Quyết định số 232/2003/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 232/2003/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 232/2003/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 232/2003/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 232/2003/Q -UBDT Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2003 QUY T NH QUY NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A V H P TÁC QU C T B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C - Căn c Ngh nh s 86/2002/NÐ-CP, ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 51/2003/NÐ-CP, ngày 16/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; - Theo ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NH: Ði u 1. V trí, ch c năng c a V H p tác Qu c t : V H p tác Qu c t là t ch c c a U ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v h p tác qu c t và h i nh p kinh t qu c t trong lĩnh v c công tác dân t c theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 2. Nhi m v và quy n h n c a V H p tác Qu c t : 1. T ng h p trình B trư ng, Ch nhi m U ban các chương trình, k ho ch, án, d án v h p tác qu c t và công tác i ngo i thu c ph m vi qu n lý c a U ban Dân t c; 2. Ch trì, tham gia xây d ng, trình B trư ng, Ch nhi m U ban các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n h p tác qu c t trong lĩnh v c công tác dân t c theo quy nh c a pháp lu t; 3. Hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t do U ban Dân t c qu n lý; 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng và tham gia th m nh các d án có ngu n v n nư c ngoài do U ban Dân t c qu n lý ho c tham gia; 5. Ch trì, t ng h p trình B trư ng, Ch nhi m U ban các chương trình h p tác qu c t v khoa h c công ngh trong lĩnh v c công tác dân t c thu c ph m vi qu n lý c a U ban Dân t c;
  2. 6. Qu n lý, hư ng d n vi c th c hi n th t c xu t c nh, nh p c nh và ho t ng có liên quan n ngư i nư c ngoài thu c các chương trình h p tác qu c t trong các lĩnh v c c a U ban Dân t c ; 7. Xây d ng, trình B trư ng, Ch nhi m U ban ban hành các quy ch qu n lý d án, oàn ra, oàn vào, ti p khách nư c ngoài và các ho t ng i ngo i khác có liên quan n h p tác qu c t c a U ban Dân t c. Hư ng d n, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các quy ch ã ban hành; 8. Qu n lý n i dung, chương trình h p tác qu c t , các oàn i h c t p, công tác, h p tác lao ng nư c ngoài c a các ơn v tr c thu c U ban Dân t c; 9. Ðư c ti p xúc, giao d ch, trao i công thư i ngo i v i các i di n ngo i giao, t ch c qu c t , doanh nghi p nư c ngoài do B trư ng, Ch nhi m U ban giao; 10. Theo dõi, n m tình hình vi c t ch c các h i ngh , h i th o qu c t thu c lĩnh v c công tác dân t c t i Vi t Nam; 11. Tham gia th c hi n các n i dung c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c a U ban Dân t c; 12. Xây d ng k ho ch kinh phí oàn ra, oàn vào hàng năm c a U ban Dân t c; ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và Văn phòng U ban qu n lý, t ch c th c hi n; 13. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá và theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c thu c V . Qu n lý tài s n ư c U ban giao cho ơn v mình. Ð xu t vi c th c hi n các ch chính sách i v i cán b công ch c thu c biên ch c a V , trình B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh. Ði u 3. Cơ c u t ch c c a V H p tác Qu c t . 1. Lãnh o V có V trư ng và các Phó v trư ng. V trư ng do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban v toàn b ho t ng c a V . Phó v trư ng là ngư i giúp vi c cho V trư ng, do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng. Phó v trư ng ch u trách nhi m trong t ng lĩnh v c công tác do V trư ng phân công. 2. V H p tác Qu c t ư c t ch c ho t ng tr c tuy n gi a lãnh o V tr c ti p v i các chuyên viên theo quy ch làm vi c c a V . Ði u 4. V trư ng V H p tác Qu c t có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a V , trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t.
  3. Ði u 5. Quy t nh này thay th Quy t nh s 102/1998/QÐ-UBDTMN, ngày 30/9/1998 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi và có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V H p tác Qu c t và th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Ksor Phư c
Đồng bộ tài khoản