Quyết định số 2328/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 2328/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2328/QĐ-BTC về đính chính Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hnàh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2328/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2328/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 27/2007/Q -BTC NGÀY 24/4/2007 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1966, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. ính chính sai sót v s th t trình bày và l i chính t t i Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2007/Q - BTC ngày 24/4/2007 c a B trư ng B Tài chính, bao g m: - i u 4, kho n 1 Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán; - i u 12, kho n 4 Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán; - i u 43, kho n 3 Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán; - Ph l c s 15 ban hành kèm theo Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán. (Chi ti t c th theo ph l c ính kèm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TUQ. B TRƯ NG
  2. Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - - Toà án nhân dân t i cao; H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; inh Văn Nhã - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, UBCKNN. PH L C: ÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG QUY T NNH S 27/2007/Q -BTC NGÀY 24/4/2007 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH (Kèm theo Quy t nh s 2328 /Q -BTC ngày 10 / 7 /2007 c a B trư ng B Tài chính) I. ÍNH CHÍNH SAI SÓT V S TH T TRÌNH BÀY S th t trong S th t Ph n c n N i dung Q s ính chính ch nh s a 27/2007/Q -BTC STT 1 Quy ch i u 4, Tài li u quy nh t i i m G ch u t ch c b kho n 4 i u 3 Quy ch i. dòng (-) và ho t kho n 1, này; ng i mg Báo cáo tài chính năm g n c a công G ch u nh t tính n th i i m ii. ty ch ng dòng (-) cam k t góp v n .... khoán i u 4, Phương án ho t ng kinh doanh trong ba (03) năm k i kho n 1 u phù h p v i nghi p v kinh doanh ......... i u 12, Gi y ngh óng c a văn Không ánh s th a) phòng i di n ..... t kho n 4 Quy t nh c a H i ng Không ánh s th qu n tr ho c c a H i ng b) t thành viên ..... i u 43, kho n 3, i ma i, ii, iii, iv, v i thành các g ch u dòng (-
  3. ) i u 43, i thành kho n 3, các g ch i, ii i mc u dòng (- ) 2 Ph l c s 15 i u 31 n i u i u: 31, 48 i u: 31, 31, 32, 32, 33, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, ( ánh nh m s th 38, 39, 40, 41, 42 38, 39, 40, t i u) ,43, 44, 45, 46, 47, 41, 42 ,43, 48 44, 45, 46, 47, 48 , 49 Các i u: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, Các kho n 1.1, 1, 2, 3.... 12, 13, 14, 16, 18, 1.2...... 2.1, 2.2 19, 20, 22, 24 i u6 Nguyên t c kinh doanh ch ng khoán Không 6.1 ánh s th t i u 14 Cách th c tăng, gi m v n i ul  c. i v i công ty c i m c n m trong c. ph n: i m b (vc) i u 15 Ch s h u, thành viên sáng l p, c ông sáng l p c a công ty G ch u dòng 1, 2, 3 ... i u 17 Cơ c u góp v n G ch u dòng 1, 2, 3 ... i u 19 Quy n và nghĩa v c a ch s h u, thành viên và c ông ph thông i mc G ch u Quy n c a c ông c1 dòng (-) G ch u c2 dòng (-) i u 21 Chuy n như ng ph n v n góp, chào bán và
  4. chuy n như ng c ph n a. 1. b. 2. 21.1. a. 21.2. b. i u 22 a1 a. a2 b. Các i u: 25, 26, Các i m 4.1, 4.2, 27, 29 4.3.... (5.1, a, b, c 5.2.....)..... i u 34 Nghĩa v c a ngư i qu n lý công ty và thành viên Ban Ki m soát a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5. II. ÍNH CHÍNH L I CHÍNH T N i dung ính chính Ph n c n L i chính t ch nh s a Ph l c i u19, Trong th i h n 7 ngày k t Trong th i h n 7 ngày k t ngày s 15 kho n ngày tr thành c ông l n tr thành c ông l n ph i báo 19.2, ph i báo cáo công ty, U ban cáo công ty, U ban Ch ng khoán i mc Ch ng khoán Nhà nư c và S Nha nư c và S Giao d ch ch n Giao d ch ch ng khoán ho c khoán ho c Trung tâm giao d ch Trung tâm giao d ch ch ng ch ng khoán nơi c phi u ư c khoán nơi c phi u ư c niêm niêm y t. y t. i u 45, Trư ng h p công t gi i th trư c Trư ng h p công ty t gi i th kho n 2 khi k t thúc th i h n ho t ng trư c khi k t thúc th i h n ho t ph i ư c U ban Ch ng khoán ng ph i ư c U ban Ch ng Nhà nư c ch p thu n. khoán Nhà nư c ch p thu n.
Đồng bộ tài khoản