Quyết định số 227/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 227/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 227/2003/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 227/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 227/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO TRUNG TÂM THU H I VÀ KHAI THÁC QU T PH C V U TƯ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Theo ngh c a S Tài chánh-V t giá t i Công văn s 3829/TCVG-HCSN ngày 02 tháng 10 năm 2003 v kinh phí ho t ng cho Trung tâm Thu h i và Khai thác qu t ph c v u tư ; QUY T NNH i u 1.- Nay giao b sung d toán kinh phí ho t ng năm 2003 cho Trung tâm Thu h i và Khai thác qu t ph c v u tư v i s ti n 718 (b y trăm mư i tám) tri u ng ; trong ó : - Chi ho t ng thư ng xuyên : 175 tri u ng (biên ch 25 ngư i) ; - Chi cho nghi p v chuyên môn : 46 tri u ng ; - Chi mua s m : 497 tri u ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu v d toán b sung chi ngân sách năm 2003, Giám c Trung tâm Thu h i và Khai thác qu t ph c v u tư g i cơ quan Tài chính ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c Trung tâm Thu h i và Khai thác qu t ph c v u tư ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao.
  2. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Trung tâm Thu h i và Khai thác qu t ph c v u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP PHÓ CH TNCH - Ban Kinh t -Ngân sách/H ND.TP - VPH -UB : PVP/KT, T - T TM, T - Lưu (TM/P) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản