Quyết định Số: 219/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 219/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI THỜI KỲ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2010 CHO TỈNH PHÚ THỌ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 219/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 219/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI THỜI KỲ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2010 CHO TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại các văn bản số 252/TTr-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2010, số 323/TTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010, số 363/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010, ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 306/LĐTBXH-BTXH ngày 28 tháng 01 năm 2010, Bộ Tài chính tại văn bản số 1464/BTC-NSNN ngày 02 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bộ Tài chính xuất 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Phú Thọ để cứu đói nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản