Quyết định số 206-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 206-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 206-CT về nhiệm kỳ công tác và chế độ mang theo con đối với cán bộ, nhân viên đưọc cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 206-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 206-CT Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 1991 QUY T Đ NH V NHI M KỲ CÔNG TÁC VÀ CH Đ MANG THEO CON Đ I V I CÁN B , NHÂN VIÊN ĐƯ C C ĐI CÔNG TÁC DÀI H N NƯ C NGOÀI CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Ngh nh s 105-CP ngày 22 tháng 6 năm 1965 ban hành ch ãi ng i v i cán b , nhân viên công tác nư c ngoài, QUY T Đ NH: i u 1. Nhi m kỳ công tác c a cán b , nhân viên Vi t Nam làm vi c t i các cơ quan i di n ngo i giao, kinh t - thương m i và t i Văn phòng i di n thư ng trú c a các t ch c khác c a Vi t Nam t i nư c ngoài th ng nh t là 3 năm. Trư ng h p c n thi t có th kéo dài th i h n nhưng không ư c quá 2 nhi m kỳ (6 năm). i u 2. Hu b ch Nhà nư c ài th chi phí cho cán b i ngh phép gi a nhi m kỳ (v nư c ngh ho c i ngh m t nơi khác) và hu b ch hai v ch ng cùng i công tác dài h n nư c ngoài mang theo con dư i 5 tu i ư c Nhà nư c ài th n 96 tháng tu i (quy nh t i i m 3, m c II c a Ngh nh s 150-CP). i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành; nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. B Ngo i giao, B Tài chính và B Lao ng - Thương binh và Xã h i ra Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 5. B trư ng các B , Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản