Quyết định số 20/2001/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/2001/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2001/QĐ-BVGCP về việc thu chênh lệch giá mủ cao su nguyên liệu xuất khẩu đưa vào Quỹ hỗ trợ xuất khẩu do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2001/QĐ-BVGCP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BAN V T GIÁ CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 20/2001/QĐ-BVGCP Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C THU CHÊNH L CH GIÁ M CAO SU NGUYÊN LI U XU T KH U ĐƯA VÀO QU H TR XU T KH U TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 01/CP ngày 05/1/1993 c a Chính ph quy đ nh nhi m, v quy n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Quy t đ nh 195/1999/QĐ/TTg ngày 27/9/1999 v vi c l p, s d ng Qu h tr xu t kh u; Căn c ý ki n ch đ o c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng t i văn b n s 989/VPCP-KTTH ngày 15-3-2001 c a Văn phòng Chính ph :"v vi c đi u ti t xu t kh u m cao su"; Sau khi trao đ i ý ki n v i các ngành có liên quan; QUY T Đ NH: Đi u 1. Thu chênh l ch giá xu t kh u lo i m cao su nguyên li u chưa qua sơ ch đưa vào Qu h tr xu t kh u là 6% trên giá xu t kh u th c t t i c a kh u Vi t Nam (giá DAF) ho c t i c ng xu t kh u Vi t Nam (giá FOB). Đi u 2. Các t ch c kinh t thu c m i thành ph n kinh doanh có xu t kh u m t hàng m cao su nguyên li u nhuư quy đ nh Đi u 1 ngoài nhi m v n p thu theo lu t đ nh (n u có) còn ph i n p kho n thu chênh l nh giá theo Quy t đ nh này và theo quy ch n p thu xu t kh u hi n hành. Đi u 3. T ng công ty Cao su Vi t Nam và U ban nhân dân các t nh ch đ o các doanh nghi p ch bi n cao su mua k p th i và mua h t m cao su cho dân theo giá đ m b o hài hoà l i ích gi a nhà máy ch bi n và ngư i tr ng cao su, tránh tình tr ng ép giá khi thu mua m cao su c a khu v c dân doanh. Điêu 4: Quy t đ nh này thi hành đ i v i lư ng m cao su nguyên li u chưa qua sơ ch xu t kh u có đăng ký t khai xu t kh u v i cơ quan H i quan t sau 0 gi 05/4/2001. KT. TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nguy n Ng c Vinh
Đồng bộ tài khoản