Quyết định số 2309/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định số 2309/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2309/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm vùng miền núi phía tây, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2309/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA T NH THANH HÓA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 2309/2005/Q -UB Thanh Hóa, ngày 24 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG Ô THN TRUNG TÂM VÙNG MI N NÚI PHÍA TÂY, T NH THANH HÓA U BAN NHÂN DÂN T NH THANH HÓA Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và UBND công b ngày 10/12/2003. Căn c Lu t xây d ng năm 2003, Ngh nh 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng. Căn c Quy t nh s : 1645/Q -BXD ngày 04/12/2003 c a B trư ng B Xây d ng v vi c phê duy t nhi m v d án Quy ho ch xây d ng ô th trung tâm vùng mi n núi phía Tây t nh Thanh Hóa. Căn c ý ki n c a B Xây d ng t i công văn s : 1586/BXD-KTQH ngày 09 tháng 8 năm 2005, v vi c th m quy n phê duy t Quy ho ch chung xây d ng ô th Trung tâm vùng mi n núi phía Tây t nh Thanh Hóa. Theo ngh c a UBND huy n Ng c L c t i t trình s : 52/TTr-UB ngày 11 tháng 4 năm 2005 và ngh c a S Xây d ng Thanh Hóa s 1134 /SXD-QH ngày 09 tháng 08 năm 2005, v vi c xin phê duy t Quy ho ch chung xây d ng ô th trung tâm vùng mi n núi phía Tây t nh Thanh Hóa. QUY T NNH: i u1 : Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng ô th trung tâm vùng mi n núi phía Tây t nh Thanh Hóa n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1/ M c tiêu : Xác nh v trí, ch c năng quy mô c a ô th trong m i quan h phát tri n kinh t – xã h i t nh Thanh Hóa, khu v c 11 huy n mi n núi phía Tây, k t h p xây d ng ô th v i m b o an ninh, qu c phòng. Xây d ng ô th trung tâm vùng tr thành ô th hi n i mang b n s c văn hóa các dân t c mi n núi Thanh Hóa, óng vai trò ng l c thúc Ny phát tri n kinh t , văn hóa - xã h i c a c vùng mi n núi nói riêng, t nh Thanh Hóa nói chung, làm cơ s pháp lý cho vi c qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. 2/ Ph m vi quy ho ch:
  2. Ph m vi nghiên c u quy ho ch chung xây d ng ô th g m 6 xã (thu c huy n Ng c L c ): Th tr n Ng c L c, xã Quang Trung, xã Ng c Liên, xã Ng c Sơn và m t ph n xã Ng c Khê, xã Thuý Sơn. Ranh gi i quy ho ch ô th ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp: Xã Thuý Sơn, xã Quang Trung; - Phía Nam giáp: Xã Minh Sơn; - Phía ông giáp: Xã Ng c Sơn, xã Ng c Liên; - Phía Tây giáp: Xã Cao Ng c, xã M Tân. Di n tích nghiên c u quy ho ch kho ng: 5 531,0 ha 3/ Tính ch t : Là ô th t ng h p + Giai o n u: Là huy n l , trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a huy n Ng c L c. + Giai o n sau: Th xã tr c thu c t nh (trung tâm vùng) - Là ô th m i c a t nh ư c hình thành trên cơ s phát tri n công nghi p, tr ng tâm là công nghi p ch bi n nông lâm s n và công nghi p v t li u xây d ng, ti u th công nghi p – D ch v thương m i, du l ch . - Là trung tâm văn hóa, giáo d c ào t o, chuy n giao công ngh , u m i giao thông, u m i các công trình h t ng k thu t c a vùng. Có v trí quan tr ng trong chi n lư c an ninh và qu c phòng. 