Quyết định số 24/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
48
lượt xem
7
download

Quyết định số 24/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Việt An tỉnh Quảng Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA NÔNG THÔN VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 24/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 13 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH V vi c ban hành Quy trình v n hành i u ti t h ch a nư cVi t An t nh Qu ng Nam B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Tài nguyên nư c s 08/1998/QH10, Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i s 32/2001/ PL - UB TVQH10; Căn c ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét T trình s 155/BQL ngày 09 tháng 9 năm 2004 c a Ban QLDATL 408 v vi c xin th m nh và phê duy t Quy trình v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An t nh Qu ng Nam; Theo k t qu th m nh và ngh c a C c trư ng C c Th y l i, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An t nh Qu ng Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các C c, V thu c B và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Th trư ng Ph m H ng Gia ng
 2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc - - --o0o- ---- - QUY TRÌNH V N HÀNH I U TI T H CH A NƯ C VI T AN T NH QU NG NAM (ban hành kèm theo Quy t nh s 24 /2005 / Q -BNN ngày 13 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT) Cơ quan phê duy t và ban hành: B NÔNG NGHI P & PTNT Cơ quan th m nh, trình duy t: C C TH Y L I, B NN & PTNT ơn v th c hi n l p Quy trình: XÍ NGHI P THI T K TƯ V N XDTL 2, CÔNG TY TƯ V N XÂY D NG TH Y L I 1 HÀ N I - NĂM 2005
 3. M CL C I. N I DUNG QUY TRÌNH Chương I: QUY NNH CHUNG…………………………………………10 Chương II: V N HÀNH I U TI T TRONG MÙA LŨ………………11 Chương III: V N HÀNH I U TI T TRONG MÙA KI T……………12 Chương IV:V N HÀNH I U TI T KHI H CH A CÓ S C …….13 Chương V: QUAN TR C CÁC Y U T KHÍ TƯ NG THU VĂN….13 Chương VI: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N……………………….13 Chương VII: T CH C TH C HI N……………………………………16 II. PH L C KÈM THEO QUY TRÌNH Ph l c I: Gi i thi u t ng quan v h ch a nư c Vi t An………….17 Ph l c II: Nh ng căn c l p quy trình v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An……………………………………………..19 Ph l c III: Các bi u , b ng tra……………………………………19 QUY TRÌNH V N HÀNH I U TI T H CH A NƯ C VI T AN T NH QU NG NAM (ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2005/Q -BNN ngày 13 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT) Chương I QUY NNH CHUNG
 4. i u 1. M i ho t ng có liên quan n qu n lý khai thác và b o v an toàn công trình h ch a nư c Vi t An u ph i tuân th : 1. Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i s 32/2001/PL- UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Ngh nh s 143/2003/ N -CP ngày 28/11/2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i. 2. Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão (năm 1993); Pháp l nh Phòng ch ng l t, bão s 27/2000/PL-UBTVQHLO ngày 24/8/2000. 3. Các Tiêu chuNn, Quy ph m hi n hành: a) H ch a nư c - Công trình th y l i quy nh v l p và ban hành Quy trình v n hành i u ti t (14TCN 121 - 2002). b) Công trình th y l i kho nư c - Yêu c u k thu t trong qu n lý và khai thác (14TCN 55-88). c) Quy ph m công tác th y văn trong h th ng th y nông (14TCN 49-86). d) Các Tiêu chuNn, Quy ph m khác có liên quan t i công trình th y công c a h ch a nư c. i u 2. Vi c v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An ph i m b o: 1. An toàn công trình theo ch tiêu phòng ch ng lũ v i t n su t thi t k P = 1% tương ng v i m c nư c cao nh t là H = +94,48m; t n su t ki m tra P = 0,2% tương ng v i m c nư c cao nh t H = +95,00m. 2. C p nư c ph c v s n xu t nông nghi p theo nhi m v thi t k ư c duy t. i u3. Vi c v n hành c ng l y nư c, tràn x lũ ph i tuân th Quy trình v n hành c a t ng công trình. i u 4. 1. Quy trình v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An t nh Qu ng Nam (sau ây g i t t là Quy trình) là cơ s pháp lý Công ty Khai thác công trình th y l i (KTCTTL) t nh Qu ng Nam v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An. 2. Trong mùa mưa lũ, khi xu t hi n các tình hu ng c bi t chưa ư c quy nh trong Quy trình, vi c v n hành i u ti t và phòng ch ng l t bão c a h ch a ph i theo s ch o i u hành th ng nh t c a UBND t nh, tr c ti p là Ban ch huy Phòng ch ng l t bão (PCLB) h ch a nư c Vi t An. Chương II V N HÀNH I U TI T TRONG MÙA LŨ i u 5. Trư c mùa mưa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i th c hi n: 1. Ki m tra công trình trư c lũ theo úng quy nh hi n hành, phát hi n và x lý k p th i nh ng hư h ng, m b o công trình v n hành an toàn trong mùa mưa lũ.
 5. 2. Căn c vào d báo khí tư ng th y văn mùa lũ hàng năm và Quy trình, l p "K ho ch tích, x nư c c th trong mùa lũ, làm cơ s v n hành i u ti t h ch a, m b o an toàn công trình và tích nư c ph c v các nhu c u dùng nư c, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (S Nông nghi p & PTNT) t nh Qu ng Nam. 3. L p phương án phòng ch ng l t bão cho h ch a nư c Vi t An, trình c p có thNm quy n phê duy t. i u 6. i u ti t gi m c nư c h trong mùa lũ: 1. Trong quá trình v n hành i u ti t, m c nư c h ch a ph i th p hơn ho c b ng tung " ư ng phòng phá ho i" trên bi u i u ph i (Ph l c s III.4). 2. M c nư c h cao nh t cu i các tháng trong mùa lũ ư c gi như sau: Th i gian (ngày/tháng) 30/IX 31/X 30/XI 31/XII M c nư c cao nh t 88,00 89,60 92,10 92,10 (mét) i u 7. Khi m c nư c h n gi i h n quy inh t i kho n 2 i u 6, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i s n sàng x lũ trư c khi ti n hành x lũ Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i: 1. Căn c vào tình hình di n bi n khí tư ng th y văn, hi n tr ng các công trình u m i, vùng h du h ch a và Quy trình quy t nh vi c x lũ (s c a, m và th i gian m ...). 2. Báo cáo S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam, Ban ch huy PCLB h ch a nư c Vi t An v vi c x lũ. 3. Thông báo chính quy n a phương ph bi n n nhân dân vùng h du và các cơ quan liên quan v vi c x lũ, m b o an toàn cho ngư i, tài s n khi x lũ. i u 8. V n hành x lũ trong m t s trư ng h p c bi t: 1. Khi m c nư c h cao hơn quy nh t i kho n 2 i u 6, nhưng chưa vư t quá +92,10m, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam có th không v n hành tràn có c a x lũ. 2. Khi m c nư c h t +88,00m và ang lên nhanh, ng th i d báo thư ng ngu n có mưa to ho c r t to, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam v n hành tràn có c a x lũ, báo cáo S Nông nghi p và PTNT Qu ng Nam, Ban ch huy PCLB h Vi t An, gi m c nư c h không vư t quá +92,10m. 3. Khi m c nư c h t +92,10m và ang lên, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i v n hành t i a tràn x lũ, báo cáo S Nông nghi p và PTNT, Ban ch huy PCLB t nh Qu ng Nam, gi m c nư c h không vư t quá +94,48m, tri n khai có ph- ương án b o v vùng h du h ch a. 4. Khi m c nư c h vư t quá +94,48m, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam báo cáo Ban ch huy PCLB t nh Qu ng Nam, trình UBND t nh Qu ng Nam quy t nh phương án x lũ khNn c p, m b o an toàn h ch a.
