Quyết định số 211/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 211/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 211/2003/QĐ-BCN về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để bổ sung Điều 14 Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-BCN ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 211/2003/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2003 S : 211/2003/QĐ-BCN QUY T Đ NH C A B CÔNG NGHI P S 211/2003/QĐ-BCN NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C B SUNG ĐI U 14 QUY Đ NH V ĐI U KI N, TRÌNH T VÀ TH T C C P GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐI N L C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 27/2002/QĐ-BCN NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t đ ng đi n l c và s d ng đi n; Theo đ ngh c a V trư ng V Năng lư ng và D u khí, QUY T Đ NH Đi u 1. B sung Đi u 14 Quy đ nh v đi u ki n, trình t và th t c c p gi y p hép ho t đ ng đi n l c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 27/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p m t kho n như sau: "3. Đ i v i t ch c qu n lý, kinh doanh lư i đ i n h t h nông thôn. a) Giám đ c, Phó Giám đ c ho c ngư i t r c ti p qu n lý k t hu t có ch ng ch trình đ th đi n b c 3/7 tr lên do cơ s đào t o ngh có th m quy n c p và đư c hu n luy n, sát h ch v qu n lý lư i đ i n h t h và k thu t an toàn đi n; b) Ph i cam k t trong th i h n 2 năm tuy n d ng ho c đào t o m t cán b k t hu t có trình đ trung c p đi n, đư c hu n luy n, sát h ch v k t hu t an toàn đi n." Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám đ c T ng công ty Đi n l c Vi t Nam và các t ch c, cá nhân ho t đ ng đi n l c ch u t rách nhi m t hi hành Quy t đ nh này.
  2. Nguy n Xuân Thuý (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản