Quyết định số 2060/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 2060/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2060/2005/QĐ-BTM về việc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu và phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2060/2005/QĐ-BTC

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2060/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯONG MẠI SỐ 2060/2005/QĐ-BTM NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU THÀNH PHẨM ĐỂ KẾT HỢP VỚI SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ PHÊ DUYỆT THANH LÝ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Sau khi đã trao đổi với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý Khu Công nghệ cao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Uỷ quyền cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu và phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất, các bên hợp doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan được ủy quyền. Điều 2. Việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu được thực hiện theo các quy định sau đây: 1. Sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với ngành nghề quy định tại Giấy phép đầu tư. 2. Số lượng thành phẩm nhập khẩu (đã tính tỷ lệ hao hụt) phải phù hợp với số lượng sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  2. 3. Trị giá các thành phẩm nhập khẩu (tính theo giá CIF) chiếm dưới 40% trị giá sản phẩm xuất khẩu (tính theo giá FOB). 4. Cơ quan được ủy quyền chỉ giải quyết nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng hoặc có hợp đồng xuất khẩu sản phẩm. Điều 3. Việc phê duyệt thanh lý được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Các cơ quan nêu tại Điều 1, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Danh Vĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản