Quyết định số 212/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 212/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 212/2003/QĐ-UB về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chínhcho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 212/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 212/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH NH M C GIAO KHOÁN KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH CHO CÁC ƠN V TH C HI N KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính Nhà nư c ; Căn c Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 c a B Tài chính và Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Ban T ch c Chính quy n thành ph và S Tài chánh-V t giá t i T trình s 629/LS-BTCCQ-STCVG ngày 22 tháng 8 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay i u ch nh nh m c giao khoán kinh phí qu n lý hành chính (lương và kinh phí qu n lý hành chính) cho các s -ngành và y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, như sau : 1.1- Kh i s -ngành : 25 tri u ng/ngư i/năm ; 1.2- Kh i qu n-huy n : 26,5 tri u ng/ngư i/năm. i u 2.- Vi c i u ch nh nh m c giao khoán nêu t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2003. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH T CH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph -B N iv - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Chính quy n thành ph (2b) Lê Thanh H i - VPH -UB : PVP/VX, KT - T VX, TM - Lưu (VX/Hg)
Đồng bộ tài khoản