 6. Chương III V N HÀNH I U TI T TRONG MÙA KI T i u 9. Trư c mùa ki t hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i căn c vào lư ng nư c tr trong h , d báo khí tư ng th y văn và nhu c u dùng nư c, l p "Phương án c p nư c trong mùa ki t", báo cáo S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam, thông báo cho các h dùng nư c trong h th ng. i u 10. i u ti t gi m c nư c h trong mùa ki t: 1. Trong quá trình v n hành i u ti t, m c nư c h ch a ph i cao hơn ho c b ng tung " ư ng h n ch c p nư c" tràn bi u i u ph i (Ph l c s III.4). 2. M c nư c h th p nh t cu i các tháng trong mùa ki t ư c gi như sau: Th i gian 31/I 28/II 31/III 30/IV 31/V 30/VI 31/VII 31/VII (ngày /tháng) I M c nư c 88,20 86,80 84,40 84,10 82,20 80,20 77,20 77,00 th p nh t (m) i u 11. Khi m c nư c h cao hơn ho c b ng tung " ư ng h n ch c p nư c" Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam m b o c p nư c cho các nhu c u dùng nư c theo phương án c p nư c. i u 12. V n hành c p nư c trong m t s trư ng h p c bi t. 1. Khi m c nư c h th p hơn tung " ư ng h n ch c p nư c" và cao hơn m c nư c ch t, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam và các h dùng nư c ph i th c hi n các bi n pháp c p nư c và s d ng nư c ti t ki m, h n ch trư ng h p thi u nư c vào cu i mùa ki t. 2. Khi m c nư c h b ng ho c th p hơn m c nư c ch t, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i l p phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t, báo cáo S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam quy t nh và th c hi n. Chương IV V N HÀNH I U TI T KHI H CH A CÓ S C i u 13. Khi công trình u m i c a h ch a ( p chính, tràn x lũ, c ng l y nư c) có d u hi u xNy ra s c gây m t an toàn cho công trình, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i báo cáo S Nông nghi p & PTNT, Ban ch huy PCLB, trình UBND t nh Qu ng Nam quy t nh x nư c h m c nư c h xu ng n m c m b o an toàn cho các công trình u m i c a h ch a, ng th i xu t các phương án x lý và gi i pháp th c hi n.
 7. i u 14. Khi c a tràn x lũ, c ng l y nư c có s c không v n hành ư c, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i tri n khai ngay bi n pháp x lý s c , ng th i báo cáo S Nông nghi p & PTNT, Ban ch huy PCLB, UBND t nh Qu ng Nam quy t nh bi n pháp khNn c p, m b o an toàn công trình và phương án kh c ph c h u qu . Chương V QUAN TR C CÁC Y U T KHÍ TƯ NG TH Y VĂN i u 15. Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i thu th p, quan tr c, o c, l p s theo dõi m c nư c, lư ng mưa và các y u t khí tư ng th y văn khác theo Quy ph m, Tiêu chuNn ngành 14TCN - 49.86 và 14TCN - 55.88. i u 16. Hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i tính toán và d báo lư ng nư c n h làm cơ s l p k ho ch tích, c p, x nư c. i u 17. Tính toán và ki m tra lưu lư ng lũ, ki t. 1. K t thúc các t x lũ và sau mùa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ánh giá, t ng k t các t x lũ (lưu lư ng x , s công trình x , th i gian x , di n bi n m c nư c thư ng lưu h , nh hư ng i v i vùng h du...). 2. Hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ti n hành thu th p, o c, tính toán lưu lư ng và t ng lư ng lũ n h ; o c ki m tra lưu lư ng và t ng lư ng nư c n mùa ki t c a h . Chương VI TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N A. CÔNG TY KTCTTL T NH QU NG NAM i u 18. Trách nhi m 1. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh trong Quy trình v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An m b o an toàn công trình và nư c ph c v các nhu c u dùng nư c. 2. Trong quá trình qu n lý khai thác, hàng năm Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i t ng k t ánh giá vi c v n hành i u ti t h và th c hi n Quy trình. N u th y c n thi t s a i, b sung Quy trình, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam báo cáo S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam. i u 19. Quy n h n: 1. Yêu c u các c p chính quy n, ngành liên quan trong h th ng th c hi n Quy trình. 2. L p biên b n và báo cáo c p có thNm quy n x lý các hành vi ngăn c n, xâm h i n vi c th c hi n Quy trình.
 8. i u 20. Giám c Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ch u trách nhi m t ch c v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An trong các trư ng h p sau: 1. i u ti t c p nư c khi m c nư c h cao hơn ho c b ng tung " ư ng h n ch c p nư c" c a bi u i u ph i. 2. i u ti t c p nư c khi m c nư c h th p hơn tung " ư ng h n ch c p nư c" c a bi u i u ph i, báo cáo S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam. 3. i u ti t c p nư c khi m c nư c h th p hơn m c nư c ch t theo phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t ã ư c s Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam phê duy t. 4. Quy t nh x lũ trong trư ng h p như quy nh t i kho n 1 i u 7; kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 8 Quy trình. 5. K p th i báo cáo và th c hi n các quy t nh c a S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam, Ban ch huy PCLB và UBND t nh Qu ng Nam. B. S NÔNG NGHI P & PTNT QU NG NAM i u 21. 1. Ch o, ki m tra, ôn c Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam th c hi n Quy trình, c bi t là vi c v n hành x lũ c a h ch a. 2. Gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n Quy trình theo thNm quy n. 3. Trình UBND t nh Qu ng Nam v vi c s a i, b sung Quy trình. i u 22. 1. ThNm nh Phương án phòng ch ng l t bão hàng năm c a h ch a nư c Vi t An, báo cáo Ban ch huy PCLB h Vi t An, trình UBND t nh Qu ng Nam phê duy t; theo dõi vi c th c hi n. 2. Phê duy t phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t c a h ch a t i kho n 2 i u 12 Quy trình. 3. Theo dõi vi c th c hi n c p nư c trong mùa ki t c a h ch a nêu t i i u 12 Quy trình. C. Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NAM i u 23. 1. Ch o các ngành các c p trong h th ng th c hi n Quy trình. 2. X lý các hành vi ngăn c n, xâm h i n vi c th c hi n Quy trình theo thNm quy n. i u 24. 1. Quy t nh vi c v n hành i u ti t, x lũ h ch a nư c Vi t An khi x y ra tình hu ng như quy nh t i kho n 2 i u 4; kho n 4 i u 8; i u 13 Quy trình.
 9. 2. Quy t nh bi n pháp khNn c p m b o an toàn công trình và phương án kh c ph c h u qu khi x y ra tình hu ng như quy nh t i i u 14 Quy trình. 3. Ch o Ban ch huy PCLB, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam và các ngành, các c p th c hi n úng ch c năng, nhi m v khi x y ra tình hu ng quy nh t i kho n 2 i u 4; kho n 4 i u 8; i u 13 và i u 14 Quy trình. 4. Huy ng nhân l c, v t l c x lý và kh c ph c các s c c a h ch a n- ư c Vi t An. 5. Quy t nh s a i, b sung Quy trình theo ngh c a S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam. D. CÁC C P CHÍNH QUY N HUY N QU SƠN VÀ HI P C i u 25. 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình. 2. Ngăn ch n, x lý và thông báo cho Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam nh ng hành vi ngăn c n, xâm h i vi c th c hi n Quy trình theo thNm quy n. 3. Th c hi n phương án m b o an toàn cho vùng h du khi h ch a x lũ và trư ng h p x y ra s c . i u 26 1. Huy ng nhân l c, v t l c, ph i h p v i Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam phòng, ch ng l t, bão, b o v và x lý s c công trình. 2. Tuyên truy n, v n ng nhân dân a phương th c hi n úng các quy nh trong Quy trình và tham gia phòng ch ng l t bão, b o v an toàn công trình h ch a n- ư c Vi t An. E. CÁC H DÙNG NƯ C VÀ NH NG ƠN VN HƯ NG L I KHÁC i u 27. 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình. 2. Hàng năm, ph i ký h p ng dùng nư c v i Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam, Công ty l p k ho ch c p nư c, x nư c h p lý, m b o hi u qu kinh t và an toàn công trình. 3. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh có liên quan ư c nêu t i Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i, các văn b n pháp quy có liên quan n vi c qu n lý khai thác và b o v công trình h ch a nư c Vi t An. Chương VII T CH C TH C HI N i u 28. M i quy nh v v n hành i u ti t h ch a nư c Vi t An trư c ây trái v i nh ng quy nh trong Quy trình u bãi b . Trong quá trình th c hi n Quy
 10. trình, n u có n i dung c n s a i, b sung, Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam ph i t ng h p, báo cáo S Nông nghi p & PTNT t nh Qu ng Nam, trình UBND t nh Qu ng Nam quy t nh. i u 29. T ch c, cá nhân th c hi n t t Quy trình s ư c khen thư ng theo quy nh. M i hành vi phá ho i Quy trình s b x lý theo pháp lu t hi n hành./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Th trư ng Ph m H ng Giang
 11. PH L C KÈM THEO QUY TRÌNH V N HÀNH I U TI T H CH A NƯ C VI T AN T NH QU NG NAM Ph l c I GI I THI U T NG QUAN V H CH A NƯ C VI T AN H ch a nư c Vi t An ư c kh i công xây d ng năm 1995. Xí nghi p Khai thác công trình th y l i (KTCTTL) huy n Qu Sơn - Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam tr c ti p qu n lý v n hành khai thác t năm 2002. H th ng công trình u m i ư c xây d ng t i xã Bình Lâm, huy n Hi p c, t nh Qu ng Nam. Ngu n nư c n h ch a là dòng ch y c a sông Lung. Nhi m v c a h ch a là, c p nư c tư i cho lúa ông xuân và lúa Hè thu thu c các xã Bình Lâm, Bình Sơn, Qu Th (huy n Hi p c) và Qu Minh, Qu An, Qu Châu và m t ph n Qu Thu n (huy n Qu Sơn) . 1. c i m khí tư ng th y văn. Lưu v c Vi t An n m trong vùng có lư ng mưa trung bình hàng năm l n t 2600 n 3000 mm. Cách lưu v c kho ng 25 km v phía Nam có tr m Trà My là 1 tâm mưa l n lư ng mưa bình quân hàng năm t i 4100 mm. Lư ng mưa năm l n nh t t t i 7300 mm (1996). Mùa mưa lũ chính t tháng IX n tháng XII. Nh ng tr n lũ chính thư ng xu t hi n vào tháng X, XI, tuy nhiên cũng có năm lũ l n xu t hi n vào cu i tháng IX g i là lũ s m, có năm lũ l n l i xu t hi n vào cu i tháng XII g i là lũ mu n. Mùa khô thư ng kéo dài t tháng I n tháng VIII lư ng mưa ch chi m kho ng 20% lư ng mưa c năm. Trong tháng V, tháng VI thư ng có mưa to gi a mùa khô gây lũ g i là lũ ti u mãn. Tháng IV, tháng V thư ng là nh ng tháng có dòng ch y nh nh t trong năm. c trưng dòng ch y năm như b ng sau: Q0(m3/s) M0 CV CS Q0(m3/s) (l/s km2) 25% 50% 75% 1,79 66 0,55 1,30 2,29 1,59 1,07 c trưng dòng ch y lũ: c trưng Lũ P : 1% Lũ ki m tra P = 0,2% Qmax(m3/s) 634 781 W (106 m3) 16,20 19,40
