Quyết định số 202/2004/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
25
download

Quyết định số 202/2004/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 202/2004/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 202/2004/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 do Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 202/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2004 QUY T NH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA XOÁ ÓI, GI M NGHÈO VÀ VI C LÀM GIAI O N 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 177/2001/Q -TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói, gi m nghèo và vi c làm giai o n 2001 - 2005; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NH i u 1. M i 01 i di n lãnh o Ban Ch p hành Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam, 01 i di n lãnh o Liên minh H p tác xã Vi t Nam làm thành viên Ban Ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói, gi m nghèo và vi c làm giai o n 2001 - 2005. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch nhi m và các thành viên Ban Ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xóa ói, gi m nghèo và vi c làm giai o n 2001 - 2005 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Ni nh n : KT. TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i - Văn phòng Ch t ch nư c, Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H c vi n Hành chính qu c gia, - Liên minh H p tác xã Vi t Nam, - Các /c thành viên Ban Ch nhi m chương trình,
  2. - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu: VX (5b), VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản