Quyết định số 230/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 230/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 230/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 230/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 230/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2003 QUY T NH C A CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP THÀNH L P QU H TR PH N PHÁT TRI N KINH T THU C H I LIÊN HI P PH N THÀNH PH . CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét ngh c a Ch t ch H i Liên hi p Ph n thành ph t i Văn b n s 02/TT-PN ngày 02 tháng 10 năm 2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 132/TCCQ ngày 16 tháng 10 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay cho phép thành l p Qu h tr ph n phát tri n kinh t thu c H i Liên hi p Ph n thành ph . Qu có tên ti ng Anh là : Capital Aid fund for Women in Economic Development. Tên vi t t t là : CWED. Qu h tr ph n phát tri n kinh t nh m m c ích h tr v n cho ph n phát tri n kinh t gia ình, t o vi c làm, tăng thu nh p, giúp vư t nghèo, c i thi n i s ng, góp ph n th c hi n ch trương xóa ói gi m nghèo c a thành ph . Qu có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n ngân hàng Nhà nư c thành ph ho t ng. Tr s c a Qu t t i s 32, ư ng Tr n Qu c Th o, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 2.- Qu h tr ph n phát tri n kinh t ho t ng theo nguyên t c : 2.1- Qu ho t ng không vì m c ích l i nhu n ; 2.2- Qu t t o ngu n v n, t trang tr i các chi phí ho t ng, t ch u trách nhi m trư c pháp lu t, b o toàn v n và tuân th y các quy nh v tài chính, tín d ng, ngân hàng ;
  2. 2.3- Qu ch u s qu n lý Nhà nư c và hư ng d n nghi p v c a S Tài chánh-V t giá và Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c thành ph . i u 3.- Ngu n v n ho t ng và lãi su t c a Qu : 3.1- Ngu n v n ho t ng c a Qu ư c hình thành t : 3.1.1- V n i u l khi thành l p Qu ; 3.1.2- V n góp c a các thành viên tham gia Qu (không tr lãi) ; 3.1.3- S ng h , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ; 3.1.4- V n y thác c a các Qu khác (n u có) ; 3.1.5- V n t tích lũy trong quá trình ho t ng. 3.2- Qu ư c tính lãi i v i s v n h tr cho ph n phát tri n kinh t v i lãi su t th p hơn lãi su t ngân hàng Nhà nư c t i cùng th i i m. i u 4.- Qu h tr ph n phát tri n kinh t ch u s lãnh o c a H i Liên hi p Ph n thành ph . Qu có H i ng qu n tr qu n lý, i u hành ho t ng c a Qu , g m có : 4.1- Ch t ch H i ng qu n tr : Ch t ch H i Liên hi p Ph n thành ph ; 4.2- M t Phó Ch t ch H i ng qu n tr kiêm Giám c Qu : Phó Ch t ch H i Liên hi p Ph n thành ph ; 4.3- Các y viên là cán b H i Liên hi p Ph n thành ph và i di n m t s cơ quan, oàn th khác. 4.4- Tùy theo tình hình ho t ng, H i ng qu n tr Qu l p Chi nhánh Qu qu n-huy n ho t ng theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Th trư ng các s -ngành liên quan, Ch t ch H i Liên hi p Ph n thành ph và Ch t ch H i ng qu n tr Qu h tr ph n phát tri n kinh t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. Nơi nh n : CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 6 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c thành ph - Công an thành ph (PC.13) - S K ho ch và u tư Lê Thanh H i - S Lao ng-Thương binh và Xã h i - Thư ng tr c Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n - Ban T ch c Chính quy n thành ph (2b) - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu (VX/Hg)
Đồng bộ tài khoản