 12. 2. Nhi m v c a h ch a nư c Vi t An theo thi t k . - C p nư c tư i cho 2115 ha lúa v Hè thu - C p nư c tư i cho 2115 ha lúa v ông xuân. 3. Các ch tiêu thông s k thu t ch y u c a h Vi t An. - Di n tích lưu v c: F = 27 km2 - C p Công trình: c p III . - Tư i m b o v i P = 75% - Lũ thi t k P = 1% - Lũ ki m tra P = 0,2% - M c nư c ch t, MNC = +77,00 m - M c nư c dâng bình thư ng, MNDBT = +92,10 m - M c nư c gia cư ng, MNGC = 94,48 m - Dung tích ch t, WC = 2,83 tri u m3 - Dung tích toàn b , WTB = 22,95 tri u m3 - Dung tích h u ích, Whi = 20,12 tri u m3 - Cao trình nh p, Z = 95,00 m - Cao trình tư ng ch n sóng, Zt = 96,00 m - Tràn x lũ không c a + Chi u r ng, B = 74,20m + Cao trình ngư ng, Zn = 92,l0m - Tràn x lũ có 2 c a, B × H + T ng chi u r ng, ∑ B = 6m + Cao trình ngư ng, Zn = 88,00m - Tràn s c + Chi u r ng B = 50m + Cao trình ngư ng, Zn = 93,50m + Cao trình nh = 94,48m - C ng l y nư c B c + Kích thư c B x H: l,2m x l,6m + Chi u dài = 151,0m + Cao trình ngư ng, Zn = 75,35m + Lưu lư ng, Qtk = 3,1m3/s - C ng l y nư c Nam + KhNu di n D = 0,3m + Chi u dài = 217,5 m
 13. + Cao trình ngư ng, Zn = 76,5m + Lưu lư ng, Qtk = 0,22m3/s - C ng l y nư c S 2 + KhNu di n D = 0,3m + Chi u dài = 52,9 + Cao trình ngư ng, Zn = 88,4m + Lưu lư ng, Qtk 0,08m3/s - Ch i u ti t: i u ti t năm. - H th ng kênh tư i. Ph l c II NHŨNG CĂN C L P QUY TRÌNH V N HÀNH I U TI T H CH A NƯ C VI T NAM 1. Các văn b n pháp quy - Lu t Tài nguyên nư c (năm 1998); Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão (năm 1993, năm 2000); Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i (năm 2001). - Tiêu chuNn ngành 14TCN 121-2002 - H ch a nư c - Công trình th y l i, Quy nh v l p và ban hành Quy trình v n hành i u ti t (c a B NN & PTNT). - Các Tiêu chuNn, Quy ph m, các văn b n liên quan n vi c m b o an toàn h ch a nư c (c a B NN & PTNT và các cơ quan ch c năng). - Các văn b n c a UBND t nh Qu ng Nam (và các cơ quan ch c năng) v vi c khai thác và b o v h ch a nư c Vi t An. - Quy trình qu n lý v n hành công trình u m i N0 416 -06-QTQL1 2. Các tài li u, s li u khí tư ng th y văn. - Các tài li u khí tư ng th y văn dùng trong thi t k h ch a nư c Vi t An. - Các tài li u mưa, m c nư c h ; các s li u trong quá trình tích, x nư c c a Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam t năm 2002 n năm 2004. - Các tài li u s li u l p Quy trình v n hành công trình u m i. 3. M c tiêu và yêu c u Tháng IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII TB Năm 1977-78 0.7 1.24 4.51 1.47 2.29 1.02 0.61 0.37 2.89 1.30 0.86 0.59 1.49 1978-79 3.24 6.01 6.05 3.35 1.17 0.70 0.42 0.25 0.65 1.36 0.82 0.49 2.04 1979-80 0.56 2.16 2.98 1.53 0.92 0.55 0.33 0.20 0.12 0.16 0.19 0.38 0.84 1980-81 1.66 5.05 9.56 2.36 1.02 0.61 0.37 0.22 0.15 0.26 0.15 0.09 1.79 1981-82 0.54 14.5 9.36 4.13 1.13 0.68 0.41 0.24 0.15 0.09 0.05 0.03 2.61
 14. 1982-83 1.00 0.77 2.32 1.20 0.84 0.50 0.30 0.18 0.11 0.23 0.14 0.35 0.66 1983-84 0.42 6.96 4.95 1.92 1.03 0.62 0.37 0.22 0.44 0.39 0.24 0.27 1.49 1984-85 0.63 2.79 7.78 4.14 1.19 0.71 0.43 0.26 0.60 0.60 0.36 0.22 1.64 1985-86 1.05 5.92 12.1 5.55 1.31 0.80 0.48 0.29 1.44 0.86 0.52 0.31 2.55 1986-87 0.19 5.51 3.78 8.60 1.40 1.00 1.15 0.69 0.41 0.83 0.50 0.30 2.03 1987-88 2.64 1.35 6.73 1.29 1.25 0.75 0.45 0.27 0.16 0.10 0.06 0.04 1.26 1988-89 0.87 5.03 3.86 2.46 1.03 0.62 0.37 0.22 0.67 0.40 0.24 0.15 1.33 1989-90 0.31 0.88 2.51 1.43 0.86 0.51 0.31 0.19 0.11 0.07 0.04 0.02 0.60 1990-91 0.01 4.75 6.36 1.82 0.99 0.76 0.95 1.12 0.67 0.40 0.24 0.29 1.53 1991-92 0.67 2.90 2.96 2.04 1.40 0.84 0.50 0.30 0.18 0.23 0.14 0.30 1.04 1992-93 1.10 8.92 4.04 4.78 1.18 0.71 0.42 0.25 0.15 0.09 0.05 0.03 1.81 1993-94 0.21 9.54 5.46 5.41 1.28 0.79 0.87 0.52 0.48 0.42 0.25 0.34 2.13 1994-95 1.72 4.81 2.43 3.58 1.12 0.67 0.40 0.24 0.14 0.09 0.05 0.05 1.28 1995-96 1.28 9.03 8.10 2.66 1.04 1.07 0.64 0.39 0.56 0.33 0.20 0.12 2.12 1996-97 0.98 10.3 8.92 3.33 1.10 0.66 0.40 0.40 1.46 1.06 0.64 0.65 2.49 1997-98 5.69 3.29 3.66 2.65 1.04 0.62 0.37 0.22 0.56 0.33 0.20 0.12 1.56 1998-99 1.92 3.41 11.0 5.88 2.55 1.34 1.08 1.49 1.21 0.91 0.55 0.33 2.64 1999-00 0.93 3.51 15.1 14.0 3.74 1.16 0.70 0.72 1.08 1.14 0.98 1.91 3.75 2000-01 1.33 10.5 6.93 4.38 1.52 1.17 1.76 0.99 1.29 1.08 0.65 1.10 2.73 2001-02 1.00 6.27 3.99 4.93 1.24 0.79 0.48 0.29 0.23 0.62 0.37 0.84 1.75 2002-03 0.50 2.60 4.84 3.86 1.12 0.69 0.42 0.25 0.15 0.50 0.30 0.62 1.32 TB 1.20 5.31 6.16 3.80 1.34 0.78 0.58 0.41 0.62 0.53 0.34 0.38 1.79 Ph i m b o an toàn cho công trình theo t n su t thi t k ch ng lũ P = 1% và khi g p lũ ki m tra P = 0,2%. Theo s li u th ng kê c a Xí nghi p KTCTTL Qu Sơn - Công ty KTCTTL t nh Qu ng Nam, cho n nay nhu c u s d ng nư c m i ch m c t 400 n 600 ha. Trong khi theo tính toán, v i i u ki n KTTV hi n t i, v i quy mô h , năng l c c a h Vi t An có th áp ng nhu c u t i cho 1904 ha 2 v lúa, màu Hè Thu và ông Xuân. Ph l c III CÁC BI U , B NG TRA Ph l c III.1: B ng s li u dòng ch y nh
 15. Ph l c III.2: K t qu tính toán nư c dùng cho tư i Ph l c III.3: T ng h p k t qu tính toán i u ti t lũ Ph l c III.4: Bi u i u ph i h ch a nư c Vi t An Ph l c III.5: M c nư c th c o h Vi t An t 1998 n 2002 Ph l c III.6: Bi u và b ng tra quan h m c nư c, dung tích h ch a nư c Vi t An. PH L C III.1 B NG S LI U DÒNG CH Y NH PH L C III.2 B NG K T QU TÍNH TOÁN NƯ C DÙNG CHO TƯ I a) M c tư i t i m t ru ng cho các lo i cây tr ng Cây Tháng ∑M tr ng m3/ha I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lúa 127 1568 172 419 40 195 6970 ông 2 1 0 Xuân Lúa 57 270 113 203 729 48 7160 Hè thu 8 9 8 5 Màu 320 939 119 165 2614 ông 0 Xuân Màu 45 52 144 284 20 2031 Hè thu 2 8 b) H s tư i c a h th ng Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII q 0.61 0.97 1.12 0.23 1.04 0.44 0.79 0.28 0.19 0.00 0.02 0.75 (l/sha) c) T ng lư ng nư c yêu c u tư i t i u m i h Vi t An
 16. Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X X XII T ng I W 2,37 3,94 4,6 0,917 5,11 2,13 5,64 1,71 0,763 0 0 2,28 29,50 (106m3 4 PH L C III.3 T NG H P K T QU TÍNH TOÁN I U TI T LŨ 1. Trư ng h p tính toán - Lũ thi t k : P = 1 % - Lũ ki m tra: P = 0,2% - Có m và không m c a tràn - M c nư c trư c lũ ngang v i MNDBT = +92,10 m 2. K t qu tính toán Qmaxx (m3/S) Hmax Ghi chú Lũ i u ti t ZTL (m) Tràn Tràn có T ng (mét) không c a c ng c a P = 1% 92,10 525 525 94,41 Không m c a x sâu P = 0,2% 92,10 642 642 94,75 Không m c a x sâu P = 0,2% 92,10 547 93,3 640 94,54 M 1c a x sâu P = 0,2% 92,10 465 174 639 94,35 M 2c a x sâu 3. K t lu n - Khi m c nư c h ã tích n m c nư c dâng bình thư ng +92,10m mà có lũ v , không c n ph i v n hành tràn có c a x lũ v n có th kh ng ch ư c m c nư c h b ng + 94,41m ( ng v i lũ thi t k P = l%) x p x m c nư c dâng gia cư ng + 94,48m.
 17. - Khi m c nư c h ã tích n m c nư c dâng bình thư ng + 92,10 m mà g p lũ b t thư ng tương ương v i lũ ki m tra P = 0,2%, ph i v n hành c 2 tràn có c a gi m c nư c h th p hơn m c nư c dâng gia cư ng. PH L C III.4 B N I U PH I Tháng IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX H1(m) 77,00 85,77 89,60 92,10 92,10 92,10 92,09 89,65 89,10 85,88 84,36 79,05 77,00 H2 (m) 77,00 77,30 80,10 86,90 87,10 88,20 86,80 84,40 84,10 82,20 80,20 77,20 77,00 Ghi chú: [1] - ư ng phòng phá ho i [2] - ư ng h n ch c p nư c [3] - ư ng phòng lũ A - Vùng h n ch c p nư c B - Vùng c p nư c bình thư ng C - Vùng c p nư c gia tăng D - Vùng x lũ bình thư ng E - Vùng x lũ b t bình thư ng
 18. PH L C III.5 C TRƯNG M C NƯ C H CH A NƯ C VI T AN T NĂM 2002 N 2004 M c nư c h Vi t An (H, m) Tháng c trưng 2002 2003 2004 I Hmax 29:19 92.35 Ngày 2; 7; 2; 17; 22 12-:-20 Hmin 92.16 92.15 Ngày 2;3 27-:-31 Hmax 92.18 92.10 Ngày 1; 3; 7-:-18 1-9 II Hmin 92.10 92.25 Ngày 25-:-28 13-:-19 Hmax 92.10 92.25 Ngày 1-:-11 1; 6-:- Hmin 92.05 31 III Ngày 25-;-27 92.18 I-imax 92;07 5 Ngày 1-;-30 92.25 IV Hmin 1-:-30 Ngày Hmax 92.07 Ngày 1-:-15 92.25 V Hmin 91.12 1-:-19 Ngày 29 Hmax 91.35 Ngày 9 VI Hmin 90.17 Ngày 20 Hmax 90.60 Ngày 1 VII Hmin 88.45
 19. Ngày 31 Hmax 88.45 VIII Ngày 31 Hmin 87.00 Ngày 21 Hmax 83.30 87.76 IX Ngày 30 30 Hmin 82.34 86.85 Ngày 24 5 Hmax 88.71 90.05 X Ngày 27 17 Hmin 83.35 87.78 Ngày 1 1 Hmax 92.50 89.55 XI Ngày 26 25 Hmin 88.60 88.27 Ngày 1 6;7 Hmax 92.45 92.30 XII Ngày 24;25 24-:-31 Hmin 92.18 88.32 Ngày 7 3
Đồng bộ tài khoản