Quyết định Số: 2201/QĐ-TTg

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 2201/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG BẮC BỘ TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2201/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2201/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG BẮC BỘ TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ là đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Điều 2. Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và Quy chế hoạt động của Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; Nguyễn Thiện Nhân - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV; - Lưu: VT, KGVX (3b). 2
Đồng bộ tài khoản