Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức chi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và bồi dưỡng các lớp năng khiếu của tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 213/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 14 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VÀ BỒI DƯỠNG CÁC LỚP NĂNG KHIẾU CỦA TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Thực hiện văn bản số 61/HĐND-TH ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chủ trương điều chỉnh mức chi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và bồi dưỡng các lớp năng khiếu của tỉnh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1812/TTr-STC ngày 11 tháng 8 năm 2008, điều chỉnh mức chi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và bồi dưỡng các lớp năng khiếu của tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh mức chi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và bồi dưỡng các lớp năng khiếu của tỉnh Ninh Thuận. 1. Điều chỉnh mức chi cụ thể như sau: a) Mức chi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia: - Giáo viên dạy Trung học phổ thông từ 25.000 đồng/tiết lên 60.000 đồng/tiết; - Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh từ 20.000 đồng/ngày/học sinh lên 40.000 đồng/ngày/học sinh;
  2. - Chi cho ban điều hành lớp từ 15.000 đồng/ngày/người lên 25.000 đồng/ngày/người. b) Mức chi bồi dưỡng các lớp năng khiếu của tỉnh: chi giờ giảng đối với các lớp năng khiếu từ 33.000 đồng/tiết lên 50.000 đồng/tiết. 2. Thời gian áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện như sau: - Mức chi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008; - Mức chi bồi dưỡng các lớp năng khiếu tỉnh áp dụng cho năm học 2007 - 2008. Nguồn kinh phí thực hiện: chi từ kinh phí sự nghiệp giáo dục hằng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện đúng theo nội dung và mức chi được điều chỉnh tại Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ công văn số 288/VX ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức chi cho công tác luyện thi học sinh giỏi trước khi tham dự kỳ thi cấp quốc gia và Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 tháng 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức chi giờ giảng các lớp năng khiếu của tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Thị Út Lan
Đồng bộ tài khoản