, các loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày, hoa màu các loại v.v... - Huy động đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận mọt số phần việc hoặc các công trình làm giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi chống hạn phục vụ sản xuất.
  2. - Giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thuộc Chương trình 134 sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà ở. - Phối hợp với chính quyền và các Hội, đoàn thể khác tại địa phương tuyên truyền và tham gia phòng chống HIV/AIDS; các hoạt động về truyền thông dân số - sức khỏe - môi trường; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 2- Địa bàn thực hiện: 06 huyện miền núi trong tỉnh. 3- Kinh phí thực hiện: a- Tổng kinh phí: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn), trong đó: - Chi phí khảo sát các xã thuộc 06 huyện miền núi: 4.200.000 đồng; - Chi phí tham gia chiến dịch tại 06 huyện miền núi: 90.180.000 đồng; - Chi phí tổng kết toàn chiến dịch: 5.620.000 đồng. Chi tiết cụ thể theo Phương án số 01/PA-TĐTN ngày 19/7/2006 của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi về tổ chức các hoạt động tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo tại 06 huyện miền núi theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/2/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. b- Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. Điều 2. - Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án đạt hiệu quả, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước. - Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện miền núi; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  3. Đinh Thị Loan
Đồng bộ tài khoản