4/ Quy mô dân s : - Dân s hi n tr ng : 43 957 ngư i + D báo n năm 2010 kho ng: 60 000 ngư i + D báo n năm 2020 kho ng: 100 000 ngư i 5/ Quy mô t ai : - n năm 2010 t xây d ng ô th kho ng 944 ha, trong ó t dân d ng kho ng: 504 ha, v i ch tiêu 157 m2/ngư i. - n năm 2020 t xây d ng ô th kho ng 1 750 ha, trong ó t dân d ng kho ng 900 ha, v i ch tiêu 175 m2/ngư i. 6/ Quy ho ch s d ng t ai và ki n trúc c nh quan ô th : a- Phân khu ch c năng : *. t công nghi p – TTCN : Có di n tích 150 ha bao g m :
  3. - Khu công nghi p s n xu t VLXD: S n xu t xi măng, g ch t m l p, á XD...v.v. Di n tích 60 ha, xây d ng t i phía ông B c c a núi S t, xã Thuý Sơn. - Khu công nghi p ch bi n nông lâm s n…v.v. Di n tích 60 ha, xây d ng t i phía ông B c núi Lương Sơn, xã Thuý Sơn. - Khu ti u th công nghi p (công nghi p a phương): Di n tích 30 ha, xây d ng t i 2 khu v c : H Sơn, xã Ng c Khê và Quang Hưng, xã Quang Trung. *. H th ng các trung tâm: + H th ng trung tâm hành chính, chính tr ô th có quy mô 50 ha, ư c xây d ng t i xã Quang Trung, Ng c Khê theo tr c qu c l 15 A . + Trung tâm công c ng – thương m i, d ch v : ư c t ch c thành các c p: C p ph c v hàng ngày, ư c g n v i các ơn v , c p ph c v nh kỳ ư c b trí g n v i trung tâm ô th có quy mô kho ng 25 ha. Xây d ng t i các khu v c thu c xã Thuý Sơn, Ng c Khê, Ng c Liên và th tr n Ng c L c. + Trung tâm văn hóa, du l ch g m : Nhà văn hóa, thư vi n, b o tàng, tư ng ài, ngh dư ng, du l ch..vv. Có di n tích kho ng 40 ha ư c xây d ng t i các khu v c thu c xã Ng c Khê, th tr n Ng c L c. + Trung tâm giáo d c - ào t o g m : Trư ng d y ngh , trư ng b i dư ng nghi p v , trư ng chính tr , trư ng chuyên nghi p, trư ng ph thông trung h c...v.v. Có di n tích kho ng 27 ha ư c b trí t i các khu v c thu c th tr n Ng c L c, xã Ng c Khê, Ng c Liên và xã Ng c Sơn. + Trung tâm y t : Gi nguyên v trí như hi n nay thu c th tr n. Có di n tích kho ng 8,0 ha. + Trung tâm th d c th thao – cây xanh : G m sân th thao cơ b n, nhà thi u, h bơi, các khu công viên cây xanh, m t nư c, ph c v cho luy n t p, vui chơi ngh ngơi c a dân cư ô th và vùng. Di n tích kho ng 150 ha, ư c b trí t i các khu v c thu c th tr n Ng c L c, xã Ng c Khê, Ng c Sơn và xã Ng c Liên. + Các khu dân cư : - Khu dân cư m i ư c b trí ch y u v phía ông ư ng H Chí Minh thu c các xã Quang Trung, Ng c Sơn và Ng c Liên có quy mô n 2010 là: 300 ha, n 2020: 450 ha. - Dân cư hi n có : G m các khu dân cư nông, lâm nghi p (làng b n) s ươc c i t o nâng c p, ch nh trang ư c sát nh p vào ô th có quy mô: 200 ha. + Các khu t an ninh qu c phòng: Trên cơ s các khu v c hi n có công trình an ninh, qu c phòng, các ơn v c n ph i h p v i các cơ quan ch c năng, l p quy ho ch s d ng t an ninh, Qu c phòng g n v i cơ c u quy ho ch ô th , trình cơ quan thNm quy n phê duy t theo quy nh.
  4. + Các khu t khác: Phát tri n h th ng cây xanh ven sông c u Chày, cây xanh trên các i có d c l n, cây xanh cách ly gi a khu dân d ng và khu công nghi p, cây xanh cách ly tuy n i n 500 KV và 110 KV, b o m các tiêu chuNn quy ph m v v sinh môi trư ng, c nh quan ô th . b- Ki n trúc và c nh quan ô th : B o v tôn t o và gi gìn các di tích l ch s , văn hóa, c nh quan trong khu v c, c i t o nâng c p các khu dân cư, làng b n k t h p v i các khu ô th m i có cơ s h t ng ng b , hi n i. 7/ Quy ho ch giao thông và cơ s h t ng k thu t: a- V quy ho ch giao thông : - ư ng i ngo i: Tuân th hư ng tuy n, m t c t ngang c a ư ng H Chí Minh và Qu c l 15A. G n phát tri n các tuy n giao thông này v i phát tri n ô th , ng th i khai thác an toàn và t hi u qu cao nh t. Riêng ư ng H Chí Minh tương lai, khi ô th phát tri n s ư c c i d ch ra ngoài ô th v phía ông. - ư ng n i th : Xây d ng các tuy n ư ng n i th m b o giao thông thu n ti n gi a các khu ch c năng và liên h h p lý v i ư ng H Chí Minh và Qu c l 15A. M t c t ngang các ư ng tr c chính có ch gi i ư ng t 25 – 60 m, các ư ng khu v c có ch gi i ư ng t : 17,5 – 20,5 m. b- V chu n b k thu t t ai : - Do a hình i núi : Phương án san n n trong ô th ch y u là san n n c c b không phá v a hình t nhiên. - Ch n c t trung bình cho ô th là +31 m, +56 m. c- V c p nư c: - Ch tiêu c p nư c sinh ho t : + n năm 2010 là 130 l/ngư i/ng ; + n năm 2020 là 150 l/ngư i/ng ; 90-100% dân s ô th ư c c p nư c. - Ch tiêu c p nư c công nghi p : + n năm 2010 là 45 m3/ha + n năm 2020 là 55 m3/ha - Ngu n nư c: Khai thác ngu n nư c ng m t i ch k t h p s d ng ngu n nư c m t h c ng Khê và h C a t. d- Thóat nư c và VSMT :
  5. - Xây d ng h th ng thóat nư c mưa, thóat nư c th i ng b hi n i. Nư c th i sinh ho t, nư c th i công nghi p ph i ư c x lý trư c khi x vào h th ng thóat nư c chung c a ô th . - Khu x lý ch t th i r n: Xây d ng nhà máy x lý ch t th i r n (công ngh ch bi n rác làm phân h u cơ) ph c v s n xu t nông nghi p, b trí t i xã Thuý Sơn di n tích 10 ha. - Khu nghĩa a: Xây d ng khu nghĩa a m b o quy mô và yêu c u v sinh. a i miaxsc nh t i xã Thuý Sơn, di n tích 5 ha. e- C p i n: Xây d ng tr m c p i n trung gian 110 KV ph c v cho vùng và cho ô th công su t: 60 – 100 MW theo quy ho ch c a ngành i n. h- Thông tin liên l c: u tư m ng lư i thông tin liên l c ng b , áp ng yêu c u thông tin liên l c trong khu v c, trong nư c và Qu c t . i u 2: 1- Giao Ch t ch UBND huy n Ng c L c ph i h p v i các ngành ch c năng: - T ch c công b r ng rãi Quy ho ch chung xây d ng ô th trung tâm vùng mi n núi phía Tây t nh Thanh Hóa các t ch c, cá nhân có liên quan th c hi n quy ho ch theo quy nh c a Lu t Xây d ng và pháp lu t hi n hành. - T ch c l p và trình duy t quy ho ch chi ti t các khu ch c năng, quy ho ch chuyên ngành trình c p thNm quy n phê duy t. - L p k ho ch hàng năm và dài h n cùng g n v i các bi n pháp th c hi n quy ho ch chung xây d ng ô th , trên cơ s huy ng m i ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài thônmg qua các chính sách và cơ ch thích h p. 2- UBND huy n Ng c L c là ch th qu n lý quy ho ch trên a bàn ch u trách nhi m trư c UBND t nh Thanh Hóa, ng th i tuân th s hư ng d n chuyên môn c a cơ quan qu n lý chuyên ngành: Xây d ng; Tài nguyên - Môi trư ng; K ho ch - u tư, Tài Chính ... v qu n lý và u tư xây d ng theo quy ho ch chung ư c duy t. 3- Các ch u tư có nhu c u u tư xây d ng trong khu ô th ph i ư c ch p thu n a i m, l p D án u tư theo quy nh trong qu n lý u tư và xây d ng, m b o úng án quy ho ch và i u l qu n lý theo án quy ho ch ư c phê duy t; ng th i ph i ch u s qu n lý, ch o, hư ng d n c a chính quy n và các cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch, s d ng t ai theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 3:
  6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các ông: Chánh văn phòng UBND t nh, Ch t ch UBND huy n Ng c L c, Giám c các S : Xây d ng, Tài nguyên - Môi trư ng, K ho ch - u tư, Giao thông - V n t i, Công nghi p và Th trư ng các ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. UBND T NH THANH HÓA CH TNCH Nơi nh n - Như i u 3. - B Xây d ng ( b/c) - T nh u , H ND ( b/c) - Ch t ch, các PCT. - Lưu VP/UBTH Nguy n Văn L i
Đồng bộ tài khoản