Quyết định số 235/2003/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 235/2003/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 235/2003/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 235/2003/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 235/2003/Q -UBDT Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2003 QUY T NH QUY NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A V T CH C CÁN B B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C - Căn c Ngh nh s 86/2002/NÐ-CP, ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 51/2003/NÐ-CP, ngày 16/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; - Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NH: Ði u 1. V trí, ch c năng c a V T ch c Cán b : V T ch c Cán b là t ch c c a U ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban th c hi n qu n lý Nhà nư c v công tác t ch c và cán b ; t ch c th c hi n chính sách cán b , ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c thu c U ban. Ði u 2. Nhi m v và quy n h n c a V T ch c Cán b : 1. Nghiên c u, xu t các v n v t ch c và cán b trong h th ng làm công tác dân t c; xây d ng chương trình, k ho ch v công tác t ch c và cán b , trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t và giúp B trư ng, Ch nhi m U ban t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch ó; 2. Ch trì xây d ng quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng, s p x p, s d ng cán b công ch c thu c U ban trình B trư ng, Ch nhi m U ban; 3. Ch trì vi c xây d ng tiêu chu n c a các ch c danh; tiêu chu n nghi p v các ng ch công ch c thu c các ơn v , t ch c làm công tác dân t c trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t;
  2. 4. Ch trì ho c ph i h p v i các c p, các ngành có liên quan nghiên c u xây d ng chính sách, ch i v i cán b công ch c làm công tác dân t c, cán b là ngư i dân t c thi u s trình lãnh o U ban quy t nh ho c lãnh o U ban trình c p có th m quy n quy t nh; 5. Tham gia v i các B , ngành, a phương ki n toàn h th ng t ch c và cán b làm công tác dân t c t Trung ương n a phương theo quy nh c a pháp lu t; 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B N i v , B Giáo d c - Ðào t o, các b ngành khác có liên quan trong vi c th c hi n hư ng d n, ôn c ki m tra vi c t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b là ngư i dân t c thi u s ã ư c c p th m quy n phê duy t; 7. Nghiên c u xu t vi c tuy n d ng, nh n xét, ánh giá, khen thư ng, k lu t, b nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c thu c U ban. Tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban trong vi c nh n xét ánh giá hàng năm iv i cán b , công ch c thu c th m quy n c a B trư ng, Ch nhi m U ban; 8. Th c hi n chính sách lao ng, ti n lương và các ch chính sách khác i v i cán b , công ch c thu c U ban theo quy nh c a Nhà nư c; 9. Th c hi n công tác b o v chính tr n i b , th c hi n quy ch dân ch và công tác c i cách hành chính trong n i b cơ quan U ban; 10. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá và theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c thu c V . Qu n lý tài s n ư c U ban giao cho ơn v mình. Ð xu t vi c th c hi n các ch chính sách i v i cán b công ch c thu c biên ch c a V , trình B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh. Ði u 3. Cơ c u t ch c c a V T ch c Cán b . 1. Lãnh o V có V trư ng và các Phó v trư ng. V trư ng do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban v toàn b ho t ng c a V . Phó v trư ng là ngư i giúp vi c cho V trư ng, do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng. Phó v trư ng ch u trách nhi m trong t ng lĩnh v c công tác do V trư ng phân công. 2. V T ch c Cán b ư c t ch c ho t ng tr c tuy n gi a lãnh o V tr c ti p v i các chuyên viên theo quy ch làm vi c c a V . Ði u 4. V trư ng V T ch c Cán b có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a V , trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t.
  3. Ði u 5. Quy t nh này thay th Quy t nh s 102/1998/QÐ-UBDTMN, ngày 30/9/1998 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi và có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V T ch c Cán b và th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Ksor Phư c
Đồng bộ tài khoản