Quyết định số 208/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 208/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/2003/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 208/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÊ DUY T QUY HO CH CÁC V TRÍ C NG CHÍNH TR VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN A BÀN HUY N C CHI GIAI O N 2003-2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo ; Căn c quy t nh s 108/2002/Q -UB ngày 25/9/2002 c a y ban nhân dân thành ph bàn hành Quy nh v ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét T trình c a y ban nhân dân huy n C Chi t i văn b n s 1007/UB ngày 28/7/2003 ; ý ki n c a S Văn hóa và Thông tin t i công văn s 1857/CV-SVHTT ngày 08/9/2003 v quy ho ch qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn huy n C Chi giai o n 2003-2005 ; QUY T NH i u 1. Phê duy t quy ho ch các v trí c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn huy n C Chi giai o n 2003-2005 (n i dung chi ti t kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - TT/TU, Thư ng tr c H ND.TP KT. CH T CH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph PHÓ CH T CH
  2. - Ban TTVH/TU, Ban VHXH/H ND.TP - y ban nhân dân các qu n-huy n - H i Qu ng cáo TP, Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T - T VX, T - Lưu (VX-T) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản