Quyết định số 221-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 221-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221-CT về việc tặng quà cho thương binh, bệnh binh hạng I nhân ngày 27 tháng 7 năm 1987 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 221-CT Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 1987 QUY T NNH V VI C T NG QUÀ CHO THƯƠNG BINH, B NH BINH H NG I NHÂN NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 1987 CH TNCH H I NG B TRƯ NG Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh xã h i (công văn s 1104- L /TBXH ngày 25 tháng 6 năm 1987), và ý ki n c a B Tài chính (công văn s 443- TC/HCVX ngày 1 tháng 7 năm 1987). QUY T NNH: i u 1. Nhân d p k ni m 40 năm ngày thương binh li t sĩ 27 tháng 7, ng và Nhà nư c t ng m i thương binh, b nh binh h ng I m t b qu n áo tr giá 3.000 ng (ba nghìn ng). i u 2. Kinh phí do Ngân sách Trung ương c p. i u 3. B Lao ng - Thương binh xã h i ch trì cùng các B có liên quan và U ban Nhân dân các a phương t ch c trao món quà này n tay t ng anh ch em thương b nh binh nói i u 1. i u 4. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản