Quyết định số 22-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 22-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Nghi Xuân và Tân Kỳ thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-H BT Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A CÁC HUY N ANH SƠN, CON CUÔNG, NGHI XUÂN VÀ TÂN KỲ THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay phân v ch a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n Anh Sơn, Con Cuông, Nghi Xuân và Tân Kỳ như sau: A. Huy n Anh Sơn: Tách 28 hécta di n tích t nhiên và 26 nhân khNu c a xã H i Sơn; xóm ư ng B y c a xã Phúc Sơn g m 92 hécta di n tích t nhiên và 87 nhân khNu; xóm Ch Mùa c a xã Th ch Sơn g m 93 hécta di n tích t nhiên và 180 nhân khNu cùng 3.291 nhân khNu là cán b , công nhân viên Nhà nư c và ngư i ăn theo c a các cơ quan óng trên a bàn này thành l p th tr n Anh Sơn. Th tr n Anh Sơn có t ng di n tích t nhiên 216 héc ta và 3.584 nhân khNu. a gi i th tr n Anh Sơn phía ông giáp xã Phúc Sơn; phía tây giáp xã H i Sơn; phía nam giáp các xã Phúc Sơn và Th ch Sơn; phía b c giáp xã Th ch Sơn. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: - Xã H i Sơn còn 3 xóm Gia H i, Khe Bàng và Khe Trang v i 5.294 hécta di n tích t nhiên và 6.429 nhân khNu. a gi i xã H i Sơn phía ông giáp th tr n Anh Sơn; phía tây giáp xã Tư ng Sơn và huy n Con Cuông; phía nam giáp xã Phúc Sơn; phía b c giáp xã c Sơn.
  2. - Xã Phúc Sơn còn 4 xóm Bàu Sen, Nhà Bèo, Rú Bàu và Tích Tích v i 3.608 hécta di n tích t nhiên và 4.650 nhân khNu. a gi i xã Phúc Sơn phía ông giáp xã Long Sơn; phía tây giáp th tr n Anh Sơn; phía nam giáp huy n Thanh Chương phía b c giáp xã Vĩnh Sơn. - Xã Th ch Sơn còn 3 xóm Nhà Th , Làng Cũ và R ng v i 394 hécta di n tích t nhiên và 2.220 nhân khNu. a gi i xã Th ch Sơn phía ông giáp xã Phúc Sơn; phía tây giáp xã c Sơn; phía nam giáp th tr n Anh Sơn; phía b c giáp các xã c Sơn và Vĩnh Sơn. B. Huy n Con Cuông: Tách các xóm ng Ti n, Tân Yên, Tân Ti n và Vi t Ti n c a xã B ng Khê thành l p th tr n Con Cuông. Th tr n Con Cuông có 99.8 hécta di n tích t nhiên và 6.030 nhân khNu. a gi i th tr n Con Cuông phía ông và phía b c giáp xã B ng Khê; phía tây giáp xã Chi Khê; phía nam giáp xã Yên Khê. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: xã B ng Khê còn 6 xóm Khe R n, Tân Dân, Tân Hoà, Thanh ào, Thanh Nam và Vĩnh Hoàn v i 2.051,15 hécta di n tích t nhiên và 1.250 nhân khNu. a gi i xã B ng Khê phía ông giáp huy n Anh Sơn; phía tây giáp xã Chi Khê và th tr n Con Cuông; phía nam giáp xã Yên Khê và th tr n Con Cuông; phía b c giáp các xã ôn Ph c và M u c. C. Huy n Nghi Xuân: Tách xóm Ti n Hoà c a xã Tiên i n g m 59,30 hécta di n tích t nhiên và 507 nhân khNu; xóm Giang Thu c a xã Xuân Giang g m 22,5 hécta di n tích t nhiên và 588 nhân khNu cùng 2.298 nhân khNu là cán b , công nhân viên Nhà nư c và ngư i ăn theo c a các cơ quan óng trên a bàn này thành l p th tr n Nghi Xuân. Th tr n Nghi Xuân có t ng di n tích t nhiên 81,8 hécta v i 3.393 nhân khNu. a gi i th tr n Nghi Xuân phía ông giáp xã Tiên i n; phía tây giáp xã Xuân Giang; phía nam giáp các xã Tiên i n và Xuân Giang; phía b c giáp sông Lam. Sau khi phân v ch a gi i hành chính: - Xã Tiên i n còn 12 xóm Tiên An, Tiên Chương, Tiên Giang, Tiên Hoà, Tiên H ng, Tiên Nam, Tiên M , Tiên Phong, Tiên Quang, Tiên Thanh, Tiên Thu n và Nam Thu v i 373,7 hécta di n tích t nhiên và 5.483 nhân khNu. a gi i xã Tiên i n phía ông giáp xã Xuân H i; phía tây giáp th tr n Nghi Xuân; phía nam giáp xã Xuân Yên; phía b c giáp sông Lam.
  3. - Xã Xuân Giang g m 7 xóm Ba Tiên, H ng Khánh, H ng Lam, H ng Nhân, H ng Th nh, H ng Ti n và Lam Sơn v i 942,50 hécta di n tích t nhiên và 3.476 nhân khNu. a gi i xã Xuân Giang phía ông và phía b c giáp th tr n Nghi Xuân; phía tây giáp xã Xuân An; phía nam giáp xã Xuân M . D. Huy n Tân Kỳ: Chia xã Kỳ Sơn thành 3 ơn v hành chính l y tên là xã Kỳ Sơn, xã Kỳ Tân và th tr n Tân Kỳ. - Xã Kỳ Tân có 5 xóm Diên H ng, Kỳ Lân, Kỳ Lâm, Phư ng Minh, Tiên Phong và 3 h p tác xã i Cung (Bãi Ch t); Kỳ Nam (B ng Bò); Xuân Liên (Làng Rào) v i 5.116,50 hécta di n tích t nhiên và 7.288 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Sơn phía ông giáp th tr n Tân Kỳ và xã Kỳ Tân; phía tây giáp xã Nghĩa Hành; phía nam giáp huy n ô Lương; phía b c giáp xã Nghĩa Phúc. - Xã Tân Kỳ có 6 xóm Bãi R i, Lưu Kỳ, Kỳ H u, Tân à, Tân Ti n, Xuân Lam và h p tác xã Thanh Tân (B n Cho i) v i 3.257,05 hécta di n tích t nhiên và 3.802 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Tân phía ông giáp xã Nghĩa Dũng; phía tây giáp th tr n Tân Kỳ và xã Kỳ Sơn; phía nam giáp huy n ô Lương; phía b c giáp các xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Phúc. - Th tr n Tân Kỳ còn Xóm L t, xóm Kỳ Công c a xã Kỳ Sơn (cũ) và các cơ quan óng trên a bàn huy n l v i 214,89 hécta di n tích t nhiên và 5.870 nhân khNu. a gi i th tr n Tân Kỳ phía ông và phía b c giáp xã Kỳ Tân; phía tây giáp xã Kỳ Sơn; phía nam giáp các xã Kỳ Sơn và Kỳ Tân. i u 2. U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản