Quyết định số 2170/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 2170/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2170/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Thực hiện mục tiêu mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học An Giang từ nay đến năm 2008do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2170/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2170/2005/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 27 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN "THỰC HIỆN MỤC TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH AN GIANG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2008" ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 48/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 24/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo về qui định Mức chất lượng tối thiểu của các trường, điểm trường và lớp học ở bậc tiểu học; Căn cứ Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐND, ngày 29/6/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII, kỳ họp thứ 4. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án "Thực hiện mục tiêu mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học tỉnh An Giang từ nay đến năm 2008". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản