Quyết định số 22/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
15
download

Quyết định số 22/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 302 : 2004 "Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 22/2004/Q -BXD Hà n i, ngày 23 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 302 : 2004 "NƯ C TR N BÊ TÔNG VÀ V A - YÊU C U K THU T" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Biên b n s 187/BXD-KHCN ngày 26 tháng 12 năm 2002 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n "Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u chung" Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh xây d ng t i công văn s 504/VKH-KHKT ngày 21 tháng 5 năm 2004 và V trư ng V Khoa h c Công ngh QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 302 : 2004 "Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u k thu t". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: Các Ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM
  2. TCXDVN 302 : 2004 NƯ C TR N BÊ TÔNG VÀ V A YÊU C U K THU T WATER FOR MIXING CONCRETE AND MORTAR - TECHNICAL SPECIFICATION HÀ N I – 2004 L I NÓI U TCXDVN 302: 2004 “Nư c tr n bê tông và v a – Yêu c u k thu t” quy nh các yêu c u k thu t ánh giá ch t lư ng nư c dùng tr n bê trông và v a. Tiêu chuNn này thay th TCVN 4506 : 1987 và ư c B Xây d ng ban hành theo quy t nh s .ngày tháng năm 2004. TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 302 : 2004 Soát xét l n 1 Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u k thu t Water for mixing Concrete and Mortar - Technical Specification 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chuNn này qui nh các yêu c u k thu t ánh giá ch t lư ng nư c dùng tr n bê tông và v a. 1.2. Nư c t ch t lư ng theo tiêu chuNn này cũng có th dùng b o dư ng bê tông và r a c t li u dùng trong xây d ng. Chú thích: Nư c u ng t ch t lư ng dùng tr n bê tông và v a. 2.Tiêu chu n vi n d n - TCVN 2671 : 1978 Nư c u ng. Phương pháp xác nh hàm lư ng t p ch t h u cơ. - TCVN 4560 : 1988 Nư c th i. Phương pháp xác nh hàm lư ng c n. - TCVN 5501 : 1991 Nư c u ng. Yêu c u k thu t. - TCVN 5992 : 1995 Ch t lư ng nư c. L y m u. Hư ng d n k thu t l y m u. - TCVN 5993 : 1995 Ch t lư ng nư c. L y m u. Hư ng d n b o qu n và x lý m u.
  3. - TCVN 6016 : 1995 Xi măng. Phương pháp xác nh b n. - TCVN 6017 : 1995 Xi măng. Phương pháp xác nh th i gian ông k t và n nh. - TCVN 6194: 1996 Ch t lư ng nư c. Xác nh clorua. ChuNn b c nitrat v i ch th cromat (phương pháp Mo). - TCVN 6196-3: 2000 Ch t lư ng nư c. Xác nh natri và kali. Ph n 3: Xác nh natri và kali b ng o ph phát x ng n l a. - TCVN 6200 : 1996 Ch t lư ng nư c. Xác nh sunfat. Phương pháp tr ng lư ng s d ng bari clorua. - TCVN 6492 : 1999 Ch t lư ng nư c. Xác nh pH. 3. nh nghĩa và thu t ng Trong tiêu chuNn này áp d ng nh ng thu t ng sau : Nư c tr n bê tông/v a: Nư c dùng tr n h n h p bê tông/v a mà không có hàm lư ng t p ch t vư t quá gi i h n cho phép làm nh hư ng t i quá trình ông k t c a bê tông/v a cũng như làm gi m b n lâu c a k t c u bê tông/v a trong quá trình s d ng. 3.2. Nư c u ng: Nư c có ch t lư ng phù h p TCVN 5501:1991. 3.3.M u ơn: M u riêng l ư c l y m t cách ng u nhiên (v th i gian/ho c v trí) t m t vùng nư c. 4. Yêu c u k thu t Nư c tr n bê tông và v a c n có ch t lư ng tho mãn các yêu c u sau: 4.1. Không ch a váng d u ho c váng m . 4.2 . Lư ng t p ch t h u cơ không l n hơn 15 mg/l. 4.3. pH không nh hơn 4 và không l n hơn 12,5. 4.4.Không có màu khi dùng cho bê tông và v a trang trí. 4.5. Theo m c ích s d ng, hàm lư ng mu i hoà tan, lư ng ion sunfat, lư ng ion clo và c n không tan không ư c l n hơn các giá tr qui nh trong b ng 1. B ng 1 - Hàm lư ng t i a cho phép c a mu i hoà tan, ion sunfat, ion clo và c n không tan trong nư c tr n bê tông và v a ơn v tính b ng mg/l
  4. M c cho phép M c ích s d ng Mu i Ion Ion Clo C n sunfat không hoà tan (SO4-2) (Cl-) tan 1. Nư c tr n bê tông và nư c tr n v a bơm b o v c t thép cho các k t c u bê 2000 600 350 200 tông c t thép ng l c trư c. 2. Nư c tr n bê tông và nư c tr n v a chèn m i n i cho các k t c u bê tông 5000 2000 1000 200 c t thép. 3. Nư c tr n bê tông cho các k t c u bê tông không c t thép. Nư c tr n v a 10000 2700 3500 300 xây và trát. Chú thích: 1) Khi s d ng xi măng nhôm làm ch t k t dính cho bê tông và v a, nư c dùng cho t t c các ph m vi s d ng ph i theo úng qui nh c a m c1 b ng 1. 2) Trong trư ng h p c n thi t, cho phép s d ng nư c có hàm lư ng ion clo vư t quá qui nh c a m c 2 b ng 1 tr n bê tông cho k t c u bê tông c t thép, n u t ng hàm lư ng ion clo trong bê tông không vư t quá 0,6kg/m3. 3) Trong trư ng h p nư c dùng tr n v a xây, trát các k t c u có yêu c u trang trí b m t ho c ph n k t c u thư ng xuyên ti p xúc m thì hàm lư ng ion clo kh ng ch không quá 1200 mg/l. 4.6.Khi nư c ư c s d ng cùng v i c t li u có kh năng gây ph n ng ki m - silíc, t ng hàm lư ng ion natri và kali không ư c l n hơn 1000 mg/l. 4.7.Nư c không ư c ch a các t p ch t v i li u lư ng làm thay i th i gian ông k t c a h xi măng ho c làm gi m cư ng nén c a bê tông và th a mãn các yêu c u b ng 2 khi so sánh v i m u i ch ng. B ng 2 - Gi i h n cho phép v th i gian ninh k t và cư ng ch u nén c a h xi măng và bê tông Ch tiêu k thu t Gi i h n cho phép Th i gian ông k t c a xi măng ph i m b o: - B t u, gi không nh hơn 1 - K t thúc, gi không l n hơn 12 Cư ng ch u nén c a v a t i tu i 28 ngày, % so v i m u i ch ng không nh hơn 90
  5. Chú thích: 1. M u i ch ng s d ng nư c u ng ư c ti n hành song song và dùng cùng lo i xi măng v i m u th . 2. Th i gian ông k t c a xi măng ư c xác nh ít nh t 2 l n theo TCVN 6017:1995. 3. Vi c xác nh cư ng ch u nén c a v a (Th b ng v a xi măng dùng s n xu t bê tông) ư c th c hi n theo TCVN 6016:1995. 5 Phương pháp th 5.1 L y m u M u nư c th là m u ơn ư c l y ki m tra theo TCVN 5992:1995. Kh i lư ng m u th ư c l y không ít hơn 5 lít. M u th không ư c có b t kỳ x lý c bi t nào trư c khi ki m tra . Vi c b o qu n m u th ư c th c hi n theo TCVN 5993:1995. 5.2 T n su t ki m tra Vi c ki m tra ư c ti n hành ít nh t 2 l n 1 năm i v i các ngu n cung c p nư c tr n thư ng xuyên cho bê tông ho c ư c ki m tra t xu t khi có nghi ng . 5.3 Phương pháp th 5.3.1. Xác nh váng d u m và màu nư c b ng quan sát m t thư ng. 5.3.2.Xác nh lư ng t p ch t h u cơ theo TCVN 2671: 1978. 5.3.3. Xác nh pH theo TCVN 6492:1999. 5.3.4. Xác nh t ng hàm lư ng mu i hoà tan theo TCVN 4560: 1988. 5.3.5. Xác nh lư ng c n không tan theo TCVN 4560: 1988. 5.3.6.Xác nh hàm lư ng ion sunfat theo TCVN 6200:1996. 5.3.7. Xác nh hàm lư ng ion clo theo TCVN 6194:1996. 5.3.8.Xác nh hàm lư ng natri và kali theo TCVN 6196-3: 2000.
Đồng bộ tài khoản