Quyết định số 22/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2008/QĐ-BVHTTDL về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT LỊCH NAM ----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 22/2008/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO VĂN HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 02 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Báo Văn hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng về công tác quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. Báo Văn hóa là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Báo Văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo Văn hóa và các ấn phẩm theo các quy định của giấy phép hoạt động báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo của Bộ trưởng.
  2. 3. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình của Đảng; phản ánh kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng về quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. 4. Thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở trong nước và nước ngoài, các hoạt động về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. 5. Phản ánh và định hướng dư luận xã hội, phổ biến kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, là diễn đàn của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. 6. Tuyên truyền, giới thiệu các nhân tố mới, người tốt, việc tốt; đấu tranh phòng chống tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, gia đình và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác. 7. Thực hiện quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo kế hoạch của Bộ và quy định của pháp luật. 8. Tổ chức hoạt động dịch vụ và các hoạt động văn hóa xã hội khác theo quy định của pháp luật. 9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu và thực hiện chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ báo chí đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng. 10. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập. 2. Các ban chuyên môn, nghiệp vụ: - Ban Văn hóa, Văn nghệ và Gia đình; - Ban Thể thao, Du lịch; - Ban Kinh tế - Xã hội;
  3. - Ban Chuyên đề; - Ban Quốc tế; - Ban Biên tập Báo Văn hóa điện tử và Công nghệ thông tin; - Ban Thư ký; - Ban Bạn đọc; - Ban Trị sự. 3. Văn phòng đại diện và Văn phòng thường trú: - Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; - Văn phòng Thường trú khu vực Trung trung bộ (trụ sở tại Đà Nẵng); - Văn phòng Thường trú khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên (trụ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa); - Văn phòng Thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long (trụ sở tại thành phố Cần Thơ); Các Văn phòng Đại diện và Thường trú có con dấu và tài khoản riêng. Tổng Biên tập Báo Văn hóa quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban, Văn phòng trực thuộc, sắp xếp cán bộ, viên chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Báo Văn hóa. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 80/2004/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG
  4. Hoàng Tuấn Anh
Đồng bộ tài khoản