Quyết định Số: 2208/QĐ-TTg

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 2208/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2208/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2208/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay Ông Trương Văn Đoan nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 3. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ông Nguyễn Thế Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, các PTTg, - Tổng cục Du lịch;
  2. - Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Nguyễn Thiện Nhân - VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TKBT, Cổng TTĐT - Lưu VT, KTTH (3) 2
Đồng bộ tài khoản