Quyết định số 206/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 206/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 206/QĐ-UBDT về việc phê duyệt dự án trang thông tin điện tử Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 206/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 206/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBDT, ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II; Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBDT, ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự án "Trang thông tin điện tử Chương trình 135 giai đoạn II" a. Nội dung: - Tạo lập một kênh truyền thông về Chương trình 135 giai đoạn II bao gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các tin tức, sự kiện, kinh nghiệm phản ánh hoạt động của Chương trình 135 từ Trung ương đến địa phương thông qua Trang Thông tin về Chương trình 135 trên Internet. - Tạo lập một hệ thông quản lý tin đồng nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ công tác quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình 135. b. Dự toán (Từ 2008-2010): - Chi phí quản lý: 1.062.200.000đ - Chi phí nghiệp vụ Báo điện tử: 471.560.000đ
  2. - Chi phí mua sắm trang thiết bị: 388.000.000đ c. Tổng dự toán 2008-2010: 1.921.760.000đ (một tỷ chín trăm hai mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) Điều 2. Tổ chức thực hiện - Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền kiểm tra nội dung trang thông tin điện tử Chương trình 135 giai đoạn II; hàng năm tổ chức đánh giá, đề xuất, điều chỉnh,bổ sung nội dung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Chương trình 135 giai đoạn II phù hợp với yêu cầu thực tế và hiệu quả truyền thông - Hàng năm Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Tuyên truyền xây dựng, thẩm định kế hoạch vốn, trình lãnh đạo Ủy ban quyết định phân bổ. - Trung tâm Thông tin tổ chức thực hiện dự án Trang thông tin điện tử Chương trình 135 giai đoạn II; bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo giấy phép được cấp và các quy định hiện hành của Nhà nước Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Hà Hùng
Đồng bộ tài khoản