Quyết định số 21-TTg/CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 21-TTg/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21-TTg/CT về chính sách đối với việc phát hành sách, báo, phim ảnh cho thiếu nhi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21-TTg/CT

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21-TTg/CT Hà N i , ngày 16 tháng 1 năm 1993 QUY T Đ NH QUY T Đ NH V CHÍNH SÁCH Đ I V I VI C PHÁT HÀNH SÁCH, BÁO, PHIM NH CHO THI U NHI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c lu t t ch c chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m b o qu n và tăng cư ng các lo i sách, báo, phim nh cho thi u nhi; Xét ngh c a B trư ng ph trách công tác thanh niên và th d c th thao c a chính ph và Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, QUY T Đ NH: i u 1. Thi u nhi là i tư ng c n ư c xã h i c bi t quan tâm và thi u nhi có nhu c u l n v vi c thông tin qua sách, báo, phim nh. Vi c làm ra và cung c p các lo i sách, báo, phim nh, các chương trình phát thanh truy n hình, các chương trình vui chơi gi trí dành riêng cho thi u nhi là vi c làm quan tr ng và c n thi t. Nhà nư c u tư cho vi c c i t o, nâng c p toà so n, toà so n, cơ s làm chương trình phát thanh, truy n hình, phim nh cho thi u nhi như u tư cho công trình phúc l i công c ng và không t v n thu h i v n i v i các công trình ó. i u 2. dáp ng nhu c u sách, báo cho thi u nhi nh ng vùng nông thôn mi n núi và Tây Nguyên, vùng xa và h i o, Nhà nư c c p (không thu ti n) m t s lo i sách, báo cho các trư ng ph thông c p I, II và các trư ng dân t c n i trú các vùng nói trên. Phân công trách nhi m th c hi n quy t nh trên như sau: - B Giáo d c và ào t o l p danh sách các trư ng thu c tư ng trên và l p d trù kinh phí mua sách, báo cho thi u nhi theo nguyên t c: Trư ng c p I: m i l p m t t báo nhi ng; Trư ng c p II: m i l p m t t báo Thi u niên ti n phong; M i thư vi n trư ng (c p I và II) m i năm m t s u sách c a Nhà xu t B n Kim ng. B giáo d c và ào t o ph i h p v i Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh xác nh s lư ng, ch ng lo i c th cho phù h p, t ch c t hàng cho nhà xu t b n và ch u trách nhi m v n i dung các sách cung c p cho các trư ng nói trên.
  2. B Tài chính, b t u t năm 1993, dành m t kho n kinh phí hàng năm mua sách, báo cho thi u nhi; B giáo d c và ào t o t ch c mua sách, báo và ưa sách, báo n các trư ng trong th i gian ng n nh t. B văn hoá -Thông tin ch trì cùng B Giáo d c và ào t o và t ng c c Bưu i n, B Tài chính xem xét và i u ch nh m c phí phát hành cho sách báo t i các vùng nói trên m c th p nh t. - U ban nhân dân các c p, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh và u ban b o v và chăm sóc tr em có trách nhi m ki m tra vi c ưa sách, báo n các trư ng nói trên và k p th i ki n ngh n các B s lý nh ng v n n y sinh. i u 3. B trư ng ph trách công tác thanh niên và th d c th thao ch trì cùng B văn hoá- thông tin, ài ti ng nói Vi t Nam, ài truy n hình Vi t Nam, Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh xây d ng phương án trình Chính ph v vi c tăng cư ng ho t ng và các phương ti n làm vi c (k c ào t o cán b và v n) cho các toà so n báo, nhà xu t b n, các chương trình phát thanh - truy n hình cho thi u nhi; ng th i chú ý tăng cư ng làm và s d ng phim ho t hình trên truy n hình và chi u r ng rãi ph c v cho thi u nhi. - B Văn hoá - Thông tin ch trì cùng trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh s m s p x p h th ng báo, nhà xu t b n cho thi u nhi trên nguyên t c phát huy nh ng t báo, nhà xu t b n, các chương trình ã có và ã ư c ông o thi u nhi hoan nghênh và m b o n i dung giáo d c th h tr ; kên quy t ch n ch nh và b t i nh ng báo, nhà xu t b n làm sai ch c năng ã ưa ra xã h i các lo i sách, báo không phù h p v i m c tiêu giáo d c c a th h tr . - U ban K ho ch Nhà nư c và b tài chính ưa vào cân i trong k ho ch hàng năm các nhu c u phát tri n, t ng bư c hi n i hoá các toà so n báo, nhà xu t b n, cơ s làm các chương trình phát thanh - truy n hình, phim nh cho thi u nhi theo ngh c a B trư ng ph trách công tác thanh niên và th d c th thao và B Văn hoá - Thông tin. i u 4. B Giáo d c và ào t o ch trì cùng B Tài chính và các cơ quan có liên quan hư ng d n chi ti t thi hành Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , các cơ quan thu c chính ph , Ch t ch U Ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , bí thư th nh t trung ương oàn thanh niên c ng s n H chí Minh có trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản