Quyết định Số: 227/QĐ-SVHTTDL

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 227/QĐ-SVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH -----Số: 227/QĐ-SVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI, TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10/2010 GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 227/QĐ-SVHTTDL

 1. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỞ VĂN HÓA THỂ THAO NAM VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------ -------------- Số: 227/QĐ-SVHTTDL Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI, TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 10/2010 GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ NỘI Căn cứ Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2009 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; Căn cứ Quyết định 3038/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; Căn cứ Quyết định 1292/QĐ-SVHTTDL ngày 25/12/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho các phòng, ban nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các công việc trong chương trình công tác kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kế hoạch các hoạt động năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2010 làm căn cứ cho các đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL Hà Nội thực hiện. Điều 2. Các đơn vị được giao kế hoạch có trách nhiệm xây dựng nội dung hoạt động, chương trình phối hợp, dự toán kinh phí, lộ trình thực hiện trình lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị được giao kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Bộ VHTT&DL (để báo cáo); - UBND Thành phố Hà Nội (để báo cáo); Phạm Quang Long - Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng (để báo cáo); - Phó Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); - VP/BCĐ QG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; - VP/UBND TP; - Các đ/c Phó GĐ Sở; - Như điều 3; - Lưu. KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 10/2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-SVHTTDL, ngày 07 tháng 4 năm 2010) Ngày Chương trình HN Phân công chủ TT Sự kiện Địa điểm tháng tham gia hoạt động trì - Ban GĐ Sở (Đ/c Trần Quốc Chiêm). - Biểu diễn nghệ Festival Bắc - Thành phố 1 17/4/2010 thuật ca trù và hát Ninh Bắc Ninh - Phòng xây xẩm Hà Nội dựng nếp sống văn hóa và gia đình Lễ hội cố đô - Di tích cố - Tổ chức lễ dâng - Ban GĐ Sở 2 18/4/2010 Hoa Lư đô Hoa Lư, hương đền thờ vua (Đ/c Nguyễn
 3. tỉnh Ninh Đinh Tiên Hoàng, Đức Hòa). Bình vua Lê Đại Hành. - Ban Quản lý di - Tham gia biểu diễn tích và danh nghệ thuật chuyên thắng. nghiệp - Tổ chức đoàn rước Lễ cấp Thành phố. - Tổ chức lực lượng tham gia diễu hành. - Tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên - Ban GĐ Sở nghiệp (Đ/c Nguyễn - Khu di Khắc Lợi). Lễ hội Đền tích đền - Tham gia hội thi 3 23/4/2010 Hùng Hùng, tỉnh nấu bánh chưng, giã - Phòng Xây Phú Thọ bánh dày. dựng nếp sống văn hóa và gia - Tham gia trưng bày đình đặc sản văn hóa Hà Nội. - Tham gia đóng góp hiện vật địa phương tại Bảo tàng Đền Hùng. - Ban GĐ Sở - Tổ chức đoàn rước (Đ/c Mai Tiến lễ của Thành phố Hà Dũng). - Đền Đô, Nội 4 28/4/2010 Lễ hội Đền Đô Bắc Ninh - Phòng Xây - Tham gia biểu diễn dựng nếp sống nghệ thuật văn hóa và gia đình Kỷ niệm 35 - Thành phố - Tham gia mít tinh - Ban GĐ Sở năm giải HN trọng thể cấp Quốc (Đ/c Phạm 29/4- 5 phóng miền gia kỷ niệm 35 giải Quang Long). 30/4/2010 Nam thống - Thành phố phóng miền Nam nhất đất nước Hồ Chí thống nhất đất nước - Phòng Quản lý
 4. Minh tại Hà Nội. nghệ thuật - Trang trí Thành - Các đơn vị phố chào mừng kỷ nghệ thuật của niệm. TP. - Tổ chức bắn pháo - Nhà hát kịch đi hoa trên địa bàn biểu diễn tại TP Thành phố. Hồ Chí Minh - Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng tại Hà Nội. - Tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh. - Tham gia Lễ mít tinh kỷ niệm. - Ban GĐ Sở (Đ/c Phạm - Trang trí Thành Quang Long). phố chào mừng. - Phòng Quản lý Kỷ niệm 120 - Tổ chức chương Nghệ thuật. năm ngày sinh trình văn hóa nghệ Chủ tịch Hồ - Thành phố thuật chào mừng - Trung tâm HĐ Chí Minh Hà Nội VHKH VM- 18 và - Triển lãm thư pháp QTG 6 19/5/2010 Kỷ niệm 120 - Thành phố viết về những tác năm ngày sinh Vinh, Nghệ phẩm của Chủ tịch - Các nhà hát Chủ tịch Hồ An Hồ Chí Minh. TP, các nhà văn Chí Minh - Lễ hóa quận, hội Làng Sen - Tham gia Đoàn đại huyện, thị xã biểu TP dự kỷ niệm tại Nghệ An. - Trung tâm VH TP tham gia liên - Tham gia Chương hoan tiếng hát trình Hành trình theo Làng Sen. chân Bác - cầu truyền hình trực tiếp
 5. của Đài THVN. - Tham gia liên hoan tiếng hát Làng Sen bằng lực lượng quần chúng Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động sáng tác văn học - Ban GĐ Sở nghệ thuật - Tham gia hoạt (Đ/c Trần Quốc “Học tập và Tháng - Thành phố động theo kế hoạch Chiêm). 7 làm theo tấm 5/2010 Hà Nội của Ban Tuyên giáo gương đạo đức Trung ương - Phòng Quản lý Hồ Chí Minh nghệ thuật và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” - Tham gia hoạt động theo kế hoạch - Ban GĐ Sở của Bộ VHTT&DL Liên hoan sân (Đ/c Trần Quốc (Cục nghệ thuật biểu khấu thiếu nhi Chiêm). diễn). Quốc tế chào - Thành phố 8 1/6/2010 mừng 1000 Hà Nội - Trung tâm Văn - Biểu diễn nghệ năm Thăng hóa TP và các thuật công cộng cho Long - Hà Nội đơn vị nghệ các cháu thiếu nhi thuật của TP. tại các địa điểm công cộng. - Ban GĐ Sở - Trang trí cổ động (Đ/c Nguyễn TP theo tiêu chí Khắc Lợi). ngày lễ lớn. Còn 100 ngày tới Đại lễ kỷ - Phòng Quản lý - Thành phố - Dựng 5 cổng chào Nghệ thuật. 9 2/7/2010 niệm 1000 vào TP. Hà Nội năm Thăng Long - Hà Nội - Trung tâm - Phát động cuộc thi Thông tin triển “Giữ gìn ngõ, phố lãm. xanh, sạch, trang hoàng đường phố - Phòng Xây
 6. đẹp”. dựng nếp sống văn hóa và gia - Tổng kết 10 năm đình. cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết - Các đơn vị xây dựng đời sống hữu quan thuộc VH”. Sở. - Tổ chức chương trình nhạc giao hưởng Việt Nam chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (Nhạc sĩ Vĩnh Cát). - Tổ chức Liên hoan “Cả nước hát về Hà Nội”. - Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Thành phố (có một chương trình đặc biệt tại sân khấu đền Bà Kiệu). - Tổ chức Triển lãm dụng cụ học tập và giáo trình của các cấp học phổ thông đương đại. - Tham gia Lễ trao giải cuộc thi ca khúc “Chào Thăng Long - Hà Nội 1000 năm”. - Tham gia Giải vô địch Cầu lông Quốc tế Hà Nội 2010 10 Chương trình - Tham gia hoạt - Ban GĐ Sở 19/7 đến - Thành phố Hành trình động theo kế hoạch (Đ/c Bạch Quốc
 7. 19/8/2010 xanh hướng về Hà Nội của Bộ VHTT&DL Ninh). 1000 năm (Tổng cục Thể dục Thăng Long - thể thao) - Trung tâm Hà Nội Huấn luyện và thi đấu TDTT. - Tham gia các tiết mục xiếc độc đáo của HN theo kế Liên hoan - Thành phố 11 1/8/2010 hoạch của Bộ - Đoàn Xiếc VN Xiếc Quốc tế Hà Nội VHTT&DL (Cục Nghệ thuật biểu diễn) - Tham gia liên hoan - Ban GĐ Sở Liên hoan các môn phái võ cổ (Đ/c Nguyễn quốc tế võ - Thành phố truyền (biểu diễn, thi Đình Lân). 12 1/8/2010 thuật cổ truyền Quy Nhơn, đấu…) theo kế Việt Nam lần Bình Định hoạch của Tỉnh Bình - Hội võ thuật thứ III Định. HN. - Trung tâm Triển lãm ảnh - Kế hoạch của Bộ triển lãm Tháng nghệ thuật VHTT&DL (Cục 13 VHNT Việt 8/2010 Quốc tế tại Mỹ Thuật và nhiếp Nam, số 2, Việt Nam ảnh) Hoa Lư, HN - Ban GĐ Sở Liên hoan sân (Đ/c Trần Quốc khấu các vở - Các nhà hát Hà Nội Chiêm). diễn lịch sử tham gia theo kế Tháng - Thành phố 14 chào mừng hoạch của Bộ 8/2010 Hà Nội - Phòng Quản lý 1000 năm VHTT&DL (Cục nghệ thuật và Thăng Long - nghệ thuật biểu diễn) các nhà hát trực Hà Nội thuộc Sở - Trung tâm Trình diễn - Kế hoạch của Bộ Tháng Hội nghị 15 nghệ thuật VHTT&DL (Cục 8/2010 Quốc gia bong bóng nghệ thuật biểu diễn) Mỹ Đình Kỷ niệm 65 - Tuyên truyền cổ - Ban GĐ Sở 19/8/2010 năm cách - Thành phố động ở thành phố và (Đ/c Phạm 16 đến mạng Tháng cơ sở Quang Long) Hà Nội 2/9/2010 Tám và Quốc khánh 2/9 - Triển lãm ảnh chào - Ban Quản lý di
 8. mừng Cách mạng tích danh thắng. Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Phòng Quản lý Nghệ thuật. - Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ - Các đơn vị thuật, TDTT ở TP và nghệ thuật, cơ sở TDTT của TP. - Tham gia mít tinh - Trung tâm trọng thể cấp Quốc TTTL. gia tại Hà Nội. - Tổ chức Lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn - Tổ chức chương trình nghệ thuật, TDTT chào mừng cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. - Tuyên truyền cổ động ở TP và cơ sở. - Tham gia Liên hoan múa rối theo kế 6/9 đến Liên hoan múa - Thành phố - Nhà hát Múa 17 hoạch của Bộ 10/9/2010 rối Quốc tế Hà Nội rối Thăng Long VHTT&DL (Cục nghệ thuật biểu diễn) - Trang trí tổng thể - Ban GĐ Sở TP chào mừng 1000 (Đ/c Nguyễn năm TL-HN Khắc Lợi) Còn 30 ngày - Thành phố 18 10/9/2010 - Tổng kết và trao tới Đại lễ Hà Nội - Phòng Xây giải cuộc thi “Giữ dựng nếp sống gìn ngõ, phố xanh, văn hóa và gia sạch, trang hoàng đình. đường phố đẹp”.
 9. - Tổ chức chương - Trung tâm trình ca múa nhạc TTTL đặc biệt “Đường về trái tim” tại sân - Các đơn vị khấu đền Bà Kiệu. hữu quan trực thuộc Sở. - Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, TDTT tuyên truyền cổ động trên toàn thành phố - Tham gia đoàn đại biểu Thành phố tham dự Lễ hội. - Ban GĐ Sở - Tổ chức lễ dâng (Đ/c Nguyễn hương đền thờ vua Khắc Lợi) Lễ hội Đức Trần ở Thiên 19 17/9/2010 - Nam Định Thánh Trần Trường - Ban Quản lý Di tích và danh - Tham gia hoạt thắng động văn hóa nghệ thuật theo yêu cầu của Ban Tổ chức tỉnh Nam Định - Tham gia Lễ hội hoa đăng và trình diễn các bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội theo kế - Thành phố - Trung tâm Văn 20 22/9/2010 Rằm trung thu hoạch của Bộ Hà Nội hóa Thành phố VHTT&DL (Cục văn hóa cơ sở) - Tổ chức ca nhạc thiếu nhi - Tham gia các hoạt - Ban GĐ Sở Khai trương động theo kế hoạch (Đ/c Trương Tháng 54 Làng Văn - Thành phố 21 của Bộ VHTT&DL Minh Tiến) 9/2010 hóa các dân Hà Nội (Làng văn hóa các tộc Việt Nam dân tộc Việt Nam) - Trung tâm
 10. Thông tin và Xúc tiến du lịch và các đơn vị liên quan Tổng duyệt - Các địa - Tổ chức các đoàn - Ban GĐ Sở 20 đến các chương điểm chính chuyên gia đi tổng 22 (Đ/c Phạm 30/9/2010 trình văn nghệ cấp Thành duyệt các chương Quang Long) lớn phố trình - Tham gia Liên - Trung tâm hoan phim theo kế 25/9 đến Liên hoan - Thành phố phát hành phim 23 hoạch của Bộ 30/9/2010 phim Quốc tế Hà Nội và chiếu bóng VHTT&DL (Cục Hà Nội. Điện ảnh) - Tham gia Đoàn đại biểu cấp Thành phố dự Lễ hội. - Ban GĐ Sở - Tổ chức lễ dâng (Đ/c Nguyễn hương Thái miếu Đức Hòa) Lễ hội Lam - Thọ Xuân, 24 28/9/2010 nhà Lê tại Lam Kinh Kinh Thanh Hóa và tượng đài vua Lê - Ban Quản lý di Thái Tổ ở Hà Nội. tích và danh thắng. - Tổ chức chương trình nghệ thuật tham gia Lễ hội. - Ban GĐ Sở Khai mạc 10 (Đ/c Phạm ngày Đại lễ kỷ - Vườn hoa Quang Long) Sáng - Tổ chức theo kịch 25 niệm 1000 Lý Thái Tổ, 01/10/2010 bản năm Thăng Hà Nội - Các đơn vị Long - Hà Nội được phân công theo kịch bản. - Trung tâm - Ban GĐ Sở Triển lãm - Tham gia theo kế (Đ/c Nguyễn Hội chợ thành tựu kinh hoạch của Bộ Khắc Lợi) Chiều triển lãm 26 tế - xã hội Việt VHTT&DL (Trung 01/10/2010 Việt Nam Nam và Thăng tâm Hội chợ triển - Trung tâm (Giảng Võ, Long - Hà Nội lãm Việt Nam) Thông tin và Hà Nội) Xúc tiến Du
 11. lịch. - Ban GĐ Sở Triển lãm các - Trung tâm - Tham gia theo kịch (Đ/c Trần Quốc tác phẩm văn Chiều TLVHNT bản của Ủy ban toàn Chiêm) 27 học nghệ thuật 01/10/2010 VN (Số 2 quốc các hội VHNT qua các thời Hoa Lư) Việt Nam - Phòng Quản lý kỳ Nghệ thuật. - Ban GĐ Sở Lễ ra mắt Tủ - Thư viện - Tham gia theo kịch (Đ/c Lê Thị Tân Chiều sách “Thăng Hà Nội, 47 bản của Cty TNHH Trang) 28 01/10 Long ngàn phố Bà 1 thành viên Nxb. năm văn hiến” Triệu Hà Nội - Thư viện Hà Nội. - Nhà Triển Triển lãm ảnh lãm 45 - Tham gia theo kịch - Trung tâm Chiều 29 nghệ thuật Hà Tràng Tiền bản của Hội nghệ sĩ Thông tin triển 01/10 Nội và 93 Đinh nhiếp ảnh Hà Nội lãm HN Tiên Hoàng Khai mạc tuần lễ phim lịch sử - Tham gia theo kế - Trung tâm - Trung tâm Chiều - cách mạng hoạch của Bộ phát hành phim 30 chiếu phim 01/10 kỷ niệm 1000 VHTT&DL (Cục và chiếu bóng Quốc gia năm Thăng Điện ảnh) Hà Nội Long - Hà Nội Chương trình nghệ thuật đặc - Sân khấu - Tham gia theo kế biệt “Cả nước vườn hoa - Ban GĐ Sở hoạch của Đài với Hà Nội” Bà Kiệu (Đ/c Phạm truyền hình VN kết chào mừng (truyền hình Quang Long). 31 Tối 01/10 họp chương trình 1000 năm trực tiếp Đêm huyền ảo Hồ Thăng Long - đến các TP - Phòng Quản lý Gươm của Sở Hà Nội (Cầu lớn trong cả Nghệ thuật VHTT&DL Truyền hình nước) trực tiếp) - Các sân - Ban GĐ Sở Biểu diễn của khấu ngoài (Đ/c Nguyễn các đoàn nghệ Từ 01 đến trời, nhà - Theo sắp xếp của Khắc Lợi). 32 thuật trong 09/10 hát, trung Sở VHTT&DL nước và quốc tâm quận, - Phòng Quản lý tế huyện, thị nghệ thuật
 12. xã - Ban GĐ Sở (Đ/c Lê Thị Tân Hoạt động văn - Các nhà Trang) hóa, nghệ văn hóa, sân Từ 01 đến thuật của các khấu trung - Theo kế hoạch của - Trung tâm Văn 33 10/10 quận, huyện, tâm quận, quận, huyện, thị xã hóa Thành phố thị xã toàn huyện, thị Thành phố xã. - Trung tâm VH, NVH các quận, huyện, thị xã Giải đua xe - Ban GĐ Sở đạp xuyên (Đ/c Nguyễn - Tham gia theo kế Việt Quốc tế, - Quảng Mạnh Hùng) hoạch của Bộ 34 Sáng 02/10 khởi hành từ trường Ba VHTT&DL (Tổng TP Hồ Chí Đình - Phòng Thể cục TDTT) Minh tới Hà thao thành tích Nội cao. - Ban GĐ Sở Giải chạy (Đ/c Bạch Quốc truyền thống - Xung - Tham gia theo kế Ninh) 35 Sáng 02/10 “Báo quanh hồ hoạch của Báo Hànộimới” vì Hoàn Kiếm Hànộimới - Phòng Thể Hòa bình thao quần chúng - Ban GĐ Sở - Tổ chức theo kịch Biểu diễn võ (Đ/c Nguyễn - Nhà thi bản của Sở Cả ngày thuật cổ truyền Mạnh Hùng) 36 đấu thể thao VHTT&DL Hà Nội 02/10 của các môn Quần Ngựa (Hội võ thuật Hà phái võ VN - Hội võ thuật Nội) HN. - Ban GĐ Sở Chung kết thi (Đ/c Nguyễn đấu bóng đá - Sân vận - Tham gia theo kế Đình Lân). 37 Tối 02/10 Quốc tế “Cúp động Mỹ hoạch của Liên đoàn Thăng Long - Đình Bóng đá VN - Liên đoàn Hà Nội” bóng đá HN. Biểu diễn ca - Nhà hát - Tham gia theo kịch - Ban GĐ Sở 38 Tối 02/10 khúc chọn lọc lớn Thành bản của Hội nhạc sĩ (Đ/c Trần Quốc trong sáng tác phố (hoặc Hà Nội. Chiêm) mới chào Nhà hát
 13. mừng Thăng khác). - Phòng Quản lý Long - Hà Nội - Sân khấu nghệ thuật 1000 năm đền Bà Kiệu - Ban GĐ Sở - Tham gia theo kịch (Đ/c Trương - Công viên Khai mạc Liên hoan du bản của Bộ Minh Tiến). 39 Thống sáng 03/10 lịch VHTT&DL (Tổng Nhất. cục Du lịch) - Tổng Cty Du lịch HN - Ban GĐ Sở Khai mạc (Đ/c Mai Tiến - Công viên - Tổ chức theo kịch sáng 03/10 Liên hoan ẩm Dũng). 40 nước Hồ bản của Tổng công kéo dài tới thực Hà Thành Tây ty Du lịch Hà Nội 09/10 - Tổng Cty Du lịch HN Trưng bày tư - Tổ chức theo kịch liệu, hiện vật, - Thành cổ bản của Sở - Bảo tàng Hà 41 Sáng 03/10 di vật, cổ vật Hà Nội VHTT&DL Hà Nội Nội tiêu biểu về (Bảo tàng Hà Nội) TL - HN. - Ban GĐ Sở - Tham gia theo kịch Lễ hội làng (Đ/c Nguyễn Khai mạc bản của Bộ nghề, phố - Công viên Khắc Lợi). 42 chiều 3/10, VHTT&DL (Trung nghề Thăng Bách Thảo tới 09/10 tâm triển lãm VHNT Long - Hà Nội - Phòng QL di Việt Nam) sản Triển lãm cây Chiều - Thành cổ - Kịch bản của Hội - Hội sinh vật 43 cảnh nghệ 03/10 Hà Nội sinh vật cảnh Hà Nội cảnh Hà Nội. thuật và hoa Chương trình - Ban GĐ Sở nghệ thuật (Đ/c Phạm - Sân vận - Tổ chức theo kịch “Thăng Long - Quang Long). 44 Tối 03/10 động Hàng bản của Sở Hà Nội thời Đẫy VHTT&DL Hà Nội đại Hồ Chí - Phòng Quản lý Minh” nghệ thuật Tổ chức - Ban GĐ Sở - Nhà hát - Tham gia theo kế 45 Sáng 04/10 nghiệm thu và (Đ/c Phạm công bố kết lớn Hà Nội hoạch của Ban Chủ nhiệm đề tài Khoa Quang Long) quả công trình
 14. nghiên cứu học KX-09 Khoa học cấp nhà nước có mã số KX-09 Triển lãm “Các trận đánh - Bảo tàng - Tham gia theo kịch và chiến dịch lịch sử bản của Bảo tàng - Bảo tàng Hà 46 Sáng 04/10 nổi tiếng trong Quân sự lịch sử quân sự Việt Nội. LSQS Việt Việt Nam Nam. Nam” Triển lãm - Tham gia theo kịch “Anh hùng Chiều - Bảo tàng bản của Bảo tàng - Bảo tàng Hà 47 dân tộc và 04/10 Cách mạng Cách mạng Việt Nội. danh nhân văn Nam hóa VN” - Ban GĐ Sở - Tổ chức theo kịch (Đ/c Nguyễn Triển lãm và bản của Sở Khắc Lợi). - Văn Miếu Chiều Liên hoan Thư VHTT&DL Hà Nội 48 - Quốc Tử 04/10 pháp Thăng (Trung tâm HĐ - Trung tâm HĐ Giám Long - Hà Nội VHKH Văn Miếu - VHKH Văn Quốc Tử Giám) Miếu - Quốc Tử Giám - Ban GĐ Sở Chương trình (Đ/c Trần Quốc - Tổ chức theo kịch nghệ thuật “Cổ - Khu Di Chiêm). 49 Tối 04/10 bản của Sở loa lịch sử và tích Cổ Loa VHTT&DL Hà Nội. huyền thoại” - Phòng Quản lý nghệ thuật - Ban GĐ Sở Biểu diễn các (Đ/c Nguyễn - Sân tượng - Tham gia theo kịch điệu múa cổ Khắc Lợi). 50 Tối 04/10 đài Lý Thái bản của Hội nghệ sĩ Thăng Long - Tổ múa Hà Nội Hà Nội - Phòng Quản lý nghệ thuật - Ban GĐ Sở (Đ/c Nguyễn 51 Đức Hòa). Sáng 05/10 Giới thiệu - Đường - Tham gia theo kịch công trình Yên Phụ bản của Công ty mỹ - Phòng Quản lý nghệ thuật thuật Tân Hà Nội ghép gốm “Con đường
 15. gốm sứ” Triển lãm “Nghề gốm - Tham gia theo kịch nghệ thuật Chiều - Làng Bát Bát Tràng - cổ bản của Hội gốm sứ 05/10 Tràng truyền và hiện Bát Tràng. đại”. - Ban GĐ Sở Triển lãm - Tổ chức theo kịch - Cung văn (Đ/c Nguyễn “Những tấm bản của Sở Chiều hóa hữu Khắc Lợi). 52 lòng với VHTT&DL Hà Nội 05/10 nghị Việt Thăng Long - (Quỹ Văn hóa Hà Xô - Quỹ Văn hóa Hà Nội” Nội) HN - Ban GĐ Sở Liên hoan các - Trung tâm (Đ/c Trần Quốc - Kế hoạch của Bộ Chiều ban nhạc trẻ Hội nghị Chiêm) 53 VHTT&DL (Cục 05/10 quốc tế lần thứ Quốc gia nghệ thuật biểu diễn) nhất tại VN Mỹ Đình - Các CLB Nhạc trẻ Hà Nội Công bố và trao giải Báo - Cung văn - Tham gia theo kế - Ban GĐ Sở chí toàn quốc hóa hữu hoạch của Ban 54 Tối 05/10 (Đ/c Phạm về 1000 năm nghị Việt Tuyên giáo Trung Quang Long) Thăng Long - Xô ương Hà Nội Biểu diễn nghệ thuật Âm nhạc - Kịch bản của Bộ - Nhà hát 55 Tối 05/10 của các nghệ VHTT&DL (Cục lớn Hà Nội sĩ nổi tiếng nghệ thuật biểu diễn) Việt Nam Chương trình - Ban GĐ Sở ca nhạc Tổng (Đ/c Trần Quốc hợp “Hùng khí - Tổ chức theo kịch Chiêm). Thăng Long - - Sân vận bản của Sở - Phòng Quản lý 56 Tối 05/10 Bài ca đất động Hàng VHTT&DL Hà Nội Nghệ thuật nước” và các Đẫy (Nhà hát ca múa ca khúc chọn nhạc Thăng Long) - Nhà hát ca lọc mới sáng múa nhạc Thăng tác về TL-HN Long
 16. - Bãi giữa - Ban GĐ Sở sông Hồng, - Tổ chức theo kịch (Đ/c Nguyễn Quảng bản của Sở Cả ngày Liên hoan thả Khắc Lợi). 57 trường Sân VHTT&DL HN 06/10 diều 3 miền vận động (Trung tâm Văn hóa - Trung tâm VH Quốc gia Thành phố) Thành phố. Mỹ Đình - Ban GĐ Sở - Bảo tàng - Tổ chức theo kịch (Đ/c Nguyễn Khánh thành Hà Nội, bản của Sở Đức Hòa). 58 Sáng 06/10 Bảo tàng Hà đường VHTT&DL Hà Nội Nội Phạm Hùng (Bảo tàng Hà Nội) - Bảo tàng Hà Nội - Xã Cổ Khánh thành - Tham gia theo kế - Ban GĐ Sở Nhuế, 59 Sáng 06/10 công viên Hòa hoạch của Sở Xây (Đ/c Nguyễn huyện Từ Bình dựng Đức Hòa) Liêm Triển lãm - Khu TL công bố Quy - Tham gia theo kế - Ban GĐ Sở Quy hoạch 60 Sáng 06/10 hoạch tổng thể hoạch của Bộ Xây (Đ/c Nguyễn Hà Nội (Mỹ Thủ đô Hà Nội dựng Đức Hòa) Đình) (mở rộng) - Ban GĐ Sở - Tổ chức theo kịch (Đ/c Phạm Khánh thành bản của Sở Quang Long) Chiều - Công viên 61 tượng đài Bác VHTT&DL Hà Nội 06/10 Thống nhất Hồ - Bác Tôn (Ban Quản lý di tích - Ban Quản lý và danh thắng) DT và danh thắng HN - Ban GĐ Sở Khai mạc triển - Bảo tàng - Tổ chức theo kịch (Đ/c Nguyễn Chiều lãm “Thăng Hà Nội, bản của Sở Đức Hòa) 62 06/10 Long - Hà Nội đường VHTT&DL Hà Nội xưa” Phạm Hùng (Bảo tàng Hà Nội) - Bảo tàng Hà Nội - Nhà hát Khánh thành - Tham gia theo kế - Ban GĐ Sở Công nhân, 63 Tối 06/10 Nhà hát Công hoạch của Sở Xây (Đ/c Nguyễn phố Tràng nhân Hà Nội dựng Đức Hòa) Tiền
 17. Chương trình - Khu vực xiếc nghệ hồ Thiền - Tham gia theo kế thuật đặc sắc Quang, hoạch của Bộ 64 Tối 06/10 chủ đề “Hà Quảng - Đoàn Xiếc HN VHTT&DL (Cục Nội - Thành trường nghệ thuật biểu diễn) phố vì Hòa Đông Kinh Bình” Nghĩa Thục Lễ hội giao - Ban GĐ Sở lưu văn hóa (Đ/c Nguyễn vùng miền các - Tham gia theo kế Khắc Lợi) dân tộc Việt - Công viên hoạch của Bộ 65 Sáng 07/10 Nam kỷ niệm Thống Nhất VHTT&DL (Vụ - Phòng Xây 1000 năm Văn hóa dân tộc) dựng nếp sống Thăng Long - văn hóa và gia Hà Nội đình Tổng kết và trao giải cuộc - Trung tâm - Ban GĐ Sở thi quốc tế tìm Báo chí - Tham gia theo kịch (Đ/c Nguyễn hiểu về Thăng Quốc tế, bản của Liên hiệp Khắc Lợi) 66 Sáng 07/10 Long - Hà Nội đường Lê các tổ chức hữu nghị mang tên “Hà Hồng TP Hà Nội. - Quỹ Văn hóa Nội - Điểm Phong HN hẹn của bạn” Liên hoan nghệ thuật - Trung tâm - Kế hoạch của Bộ Chiều Quốc tế chào Hội nghị 67 VHTT&DL (Cục 07/10 mừng Thăng Quốc gia nghệ thuật biểu diễn) Long - Hà Nội Mỹ Đình ngàn năm Trình diễn nhạc không lời - Kế hoạch của Bộ chào mừng VHTT&DL (Cục Thăng Long - - Nhà hát nghệ thuật biểu diễn) 68 Tối 07/10 Hà Nội ngàn lớn Hà Nội và kịch bản của Học năm của các viện Âm nhạc Quốc dàn nhạc trong gia Việt Nam nước và quốc tế 69 Tối 07/10 Chương trình - Sân vận - Tổ chức theo kịch - Ban GĐ Sở nghệ thuật động Hàng bản của Sở (Đ/c Phạm
 18. “Ngàn năm Đẫy VHTT&DL Thành Quang Long). thương nhớ phố Hồ Chí Minh đất Thăng - Phòng Quản lý Long” nghệ thuật - Ban GĐ Sở - Các trục (Đ/c Nguyễn đường Khắc Lợi) - Tham gia theo kịch Cả ngày và Lễ hội đường chính xung 70 bản của Thành đoàn tối 08/10 phố quanh khu - Phòng Xây TNCS TP Hà Nội. vực hồ dựng nếp sống Hoàn Kiếm văn hóa và gia đình - Ban GĐ Sở Chương trình - Các địa - Tham gia theo kịch (Đ/c Trần Quốc văn hóa nghệ Cả ngày và điểm và sân bản của Trung ương Chiêm). 71 thuật của Tuổi tối 08/10 khấu ngoài Đoàn TNCS Hồ Chí trẻ Thủ đô và trời toàn TP Minh - Phòng Quản lý cả nước nghệ thuật Cuộc thi Việt dã truyền - Thành phố - Kế hoạch của Báo 72 Sáng 08/10 thống báo Tiền Hà Nội Tiền phong Phong Tổng kết cuộc - Cung Hữu - Tham gia theo kế - Ban GĐ Sở Chiều thi tìm hiểu về 73 nghị Việt hoạch của Thành (Đ/c Nguyễn 08/10 Thăng Long - Xô đoàn Hà Nội. Khắc Lợi) Hà Nội - Ban GĐ Sở Lễ đặt phương - Tổ chức theo kịch - Trong (Đ/c Nguyễn tiện lưu giữ bản của Sở khuôn viên Khắc Lợi) 74 Sáng 09/10 vật phẩm “Gửi VHTT&DL HN Bảo tàng Hà tới thế hệ mai (Quỹ Văn hóa Hà Nội - Quỹ Văn hóa sau” Nội) TP - Đầu phía Khánh thành Nam cầu - Ban GĐ Sở - Tham gia theo kế 75 Sáng 09/10 cầu Thanh Trì, Thanh Trì (Đ/c Nguyễn hoạch của Bộ GTVT cầu Vĩnh Tuy và cầu Vĩnh Đức Hòa) Tuy - Ngã tư - Tham gia theo kế - Ban GĐ Sở 76 Sáng 09/10 Khánh thành Phạm Hùng hoạch của Bộ GTVT đường Láng - (Đ/c Nguyễn - Trần Duy
 19. Hòa Lạc Hưng Đức Hòa) Lễ công bố - Ban GĐ Sở Thành lập - Trung tâm (Đ/c Phạm CLB các TP - Tổ chức theo kế Hội nghị Quang Long) 77 Tối 09/10 1000 năm tuổi hoạch của Sở Quốc gia và chiêu đãi VHTT&DL Mỹ Đình - Quỹ Văn hóa khách QT, TP trong nước - Ban GĐ Sở - Các sân (Đ/c Trần Quốc Biểu diễn của khấu ngoài - Theo sắp xếp của Chiêm). 78 Tối 09/10 các Đoàn nghệ trời toàn Sở VHTT&DL thuật Quốc tế thành phố - Phòng Quản lý nghệ thuật - Ban GĐ Sở Đại lễ kỷ niệm (Đ/c Phạm - Quảng 1000 năm - Tham gia theo kịch Quang Long) 79 Sáng 10/10 trường Ba Thăng Long - bản Đình Hà Nội - VP Sở và các phòng liên quan - Ban GĐ Sở Đêm hội Văn - Sân vận (Đ/c Phạm hóa nghệ thuật động Quốc - Tổ chức theo kịch Quang Long) 80 Tối 10/10 kỷ niệm 1000 gia Mỹ bản Thăng Long - Đình - Phòng Quản lý Hà Nội nghệ thuật
Đồng bộ tài khoản