Quyết định số 203/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 203/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 203/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa phục vụ Hội nghị cấp cao ASEM 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 203/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 203/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 203/2003/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P TI U BAN TUYÊN TRUY N - VĂN HÓA PH C V H I NGH C P CAO ASEM 5 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 44/2003/Q -TTg ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Qu c gia chu n b và t ch c H i ngh c p cao di n àn h p tác Á - Âu l n th 5 (ASEM 5); Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin và B trư ng B Ngo i giao, QUY T NH: i u 1. Thành l p Ti u ban Tuyên truy n - Văn hóa thu c U ban Qu c gia chu n b và t ch c H i ngh c p cao di n àn h p tác Á - Âu l n th 5 (ASEM 5), do ng chí Tr n Chi n Th ng, Th trư ng B Văn hóa - Thông tin làm Trư ng Ti u ban và các thành viên là các ng chí có tên dư i ây: 1. ng chí Ng c Sơn, Trư ng ban Thư ký ASEM 5, B Ngo i giao, 2. ng chí Tr n Kim Thu, Phó v trư ng V H p tác qu c t , B Văn hóa - Thông tin, Phó trư ng Ti u ban thư ng tr c, 3. ng chí Hoàng H u Lư ng, Phó c c trư ng C c Báo chí, B Văn hóa - Thông tin, Phó trư ng Ti u ban ph trách ho t ng tuyên truy n, 4. ng chí Lê i Ch c, Phó c c trư ng C c Ngh thu t bi u di n, B Văn hóa - Thông tin, Phó trư ng Ti u ban ph trách ho t ng văn hóa, 5. ng chí Lê Dũng, Quy n v trư ng V Thông tin - Báo chí, B Ngo i giao, 6. ng chí Qu Liêm, Phó v trư ng V Báo chí và Xu t b n, Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương,
  2. 7. ng chí H u Cư ng, Giám c Trung tâm Thông tin tri n lãm thu c S Văn hóa - Thông tin Hà N i, 8. ng chí Hà Minh Hu , Trư ng Ban Thư ký biên t p, Thông t n xã Vi t Nam, 9. ng chí Hoàng Th Liên, Trư ng ban qu c t , Báo Nhân dân, 10. ng chí Nguy n Thu Hi n, Phó trư ng ban Th i s , ài Truy n hình Vi t Nam, 11. ng chí Tr n Mai Tri, Phó trư ng phòng Th i s qu c t , ài Ti ng nói Vi t Nam, 12. ng chí Nguy n Minh Hi n, Phó v trư ng V K ho ch - Tài chính, B Văn hóa - Thông tin, 13. ng chí Nguy n Phú Cư ng, Phó v trư ng V M Thu t và Nhi p nh, B Văn hóa - Thông tin, 14. ng chí Quang Quý, Trư ng ban T ch c bi u di n thu c C c Ngh thu t bi u di n, B Văn hóa - Thông tin, 15. ng chí Lê H u C nh, Trư ng phòng Qu n lý thông tin - C ng - Tri n lãm, B Văn hóa - Thông tin, 16. ng chí Vũ H ng Nga, C c i n nh, B Văn hóa - Thông tin, 17. ng chí Nguy n Hoàng Anh, Trung tâm tri n lãm văn hóa ngh thu t, B Văn hóa - Thông tin. i u 2. Ti u ban Tuyên truy n - Văn hóa có các nhi m v sau: - L p k ho ch t ch c và th c hi n các ho t ng tuyên truy n, các ho t ng văn hóa trư c và trong th i gian di n ra H i ngh ; - Tuyên truy n, qu ng bá trên các phương ti n thông tin i chúng v m c ích, ý nghĩa, t m quan tr ng c a s ki n g p g c p cao Á - Âu t i Vi t Nam; - Hư ng d n, qu n lý và t o i u ki n thu n l i phóng viên trong và ngoài nư c ưa tin v H i ngh ; - Ch o t ch c c th các bu i bi u di n văn hóa, ngh thu t ph c v H i ngh , ph c v i bi u. i u 3. Ti u ban ch u trách nhi m nh kỳ báo cáo k t qu công tác, tình hình chu n b các công vi c liên quan n lĩnh v c Ti u ban ph trách v i Ch t ch U ban Qu c gia v ASEM 5.
  3. i u 4. Các thành viên c a Ti u ban làm vi c theo hình th c kiêm nhi m, ư c huy ng và s d ng b máy, cán b , phương ti n... thu c quy n qu n lý c a B , ngành mình ph c v ho t ng c a Ti u ban. - Trư ng Ti u ban quy t nh vi c phân công, quy nh ch ph i h p công tác, nh kỳ h p giao ban m b o x lý công vi c linh ho t và hi u qu . - B ph n giúp vi c c a Ti u ban là V H p tác qu c t , B Văn hóa - Thông tin - 51 - 53 Ngô Quy n, Hà N i. Các B , cơ quan thành viên c a Ti u ban có trách nhi m c cán b theo dõi, th ng nh t u m i liên l c và duy trì ch ph i h p v i b ph n giúp vi c c a Ti u ban. i u 5. Ti u ban Tuyên truy n - Văn hóa c a U ban Qu c gia v ASEM 5 làm vi c t ngày có Quy t nh này cho n khi k t thúc H i ngh . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan nêu t i i u 1, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và các ng chí có tên nêu trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Khoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản