Quyết định số 219/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định số 219/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 219/2003/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh đối với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 219/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 219/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO NH M C KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÁNH I V I Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chánh i v i cơ quan hành chánh Nhà nư c và Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 c a B Tài chính và Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Ch nhi m y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i Công văn s 258/TH- UBNV ngày 19 tháng 9 năm 2003 và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 122/TCCQ ngày 26 tháng 9 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay giao nh m c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chánh i v i y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài, như sau : 1.1- Biên ch : 25 ngư i ; 1.2- Kinh phí (ti n lương và kinh phí qu n lý hành chánh) : 25 tri u ng/ngư i/năm. i u 2.- nh m c giao khoán t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp d ng trong 3 năm (t năm 2003 n năm 2005). i u 3.- Ch nhi m y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài xây d ng phương án th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chánh theo úng n i dung quy nh t i Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 c a B Tài chính và Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q - TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chánh i v i các cơ quan hành chánh Nhà nư c trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t tri n khai th c hi n. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Chi nhánh Kho b c
  2. Nhà nư c, Ch nhi m y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH T CH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph -B N iv - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - S K ho ch và u tư Lê Thanh H i - Ban T ch c Chính quy n thành ph - VPH -UB : PVP/KT, VX - T VX - Lưu (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản