Quyết Định số 205-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết Định số 205-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết Định số 205-CP Về việc mở hệ cao đẳng quay phim và hệ cao đẳng nghiệp vụ văn hoá quần chúng do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định số 205-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 205-CP Hà N i , ngày 19 tháng 10 năm 1976 QUY T Đ NH V VI C M H CAO Đ NG QUAY PHIM VÀ H CAO Đ NG NGHI P V VĂN HOÁ QU N CHÚNG. H I Đ NG CHÍNH PH Căn c vào nhu c u c a Nhà nư c v cán b quay phim và cán b nghi p v văn hoá qu n chúng có trình đ đ i h c; Căn c vào Ngh đ nh s 171-CP ngày 20-11-1963 c a H i đ ng Chính ph ban hành quy ch m trư ng và l p đ i h c và trung h c chuyên nghi p; Theo đ ngh khen thư ng c a đ ng chí B trư ng B Văn hoá, sau khi đã có ý ki n c a đ ng chí B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, QUY T Đ NH Đi u 1.- B t đ u t năm h c 1976 – 1977, cho phép B Văn hoá m l i trư ng đi n nh Vi t-nam m t h cao đ ng đào t o cán b quay phim có trình đ đ i h c và m t i trư ng lý lu n nghi p v B Văn hoá m t h cao đ ng đào t o cán b nghi p v văn hoá qu n chúng có trình đ đ i h c. Đi u 2.- Đ i tư ng tuy n vào h c các ngành quay phim và nghi p v văn hoá qu n chúng là nh ng cán b ngh thu t, cán b đã làm công tác đi n nh, công tác văn hoá qu n chúng (chuyên nghi p, n a chuyên nghi p) và h c sinh ph thông. Mu n thi vào h c nh ng ngành h c trên đây, thí sinh ph i có đ tiêu chu n v chính tr , văn hoá, s c kho như đã ghi trong quy ch tuy n sinh vào đ i h c c a Nhà nư c, và ph i có năng khi u v văn h c, ngh thu t. Đi u 3.- H c sinh h cao đ ng quay phim và h cao đ ng nghi p v văn hoá qu n chúng đư c hư ng h c b ng và các tiêu chu n đ nh lư ng v lương th c, th c ph m như h c sinh các trư ng đ i h c khác. Đi u 4.- Các đ ng chí B trư ng B Văn hoá, B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, B trư ng B Tài chính chính, Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c, Ban t ch c c a Chính ph , tùy theo ch c năng và quy n h n c a mình, có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. T.M H I Đ NG CHÍNH PH K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. PHÓ TH TƯ NG Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản