Quyết định số 23/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 23/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2003/QĐ-BXD về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn về cách nhiệt chuyển dịch từ tiêu chuẩn ISO thành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 298 : 2003 ; 299 : 2003 và 300 : 2003 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2003/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2003/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 3 TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH NHIỆT CHUYỂN DỊCH TỪ TIÊU CHUẨN ISO THÀNH 3 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 298 : 2003 ; 299 : 2003 VÀ 300 : 2003 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ - CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng. Căn cử biên bản số 08/BXD-HĐKHKT ngày 15/01/2003 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu chuyển dịch 03 tiêu chuẩn quốc tế về cách nhiệt. Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này 03 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam : - TCXDVN 298 : 2003 '' Cấu kiện và các bộ phận của công trình - Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán " - TCXDVN 299 : 2003 " Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa " - TCXDVN 300 : 2003 " Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ " Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3 : Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT/BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận : - Như điều 3 - Tổng Cục TCĐLCL - Lưu VP&Vụ KHCN PGS,TSKH Nguyễn Văn Liên FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Tieu chuan
Đồng bộ tài khoản