Quyết định số 226/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
6
download

Quyết định số 226/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 226/2003/QĐ-TTg về việc thay hình thức hỗ trợ hộ nghèo, đói, già làng, trưởng bản có khó khăn, hộ gia đình có công với nước ở Tây Nguyên quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 226/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 226/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 226/2003/Q -TTG NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C THAY HÌNH TH C H TR H NGHÈO, ÓI, GIÀ LÀNG TRƯ NG B N CÓ KHÓ KHĂN, H GIA ÌNH CÓ CÔNG V I NƯ C TÂY NGUYÊN QUY NH T I KHO N 3 I U 4 QUY T NH S 168/2001/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c, QUY T NH: i u 1. Nhà nư c h tr kinh phí m c i n sinh ho t t ư ng h th n h gia ình cho nh ng h gia ình thu c lo i h ói, nghèo, già làng trư ng b n có khó khăn, h gia ình có công v i nư c các t nh Tây Nguyên thay cho hình th c c p không thu ti n 4 mét/ngư i/năm b ng lo i v i thư ng ư c quy inh t i kho n 3 i u 4 Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . i v i các h gia ình vùng chưa có i u ki n m c i n ho c ã ư c m c i n t nh ng ngu n kinh phí khác thì y ban nhân dân t nh quy t nh h tr b ng các loa gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi ho c các lo i hàng hoá khác ph c v cho dân sinh phù h p v i nhu c u c a ng bào. M c h tr tương ương giá tr 4 mét v i/ngư i/năm b ng lo i v i thông thư ng. Th i gian th c hi n t năm 2003, i v i h gia ình ã ư c c p 4 mét v i trong năm 2003 thì th c hi n t năm 2004. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh Tây Nguyên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản